TỔNG HỢP 400 CÂU TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ THẾ GIỚI GIAI ĐOẠN 1945-2000 ( Phần 5)

BÀI 5. CÁC NƯỚC CHÂU PHI VÀ MĨ LATINH
Câu 1. Mốc đánh dấu chủ nghĩa thực dân cũ ở Châu Phi về căn bản đã chấm dứt là:
A. Năm 1952 nhân dân Ai Cập lật đổ vương triều Pha-rúc
B. Năm 1960 có 17 nước được trao trả độc lập (Năm châu Phi)
C. Năm 1975 với thắng lợi của nhân dân Mô-dăm-bích và Ăng-gô-la
D. Năm 1990 Cộng hòa Na-mi-bi-a tuyên bố độc lập.
Câu 2. Năm 1960 đã đi vào lịch sử với tên gọi là “Năm châu Phi”, vì:
A. Châu Phi là “Lục địa mới trỗi dậy”
B. Tất cả các nước ở Châu Phi được trao trả độc lập
C. Phong trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh nhất
D. Có 17 nước ở Châu Phi được trao trả độc lập
Câu 3. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Phi nổ ra sớm nhất ở:
A. Bắc Phi. B. Nam Phi C. Trung Phi. D. Tây Phi
Câu 4. Kẻ thù chủ yếu trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc của người dân Nam Phi là:
A. Chủ nghĩa thực dân cũ. B. Chủ nghĩa thực dân mới
C. Chủ nghĩa Apacthai. D. Chủ nghĩa đế quốc
Câu 5. Sự kiện đánh dấu sự chấm dứt chế độ phân biệt chủng tộc dã man, đầy bất công ở Nam Phi là:
A. Tháng 3/ 1990, nước cộng hòa Na-mi-bi-a tuyên bố độc lập
B. Tháng 2/1990, chính quyền Nam Phi đã tuyên bố từ bỏ chính sách phân biệt chủng tộc
C. Tháng 4/1994, Nen-xơn Man-đê-la trở thành Tổng thống đầu tiên của cộng hòa Nam Phi
D. Phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Phi hoàn toàn thắng lợi.
 
Câu 6. Trước Chiến tranh thế giới thứ hai, các nước Mĩ La-tinh đều là:
A. Thuộc địa của Anh, Pháp
B. Thuộc địa kiểu mới của Mĩ
C. Những nước hoàn toàn độc lập
D. Những nước thực dân kiểu mới
Câu 7. Nước Cộng hòa Cu Ba ra đời vào
A. Ngày 26/7/1953. B. Ngày 1/1/1959
C. Ngày 23/8/1961. D. Ngày 13/10/1965
Câu 8. Từ những năm 60 đến những năm 80 của thế kỉ XX, phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ La-
tinh diễn ra dưới hình thức
A. Bãi công của công nhân. B. Đấu tranh chính trị
C. Đấu tranh nghị trường. D. Đấu tranh vũ trang
Câu 9. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ La-tinh được mệnh danh là “Lục địa bùng cháy” vì:
A. Núi lửa thường xuyên hoạt động
B. Cao trào đấu tranh vũ trang bùng nổ mạnh mẽ
C. Phong trào giải phóng dân tộc nổ ra dưới nhiều hình thức
D. Cách mạng Cu Ba giành được thắng lợi.
Câu 10. Cách mạng Cu Ba thành công đã mở đầu và cổ vũ:
A. Phong trào đấu tranh vũ trang ở Mĩ La- tinh
B. Phong trào đấu tranh chính trị ở Mĩ La-tinh
C. Phong trào đấu tranh nghị trường ở Mĩ La-tinh
D. Tinh thần đấu tranh đòi ruộng đất của nông dân
Câu 11. Vị lãnh tụ đã dẫn dắt cách mạng Cu Ba lật đổ chế độ độc tài thân Mĩ và từng bước tiến lên
CNXH là
A. Hô-xê-mác-ti. B. Phi-đen Cax-tơ-rô
C. Chê Ghê-va-na D. A-gien-đê
Câu 12. Sự kiện nào được đánh giá là tiêu biểu nhất và là lá cờ đầu trong phong trào giải phóng dân
tộc ở Mĩ La tinh sau chiến tranh thế giới thứ hai?
A. Thắng lợi của cách mạng Ê-cu-a-đo.
B. Thắng lợi của cách mạng Mê-hi-cô.
C. Thắng lợi của cách mạng Cu Ba.
D. Tất cả đều đúng.
Câu 13. Hình thức đấu tranh chủ yếu của các nước Châu Phi là gì?
A. Đấu tranh chính trị hợp pháp và thương lượng.
B. Nổi dậy của nông dân.
C. Đấu tranh vũ trang.
D. Bãi công của công nhân.
Câu 14. Về mặt diện tích, Châu Phi đứng hàng thứ mấy thế giới?
A. Thứ nhất. B. Thứ hai. C. Thứ ba. D. Thứ tư
Câu 15. Đâu là thành tựu cơ bản của Cuba trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội?
A. Từ nền nông nghiệp độc canh, công nghiệp đơn nhất đã chuyển sang nền công nghiệp cơ cấu
ngành hợp lí, nông nghiệp đa dạng.
B. Cuba đã trở thành nước công nghiệp mới, tỉ trọng của ngành công nghiệp chiếm hơn 60% trong cơ
cấu ngành kinh tế.
C. Chuyển từ nông nghiệp độc canh sang nền nông nghiệp đa canh.
D. Tỉ trọng của nông nghiệp giảm dần, tỉ trong của công nghiệp và xây dựng tăng lên đáng kể trong
cơ cấu ngành.
Câu 16. Hãy chỉ ra những biểu hiện chứng tỏ nền kinh tế ở Mĩ Latinh dần bước ra khỏi suy thoái?
A. Lạm phát giảm, đầu tư nước ngoài vào Mĩ Latinh tăng nhanh.
B. Lạm phát giảm.
C. Đầu tư vào Mĩ Latinh tăng, các nước Mĩ Latinh bắt đầu đầu tư ra khu vực bên ngoài.
D. Tệ nạn tham nhũng giảm hẳn, lạm phát được đẩy lùi.
Câu 17. Sự kiện đánh dấu Châu Phi đã hoàn thành cuộc đấu tranh đánh đổ nền thống trị của chủ
nghĩa thực dân cũ là
A. Namibia tuyên bố độc lập.
B. Angiêri tuyên bố độc lập.
C. Ăngôla tuyên bố độc lập.
D. Nam Phi tuyên bố độc lập.
Câu 18. Hãy chỉ ra kết quả của phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước Mĩ Latinh?
A. Tất cả các nước đều được độc lập và trở thành các nước công nghiệp mới.
B. Thiết lập các chính phủ mới, thi hành chính sách thân Mĩ, chống phong trào cách mạng thế giới.
C. Thành lập các chính phủ liên hiệp bao gồm cả Mĩ và người bản xứ.
D. Xóa bỏ chính quyền độc tài thân Mĩ, thiết lập các chính phủ dân tộc dân chủ.
Câu 19. Các nước Mĩ Latinh rơi vào tình trạng suy thoái trong khoảng thời gian nào?
A. Thập niên 60. B. Thập niên 70.
C. Thập niên 80. D. Thập niên 90.
Câu 20. N. Manđêla làm Tổng thống ở Cộng hòa Nam Phi trong khoảng thời gian nào?
A. 1994 – 1999. B. 1995 – 1998.
C. 1993 – 1999. D. 1994 – 1998.
Câu 21. Cuộc tấn công pháo đài Môn-ca-đa do Phi-đen Catx-tơ-rô chỉ huy diễn ra vào ngày, tháng,
năm nào?
A. 26-7-1952. B. 26-7-1953.
C. 27-6-1953. D. 26-7-1954.
 
Câu 22. Nội dung đấu tranh chủ yếu của các nước Mĩ Latinh những năm sau Chiến tranh thế giới thứ
hai là gì?
A. Chống chế độ độc tài thân Mĩ.
B. Chống lại ách đô hộ của đế quốc Mĩ.
C. Chống chế độ phân biệt chủng tộc.
D. Tất cả ý trên.
Câu 23. Mốc thời gian nào đánh dấu sự ra đời của nước Cộng hòa Cuba?
A. Ngày 1 – 1 – 1959. B. Ngày 11 – 1 – 1959.
C. Ngày 1 – 10 – 1959. D. Ngày 10 – 1 – 1959.
Câu 24. Nguyên nhân cơ bản của những mâu thuẫn xã hội ở Mĩ Latinh là gì?
A. Sự đa dạng chủng tộc và tôn giáo.
B. Phân phối giàu nghèo quá chênh lệch.
C. Sự gia tăng quá nhanh của dân số.
D. Sự không quan tâm của nhà nước về phúc lợi xã hội.
Câu 25. Phong trào đấu tranh giành độc lập của nhân dân Châu Phi bùng nổ sớm nhất ở khu vực nào?
A. Châu Phi xích đạo. B. Bắc Phi.
C. Tây Phi. D. Nam Phi.
Câu 26. Hãy chỉ ra mục đích của Mĩ khi đề xướng thiết lập tổ chức Liên minh vì tiến bộ tháng 8 –
1961?
A. Nhằm biến Mĩ Latinh thành sân sau của Mĩ.
B. Ngăn chặn ảnh hưởng của cách mạng Cuba tới các nước Mĩ Latinh.
C..Nhằm viện trợ cho các nước Mĩ Latinh.
D. Thúc đẩy sự hợp tác ở các nước Mĩ Latinh.
Câu 27. Tháng 4 – 1994 đã diễn ra sự kiện lịch sử nào ở Nam Phi?
A. Chế độ phân biệt chủng tộc bị xóa bỏ.
B. N.Manđêla trở thành chủ tịch ANC.
C. Ngày thành lập tổ chức ANC.
D. Cuộc bầu cử dân chủ giữa các chủng tộc ở Nam Phi.
Câu 28. Quốc gia nào giành độc lập sớm nhất ở Châu Phi sau chiến tranh thế giới thứ II?
A. Ai Cập. B. Ma-Rốc. C. An-giê-ri. D. Tuy-ni-di.
Câu 29. Khu vực Mĩ Latinh bao gồm
A. Mêhicô, Trung Mĩ, Nam Mĩ và vùng biển Ca-ri-bê.
B. Hoa Kì, Mêhicô, Nam Mĩ và Bắc Mĩ.
C. Bắc Mĩ, Nam Mĩ.
D. Hoa Kì, vùng biển Ca-ri-bê, Trung Mĩ.
Câu 30. Chế độ độc tài Batixta ở Cuba được thành lập vào thời gian nào?
A. Tháng 3 – 1952. B. Tháng 5 – 1952.
C. Tháng 7 – 1952. D. Tháng 9 – 1952.
Câu 31. Sự phát triển mạnh mẽ của phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ Latinh đã khiến khu vực này
được mệnh danh là gì?
A. Lục địa bùng cháy. B. Lục địa mới trỗi dậy.
C. Đại lục trỗi dậy. D. Lục địa bão táp.
Câu 32. Mĩ trao trả quyền chiếm kênh đào cho Panama vào thời gian nào?
A. Năm 1997. B. Năm 1966. C. Năm 1999. D. Năm 1964.
Câu 33. Chính quyền Batixta đã có những hành động nào sau khi lên cầm quyền ở Cu ba?
A. Cấm các đảng phái chính trị hoạt động.
B. Bắt giam và tàn sát những người yêu nước.
C. Xóa bỏ Hiến pháp tiến bộ năm 1940.
D. Tất cả các ý trên.
Câu 34. Hãy chỉ ra kết quả của phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước Mĩ Latinh.
A. Tất cả các nước đều được độc lập và trở thành các nước công nghiệp mới.
B. Xóa bỏ chính quyền độc tài thân Mĩ, thiết lập các chính phủ dân tộc dân chủ.
C. Thiết lập các chính phủ mới, thi hành chính sách thân Mĩ, chống phong trào cách mạng thế giới.
D. Tất cả ý trên.
Câu 35. Phong trào đấu tranh giành độc lập của nhân dân Châu Phi phát triển mạnh mẽ trong khoảng
thời gian nào?
A. Những năm 40 của thế kỉ XX.
B. Những năm 50 của thế kỉ XX.
C. Những năm 60 của thế kỉ XX.
D. Những năm 70 của thế kỉ XX.
Câu 36. Trước thế kỉ XIX, các nước ở Mĩ Latinh chịu sự thống trị của những quốc gia nào?
A. Bồ Đào Nha và Mĩ.
B. Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.
C. Anh và Hà Lan.
D. Tây Ban Nha và Pháp
Câu 37. Tổ chức thống nhất châu Phi được viết tắt là
A. AU. B. OAU C. OAV. D. AUV
Câu 38. Giai cấp lãnh đạo phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi là
A. Tư sản dân tộc. B. Vô sản.
C. Tư sản dân tộc và vô sản. D. Vô sản và nông dân
Câu 39. Sự kiện nào dưới đây gắn với tên tuổi của Nen-xơn Man-đê-la?
A. Chiến sĩ nổi tiếng chống ách thống trị của bọn thực dân
B. Lãnh tụ của phong trào giải phóng dân tộc ở An-gie-ri
C. Lãnh tụ của phong trào giải phóng dân tộc ở Ăng-gô-la
D. Lãnh tụ của phong trào đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi
Câu 40. Sự kiện lịch sử nào mở đầu cho cách mạng Cu-ba?
A. Cuộc đổ bộ của tầu “Gran-ma” lên đất Cu-ba (1956)
B. Cuộc tấn công vào trại lính Môn-ca-đa (26/7/1953)
C. Nghĩa quân Cu ba mở cuộc tấn công (1958)
D. Nghĩa quân Cu ba chiếm lĩnh thủ đô La-ha-ba-na (1-1-1959)
Câu 41. Tiền thân của Đảng cộng sản Cuba là
A. Phong trào 26/7. B. Đảng Xã hội Nhân dân
C. Cách mạng thống nhất D. Cách mạng độc lập
Câu 42. Ở khu vực Mĩ Latinh, hai nước nào trở thành những nước công nghiệp mới – NICs?
A. Braxin và Cuba. B. Braxin và Mêhicô
C. Mêhicô và Cuba. C. Áchentina và Mêhicô
Câu 43. Đại hội dân tộc Phi (ANC) diễn ra vào thời gian nào?
A. Tháng 6/1991. B. Tháng 7/1991
C. Tháng 8/1992. D. Tháng 9/1993
Câu 44. Đến năm 1981, tổ chức thống nhất châu Phi gồm bao nhiêu thành viên?
A. 45. B. 50. C. 55. D. 60
Câu 45. Đảng Cộng sản, Nhà nước và nhân dân Cuba luôn luôn ủng hộ và quan tâm phong trào cách
mạng ở các nước Á – Phi, đặc biệt là
A. Angiêri. B. Trung Quốc C. Nam Phi. D. Việt Nam
Xem thêm Tổng Hợp 400 Câu Trắc Nghiệm Lịch Sử Thế Giới TẠI ĐÂY