Phi hành đoàn bình thường 7, Cảnh sát trưởng 1, Morphing 1, Thợ săn tiền thưởng 1[Cảnh sát trưởng (Cán bộ điều hành)]Crew Mate Camp ● Người chơi được chọn làm Cảnh sát trưởng có nút giết. -Nếu bạn giết người trong áp phích hoặc Jester, bạn có thể đánh bại nó như hiện tại.・ Ngược lại, nếu bạn cố gắng giết một đồng đội, bạn sẽ bị đánh bại.[Thợ săn tiền thưởng]Trại trong áp phích ● Cứ sau 40 giây, người bị giết sẽ được chọn. -Nếu bạn giết phi hành đoàn mục tiêu, thời gian giết tiếp theo sẽ là 2,5 giây. -Nếu bạn giết một phi hành đoàn không có mục tiêu, thời gian giết tiếp theo sẽ là 50 giây.[Morphing]Trại trong áp phích ● Bạn có thể đóng giả người khác. -Có một nút để tiếp thu thông tin của người khác.・ Sau khi hút, bạn có thể nhấn nút một lần nữa để trở thành đối thủ trong số giây quy định.・ Thời gian biến đổi mát mẻ: 25 giây ・ Thời gian biến đổi: 15 giây

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #among us