Tôi đã sống sót sau 200 ngày trong Minecraft CỨNG Chế độ Hardcore Minecraft là độ khó khó nhất của trò chơi, vì vậy tôi đã cố gắng sống sót 200 ngày trong Hardcore Minecraft! Và tôi đã thực sự làm được! 📷 Instagram: 🕊️ Twitter: 📧 Business E-Mail: business.matgonian@gmail.com.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft