[Ôn Thi Lịch Sử 12] 51 Câu hỏi trắc nghiệm có đáp án bài Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp (1946-1954)

 

Đề bài trắc nghiệm
Câu 1. Vì sao cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp bùng nổ ngày 19/12/1946?
A. Đó là thời điểm ta đã hoàn tất mọi công tác chuẩn bị cho kháng chiến, còn Pháp đang gặp khó khăn vì xung đột Pháp – Anh ở Nam bộ đã bùng nổ.
B. Lúc này viện quân Pháp vừa mới đến Hải Phòng, chưa kịp củng cố lực lượng, ta chủ động tiến công để tạo thế áp đảo, bất ngờ.
C. Sự nhân nhượng đã đến giới hạn, dân tộc ta không thể lùi thêm được nữa, không còn có sự lựa chọn nào.
D. Quân đội Pháp đã mở rộng đánh chiếm Hà Nội, ta không có sự lựa chọn nào khác.
Câu 2. Trong cuộc họp nào, Trung ương Đảng đã chọn ngày 19/12/1946 là ngày quyết định phát động toàn quốc kháng chiến?
A. Cuộc họp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng sau khi ta kí Hiệp định Sơ bộ (6/3/1946).
B. Cuộc họp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng sau khi Hội nghị trù bị ở Đà Lạt thất bại (tháng 5/1946).
C. Cuộc họp của Chính phù Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ngay sau khi đón phái đoàn Việt Nam trở về từ Hội nghị Phôngtennơblô.
D. Cuộc họp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương mô rộng tại Vạn Phúc – Hà Đông (tháng 12/1946).
Câu 3. Điền thêm những từ còn thiếu trong câu sau : “Chứng ta muốn … , chúng tả … nhân nhượng” (Hồ Chí Minh).
A. Độc lập, phải.
B. Tự do, đã.
C. Hoà bình, phải.
D. Thống nhất, đã.
Câu 4. Lập trường của ta trong quá trình đấu tranh ngoại giao với Pháp từ 1945 đến tháng 12 – 1946 là gì ?
A. Yêu cầu Pháp phải tôn trọng quyển dân tộc cơ bản của Việt Nam.
B. Muốn giải quyết vấn đề Việt Nam bằng giải pháp hoà bình, không muốn có chiến tranh.
C. Yêu cầu chính phủ Pháp phải tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành những điều đã cam kết.
D. Tất cả các ý trên.
Câu 5. Đường lối kháng chiến “toàn dân, toàn diện, trường kì, tự lực cánh sinh và tranh thủ sự ủng hộ của quốc tể” được đề ra trong văn kiện lịch sử nào ?
A. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Hồ Chí Minh (19 – 12 – 1946).
B. Chỉ thị Toàn dân kháng chiến của Ban Thường vụ Trung ương Đảng (12-12 -1946).
C. Kháng chiến nhất định thắng lợi (9/1947).
D. Tất cả các ý trên.
Câu 6. Vì sao ta chủ trương trường kì kháng chiến ?
A. Tương quan lực lượng không có lợi cho ta, ta cần kháng chiến lâu dài để có thêm thời gian xây dụng, phát triển lực lượng.
B. Kháng chiến trường kì chính là để bẻ gãy chiến thuật đánh nhanh giải quyết nhanh của Pháp, khoét sâu vào những khó khăn của kẻ địch.
C. “Trường kì kháng chiến” là nghệ thuật quân sự truyền thống của Việt Nam.
D. Tất cả các ý trên.
Câu 7. Ta tiến hành kháng chiến chống Pháp trong hoàn cảnh nào ?
A. Tình hình quốc tế bất lợi cho ta, phong trào cách mạng thế giới đang lâm vào giai đoạn thoái trào trước sự tiến công của chủ nghĩa đế quốc sau chiến tranh.
B. Cuộc chiến đấu của dân tộc ta hoàn toàn đơn độc, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Công hoà vẫn chưa có nước nào công nhận và đặt quan hệ.
C. Cuộc kháng chiến của dân tộc ta chỉ nhận được sự ủng hộ về mặt tinh thần của 2 nước Liên Xô và Trung Quốc.
D. Quốc tế III không có những biện pháp cụ thể để hỗ trợ phong trào đấu tranh giành độc lập ở các nước thuộc địa.
Câu 8. Bom ba càng do ai chế tạo ?
A. Lê Tâm.
B. Trần Đại Nghĩa.
C. Hoàng Hanh.
D. Ngô Gia Khảm.
Câu 9. Ai là chỉ huy trưởng của Mặt trận Hà Nội trong thời gian từ tháng 12 -1946 đến tháng 2 – 1947 ?
A. Võ Nguyên Giáp.
B. Vương Thừa Vũ.
C. Nguyễn Sơn.
D. Chu Huy Mân.
Câu 10. Mục tiêu của ta khi tiến hành cuộc chiến đấu chống thực dân Pháp ở các đô thị Bắc vĩ tuyến 16 ?
A. Đập tan âm mưu chiếm đóng miền Bắc Việt Nam của Pháp.
B. Tiêu diệt, tiêu hao một bộ phận sinh lực địch; làm thất bại kế hoạch đánh nhanh giải quyết nhanh của Pháp.
C. Bao vây, tiêu diệt quân chủ lực Pháp trong các đô thị, xoay chuyển tình thế theo hướng có lợi cho ta.
D. Tạo ra những trận đánh vang dội, làm cơ sờ để đẩy mạnh đấu tranh chính trị trên bàn đàm phán.
Câu 11. Một trong nhũng khẩu hiệu được đưa ra khi cuộc kháng chiến chống Pháp quay lại xâm lược đã bùng nổ trên quy mô cả nước ?
A. “Tiêu thổ kháng chiến”.
B. “Không một tấc đất bỏ hoang”.
C. “Bảo vệ mùa màng để chiến thắng”.
D. “Đoàn kết chống xâm lăng”.
Câu 12. Vì sao trong thư gửi đồng bào Nam Bộ trước ngày đi Pháp dự cuộc Hội nghị Phông-ten-nơ-blô, Bác Hổ viết : “Đồng bào cà nước phải nhớ ơn đồng bào Nam Bộ” ?
A. Vì đổng bào Nam Bộ đã góp gạo, gửi ra Miền Bắc góp phần quan trọng vào việc giải quyết nạn đói năm 1945.
B. Vì sự đóng góp công sức, tiền của của Nam Bộ trong những ngày đầu xây đựng và bảo vệ chính quyền cách mạng.
C. Vì nhân dân Nam bộ đã tiến hành cuộc kháng chiến chống Anh – Pháp làm cho Quân đội Anh phải rút khỏi Nam Bộ.
D. Vì cuộc chiến đấu của đồng bào Nam bộ đã làm chậm kế hoạch xăm lược của Pháp, tạo điều kiên cho cả nước có thời gian chuẩn bị kháng chiến lâu dài.
Câu 13. Phong trào bình dân học vụ trong kháng chiến chống Pháp là:
A. Cuộc vận động cải cách giáo dục xóa bỏ nền giáo dục thực dân, xây dựng nền giáo dục dân tộc, dân chủ Việt Nam.
B. Cuộc vận động toàn dân tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm.
C. Cuộc vận động nhân dân tham gia các lớp học để xóa mù chữ.
D. Cuộc vận động nhân dân tham gia để thực hiện nếp sống mới.
Đáp án

Câu 1 2 3 4 5 6 7
Đáp án c d c d d d b
Câu 8 9 10 11 12 13
Đáp án b b b a d c

 
Câu 14. Thực dân Pháp gọi đường nào là “con dường chết” ?
A. Đường số 3.
B. Đường số 4.
C. Đường quốc lộ 1 (đoạn Bắc Giang – Lạng Sơn).
D. Đường số 5 Hà Nội – Hải Phòng.
Câu 15. Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đa quy định đô tuổi được tham gia tuyển chọn vào các lực lượng chiến đấu (chống Pháp) là bao nhiêu ?
A. 18 tuổi dến 25 tuổi.
B. 17 tuổi đến 35 tuổi.
C. 18 tuổi đến 35 tuổi.
D. 18 tuổi dến 45 tuổi.
Câu 16. Cuộc hành quân của cánh quân thủy do Com-muy-nan chỉ huy tiến lên Việt Bắc lần lượt qua nhũng địa danh nào ?
A. Hà Nội ⇒ Khe Lau⇒ Đoan Hùng⇒ Chiêm Hoá.
B. Hà Nội ⇒ Đoan Hùng⇒ Chiêm Hoá ⇒ Khe Lau.
C. Hà Nội⇒ Đoan Hùng ⇒ Khe Lau⇒ Chiêm Hoá.
D. Hà Nội⇒ Đoan Hùng⇒ Khe Lau⇒ Tuyên Quang.
Câu 17. Cuộc tiến quân lên Việt Bắc của Pháp diễn ra trong khoảng thời gian nào?
A. Từ ngày 10 – 7 – 1947 đến 19 – 12 – 1947.
B. Từ ngày 7 – 10 – 1947 đến 19 – 12 – 1947.
C. Từ ngày 17 – 10 – 1947 đến 29 – 12 – 1947.
D. Từ ngày 10 – 7 – 1947 đến 12 – 9 – 1947.
Câu 18. Chiến thắng Việt Bắc thu đông 1947 đã khẳng định điều gì ?
A. Đường lối khắng chiến của Đảng ta hoàn toàn đúng đắn.
B. Kế hoạch đánh nhanh, thắng nhanh của Pháp đã hoàn toàn thất bại.
C. Quân dân ta đã phát huy triệt để súc mạnh tinh thần, ưu thế của chiến tranh du kích để đánh bại cuộc hành quân quy mô lớn của Pháp.
D. Tất cả các ý trên.
Câu 19. Ý nghĩa của chiến thắng Việt Bắc thu đông năm 1947 là :
A. Với chiến thắng này, ta đã giành được thế chủ động trên chiến trường.
B. Chiến thắng đã khẳng định tính đúng đắn của đường lối kháng chiến của ta, có vũ tinh thần chiến đấu của quân dán cả nước.
C. Chiến thắng đã đánh dấu một bước phát triển nhảy vọt của cuộc kháng chiến : ta đã giành thế chủ động trên chiến trường chính.
D. Là chiến dịch đầu tiên ta chủ động mở và giành thắng lợi lớn, có vũ động viên tinh thần kháng chiến quân dân cả nước.
Câu 20. Pháp buộc phải chuyển sang chiến lược “đánh lâu dài” từ khi nào ?
A. Từ sau chiến thắng Biên giới 1950.
B. Từ sau khi chúng mở rộng chiếm đóng đồng bằng Bắc Bộ.
C. Sau thất bại của cuộc tiến công lên Việt Bắc mùa đông 1947.
D. Từ sau khi kiểm soát hoàn toàn các đô thị Bắc vĩ tuyến 16.
Câu 21. Các “đại đội độc lập”, “trung đội vũ trang tuyên truyền” ra đời và hoạt động trong thời gian nào ?
A. Những năm 1947 – 1948.
B. Những năm 1948 – 1949.
C. Những năm 1947 – 1949.
D. Những năm 1948 -1950.
Câu 22.Vì sao Đảng ta chủ trương phân tán bộ đội chủ lực thành các đại đội độc lập ?
A. Để phân tán lực lượng, tránh các cuộc tiến công tiêu diệt quy mô lớn của Pháp.
B. Để phù hợp với chiến thuật đánh du kích.
C. Để đẩy mạnh việc xây dựng lực lượng chiến đấu tại chỗ, phát triển chiến tranh du kích ở vùng sau lưng địch.
D. Tất cả các ý trên.
Câu 23. Đại đoàn quân chủ lực được thành lập đầu tiên của quân đội ta là đại đoàn nào ?
A. Đại đoàn 307.     B. Đại đoàn 308.
C. Đại đoàn 316.     D. Đại đoàn 325.
Câu 24. Trong quá trình kháng chiến chống Pháp 1947 – 1950, Chính phủ ta đã tiến hành các biện pháp gì để giải quyết nhiệm vụ dân chủ ?
A. Ban hành sắc lệnh giảm tô 25%.
B. Sắc lệnh hoãn nợ, xóa nợ của nông dân với địa chủ.
C. Tạm cấp ruộng đất vắng chủ, đất bỏ hoang cho nông dân.
D. Tất cả các ý trên.
Câu 25. Chính phủ ta tiến hành cải cách giáo dục vào thời gian nào ?
A. Tháng 7/1950.    B. Tháng 5/1950.
C. Tháng 9/1949.    D. Tháng 9/1950.
Câu 26. Âm mưu của Pháp khi tấn công lên Việt Bắc tháng 10/1947?
A. Tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến, triệt phá kinh tế, kho tàng, quân chù lực của ta ; giành thắng lợi quân sự, xúc tiến âm mưu thành lập chính phủ bù nhìn.
B. Triệt phá kinh tế, kho tàng, quân chù lục của ta, buộc ta phải đàm phán theo hướng cố lợi cho chúng.
C. Giành thắng lợi quân sự để xúc tiến ăm mưu thành lập chính phủ bù nhìn ; chặn đứng tham vọng của các đế quốc khác ở Đông Dương.
D. Tất cả các ý trên.
Câu 27. Pháp đã chuyển sang chiến lược “đánh lâu dài”, chứng tỏ điều gì:
A. Pháp đã mất thế chủ động chiến lược trên chiến trường Đông Dương.
B. Pháp đã mất thế chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ.
C. Pháp đang lâm vào tình trạng lúng túng về chiến lược.
D. Pháp đã chuyển sang thế phòng thủ chiến lược trên toàn Đông Dương.
Câu 28. Ai đã chỉ huy binh đoàn dù đổ quân xuống Việt Bắc trong chiến dịch thu đông 1947 ?
A. Sô-va-nhắc.        B. Com-muy-nan.
C. Sác-tông.         D. Lơ Pa-giơ.
Câu 29. Nguyên tắc cải cách giáo dục được đưa ra năm 1950 là gì ?
A. Khoa học.         B. Dân tộc.
C. Đại chúng.        D. Tất cả các ý trên.
Câu 30. Trong chiến dịch Việt Bắc thu đông 1947. ta đã bắn cháy bao nhiêu máy bay địch ?
A. 11.             B. 16.             C. 21.            D. 9 .
Câu 30. Trong cuộc chiến đấu ở đô thị, thành phố nào kìm chân địch lâu nhất ?
A. Hải Phòng, Đà Nẵng.
B. Hải Phòng, Huế, Nam Định.
C. Hà Nội.
D. Vinh.
Câu 31.Cuộc chiến đấu ở các đô thị diễn ra trong khoảng thời gian nào ?
A. Từ 19 – 12 -1946 đến 2 – 1947.
B. Từ 19 – 12 -1946 đến 10 – 1947.
C. Từ 19 – 12 -1946 đến 12 – 1947.
D. Từ 19 – 12 -1946 đến 12 – 1947.
Câu 32. Vì sao ta phải thực hiện đường lối kháng chiến lâu dài?
A. Ta cần có thời gian để chuẩn bị lực lượng.
B. Từ đầu của cuộc kháng chiến ta yếu hơn địch.
C. Hậu phương của ta chưa vững mạnh.
D. Tất cả các lí do trên.
Câu 33. Chiến dịch Việt Bắc diễn ra trong thời gian nào?
A. Từ 7 – 11 đến 19 – 12.1947.
B. Từ 7 – 10 đến 19 – 12 – 1947.
C. Từ 7 – 10 đến 20 – 12 -1947.
D. Từ 16-8 đen 19- 12- 1947.
Câu 34. Cánh quân đầu tiên Pháp tiến công lên Việt Bắc là cánh quân nào ?
A. Một bộ phận nhảy dù xuống thị xã Bắc Cạn.
B. Một binh đoàn lính thủy từ Hà Nội dọc theo sông Hồng, sông Lô lên Thái Nguyên rồi vòng về Bắc Cạn.
C. Một bộ phận từ Lạng Sơn xuống Cao Bằng rồi vòng về Bắc Cạn.
D. Một bộ phận từ Thái Nguyên đánh lên Bắc Cạn.
Câu 35. Điền các địa danh trong chiến dịch Việt Bắc vào chỗ trống trong câu sau đây : “Trên sông Lô, quân dân ta phục kích tại…”
A. Khoan Bộ, Bông Lau.
B. Khoan Bộ, Đoan Hùng, Bông Lau.
C. Khoan Bộ, Đoan Hùng, Khe Lau.
D. Đoan Hùng, Bông Lau, Khe Lau.
Câu 36. Hành động nghiêm trọng, trắng trợn nhất thể hiện thực dân Pháp đã bội ước tiến công ta?
A. Ở Nam Bộ và Trung Bộ, Pháp tập trung quân tiến công các cơ sở cách mạng.
B. Ở Bắc Bộ thực dân Pháp đánh chiếm Hải Phòng, Lạng Sơn.
C. Ở Hà Nội, thực dân Pháp liên tiếp gây ra những xung đột vũ trang.
D. Gửi tối hậu thư đòi Chính phủ hạ vũ khí đầu hàng.
Câu 37. Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến vào thời điểm nào ?
A. Sáng 19 – 12 – 1946.
B. Trưa 19 – 12 -1946.
C. Chiều 19 – 12 – 1946.
D. Tối 19 – 12 -1946.

Tải 51 Câu hỏi trắc nghiệm có đáp án bài Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp (1946-1954)