Trong video này, @AlexAcePlays phản ứng với hoạt ảnh SCARY @GameToons về Người giám sát trong chúng ta! Sự trả thù của Novisor có lẽ là phim hoạt hình đáng sợ nhất! 🔔 SUBSCRIBE: 🎃FOLLOW ME 🎥 Other Channels: @AlexACE @AlexAceShorts 🎮 Twitch: 🐦 Twitter: 📷 Instagram: 👾 Discord: #AlexAce #AmongUs CUỘC ĐẤU TRANH CỦA NOVISOR trong chúng ta .. 😱 AlexAcePlays.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #among us