Chúng tôi đã cười quá nhiều trong phần 2 này, nhưng chúng tôi còn hào hứng hơn với thử thách Hide n Seek! Màu văn bản: Red = Me Blue = Korsa Violet / Purple = Lacto Pink = Dawn Ủng hộ tôi! Patreon: Ko-fi: Redbubble: mạng xã hội đang hoạt động của tôi: -Biên bản: -Tumblr: -Twitter: phương tiện truyền thông xã hội khác: Omlet Arcade: Twitch:

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #among us