Nerf War gặp Call of Duty: Gun Game 16.0 với pháo nổ Fortnite và DinoSquad, Lightswords, Ultra Guns và hơn thế nữa! Người đầu tiên vượt qua tất cả 20 …

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #fortnite