Để có được một hội nghị thành công thì yêu cầu các cán bộ công nhân viên chức cần phải chuẩn bị nhiều thứ để cho hội nghị được diễn ra một cách hoàn chỉnh nhất và trong đó các đồng chí cần phải xây dựng báo cáo chuẩn bị cho hội nghị CBVC. Nếu đồng chí nào còn chưa chuẩn bị được cho mình mẫu bảo cáo thì hãy xem mẫu báo cáo chuẩn bị cho hội nghị CBVC 2018 sau nhé.

Mẫu Báo Cáo Chuẩn Bị Cho Hội Nghị CBVC 2018

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:     1618  /CV-HCTC                                               Thái Nguyên, ngày    6    tháng 12 năm 2017
V/v xây dựng báo cáo tổng kết
chuẩn bị Hội nghị CBVC năm 2017
Kính gửi:     – Trưởng các phòng chức năng;
– Giám đốc các Trung tâm; Viện KHSS, Viện NC&PTNLN;
– Công đoàn trường, Đoàn Thanh niên trường, Hội SV, Hội CCB;
– Ban Biên tập và Quản trị Website.
Thực hiện kế hoạch công tác tháng 12 năm 2017 về việc tổng kết công tác năm 2017 và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018, đồng thời để hoàn thiện báo cáo phục vụ Hội nghị CBVC năm 2017 theo kế hoạch. Nhà trường yêu cầu các đơn vị triển khai một số việc sau:
1. Các đơn vị xây dựng Báo cáo tổng kết công tác năm 2017 gồm các nội dung sau (Mẫu báo cáo đính kèm theo công văn này):
–  Đánh giá kết quả đạt thực hiện năm 2017, chỉ ra các điểm hạn chế, tồn tại;
– Xây dựng phương hướng, nhiệm vụ (đưa ra các chỉ tiêu cụ thể) và giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2018.
(Lưu ý: Báo cáo có số liệu minh họa cụ thể, kế hoạch bám sát với yêu cầu thực tế và gắn liền với kế hoạch phát triển các giai đoạn của nhà trường)
2. Tổng hợp số liệu theo các phụ lục đính kèm (Chú ý: Mẫu biểu phụ lục chỉ dành riêng cho các Phòng chức năng, Trung tâm; Mẫu biểu phụ lục tổng hợp số liệu đã gửi qua đường email)
Báo cáo đóng thành 01 quyển gửi về phòng HCTC trước ngày 16/12/2017 (Bản mềm gửi theo địa chỉ ABC@gmail.com).
Các vấn đề liên quan, phát sinh trong quá trình thực hiện đề nghị liên lạc Phòng HCTC (Ô Hiểu – Tr. phòng; Ô Thuận – CV Tổng hợp)./.
 
Nơi nhận:                                                                                       HIỆU TRƯỞNG
– BGH (b/c);                                                                                            (đã ký)
– Như kính gửi (T/h);
– Lưu: VT, HC-TC.