[Ôn Thi Lịch Sử 11] Câu Hỏi Trắc Nghiệm Bài 10: Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 – 1941)

Bài tập trắc nghiệm phần 1

Đề bài trắc nghiệm

Câu 1. Ý nào không phản ánh đúng tình hình nước Nga Xô viết khi bước vào thời kì hòa bình xây dựng đất nước?
A. Tình hình chính trị không ổn định
B. Nền kinh tế quốc dân bị tàn phá nghiêm trọng
C. Chính quyền Xô viết nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ của nước ngoài
D. Các lực lượng phản cách mạng điên cuồng chống phá, gây bạo loạn
Câu 2. Tháng 3 – 1921 Đảng Bôsêvích Nga quyết định thực hiện
A. Cải cách ruộng đất       B. Chính sách cộng sản thời chiến
C. Chính sách kinh tế mới       D. Hợp tác hóa nông nghiệp
Câu 3. Người đề xướng chính sách đó là
A. Xtalin       B. Khơrútxốp
C. Lênin       D. Đimitơrốp
Câu 4. “NEP” là cụm từ viết tắt của
A. Chính sách kinh tế mới
B. Chính sách cộng sản thời chiến
C. Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết
D. Các kế hoạch 5 năm của Liên Xô từ năm 1925 – 1941
Câu 5. Trong Chính sách kinh tế mới, ngành kinh tế nào ở Nga chưa được chú trọng thực hiện cải cách
A. Công nghiệp       B. Nông nghiệp
C. Du lịch       D. Thương nghiệp và tiền tệ
Câu 6. Trong nông nghiệp, Chính sách kinh tế mới đề ra chủ trương gì?
A. Thay thế chế độ trưng thu lương thực thừa bằng thu thuế lương thực
B. Nông dân phải bán một phần số lương thực dư thừa cho Nhà nước
C. Thay thế thuế lương thực từ nộp bằng hiện vật sang nộp bằng tiền
D. Cơ giới hóa nông nghiệp
Câu 7. Chính sách kinh tế mới không đề ra chủ trương nào trong lĩnh vực công nghiệp?
A. Cho phép tư nhân lập xí nghiệp nhỏ có sự kiểm soát của Nhà nước.
B. Khuyến khích tư bản nước ngoài đầu tư, kinh doanh ở Nga.
C. Thành lập Ban quản lí dự án các khu công nghiệp nặng.
D. Nhà nước khôi phục phát triển công nghiệp nặng.
Câu 8. Trong Chính sách kinh tế mới, để nâng cao năng suất lao động đã có nhiều chủ trương quan trọng, ngoại trừ
A. Nhà nước chấn chỉnh lại việc tổ chức, sản xuất các ngành kinh tế công nghiệp
B. Nhà nước tổ chức lại các xí nghiệp, nhà máy, thành lập các tổ chức nghiệp đoàn
C. Nhà nước chuyển các xí nghiệp nhỏ sang hạch oán kinh doanh, cải thiện chế độ tiền lương
D. Nhà nước nắm các ngành kinh tế chủ chốt: công nghiệp, giao hông vận tải, ngân hàng, ngoại thương
Câu 9. Trong thương nghiệp và tiền tệ, Chính sách kinh tế mới không đề cập đến vấn đề nào?
A. Cho phép mở lại các chợ
B. Đánh thuế lưu thông hàng hóa
C. Cho phép tư nhân được tự do buôn bán, trao đổi
D. Khôi phục, đẩy mạnh mối quan hệ trao đổi giữa thành thị và nông thôn
Câu 10. Dựa vào bảng thống kê sau về sản lượng một số sản phẩm kinh tế của nước Nga (1921-1923)
Bài tập trắc nghiệm Lịch Sử 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử 11 có đáp án
Hãy lựa chọn nhận xét đúng nhất về kết quả thực hiện Chính sách kinh tế mới ở nước Nga.
A. Một số ngành kinh tế có bước phát triển mạnh.
B. Chỉ tập trung phát triển vào một số ngành kinh tế.
C. Sự phát triển giữa các ngành kinh tế không đồng đều.
D. Nền kinh tế quốc dân của nước Nga Xô viết đã có những chuyển biến rõ rệt.

Đáp án

Câu 1 2 3 4 5
Đáp án C C C A C
Câu 6 7 8 9 10
Đáp án A C B B D

Bài tập trắc nghiệm phần 2

Đề bài trắc nghiệm

Câu 11. Thực chất của Chính sách kinh tế mới là
A. Nhà nước nắm độc quyền mọi mặt và quản lí các ngành kinh tế
B. Coi trọng, bảo vệ quyền lợi, giúp đỡ để các tập đoàn tư bản lớn phục hồi và phát triển sản xuất
C. Kịp thời chuyển đổi, quy hoạch lại các nhà máy, xí nghiệp nhỏ để tập trung cho sản xuất lớn
D. Chuyển đổi kịp thời từ nền kinh tế do Nhà nước nắm độc quyền mọi mặt sang nền kinh tế nhiều hành phần có sự kiểm soát của nhà nước
Câu 12. Ý nghĩa lớn nhất đối với Nga khi thực hiện thành công chính sách kinh tế mới là gì
A. Nước Nga đã chiến thắng các thế lực thù địch trong nước, bảo vệ được thành quả cách mạng
B. Nước Nga đã chiến thắng các thế lực hù địch từ bên ngoài bao vây, tấn công phá hoại thành quả cách mạng
C. Nhân dân Xô viết vượt qua mọi khó khăn, phấn khởi sản xuất, hoàn thành công cuộc khôi phục kinh tế
D. Nước Nga phục hồi các công ti tư bản và giải quyết được những quyền lợi cơ bản cho các tầng lớp nhân dân
Câu 13. Từ chính sách kinh tế mới ở Nga, bài học kinh nghiệm nào mà Việt Nam có thể học tập cho công cuộc đổi mới đấ nước hiện nay?
A. Chỉ tập trung phát triển một số ngành kinh tế mũi nhọn
B. Quan tâm đến lợi ích của các tập đoàn, tổng công ti lớn
C. Chú trọng phát triển một số ngành công nghiệp nặng
D. Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần có sự kiểm soát của nhà nước
Câu 14. Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết (Liên Xô) được thành lập dựa trên yêu cầu nào?
A. Sự giúp đỡ từ bên ngoài
B. Hợp tác kinh tế giữa các dân tộc trên đất nước Nga
C. Tự nguyện, tự quyết của các dân tộc
D. Tự liên minh chặt chẽ giữa các dân tộc trên lãnh thổ Xô viết nhằm tăng cường sức mạnh về mọi mặt
Câu 15. Bốn nước Cộng hòa Xô viết đầu tiên trong Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết gồm
A. Nga, Ucraina, Lítva và ngoại Cáccadơ
B. Nga, Ucraina, Ácách mạngêni và ngoại Cáccadơ
C. Nga, Ucraina, Tátgikixtan và ngoại Cáccadơ
D. Nga, Ucrana, Bôlêrútxia và ngoại Cáccadơ
Câu 16. Yếu tố nào không phải là nguyên tắc tồn tại của Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết
A. Sự bình đẳng về mọi mặt
B. Quyền tự quyết của các dân tộc
C. Xây dựng liên minh mạnh, mở rộng quan hệ với bên ngoài
D. Sự giúp đỡ lẫn nhau vì mục tiêu xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội
Câu 17. Nhiệm vụ trọng tâm trong thời kì xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô là
A. Hợp tác hóa nông nghiệp
B. Công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa
C. Phát triển các ngành công nghiệp du lịch và dịch vụ
D. Đẩy mạnh quan hệ thương mại với các nước xã hội chủ nghĩa
Câu 18. Trong thời kì thực hiện công nghiệp hóa, ngành công nghiệp nào chưa được Chính phủ Liên Xô chú trọng đầu tư phát triển
A. Công nghiệp quốc phòng
B. Công nghiệp hàng không – vũ trụ
C. Công nghiệp chế tạo máy, nông cụ
D. Công nghiệp năng lượng ( điện, han, dầu mỏ), khai khoáng
Câu 19. Nhiều kế hoạch dài hạn 5 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội được tiến hành trong giai đoạn 1928 – 1941 ở Liên Xô là do
A. Đòi hỏi của công cuộc công nghiệp hóa
B. Ý muốn của những người lãnh đạo đất nước
C. Yêu cầu cải thiện đời sống của các tầng lớp nhân dân
D. Muốn nhanh chóng trở thành quốc gia có nền kinh tế phát triển nhất thế giới
Câu 20. Ý nào không phải là đặc điểm nổi bật của nền kinh tế nông nghiệp Liên Xô trong những năm 1921- 1941?
A. Nông nghiệp tập thể hóa
B. Nông nghiệp được cơ giới hóa
C. Nông nghiệp có quy mô sản xuất lớn
D. Tiến hành “cách mạng xanh” trong nông nghiệp

Đáp án

Câu 11 12 13 14 15
Đáp án D C D D D
Câu 16 17 18 19 20
Đáp án C B B A D

Bài tập trắc nghiệm phần 3

Đề bài trắc nghiệm

Câu 21. Ý nào không phải là thành tựu mà Liên Xô đạt được về văn hóa – giáo dục trong những năm 1921 – 1941?
A. Thanh toán nạn mù chữ
B. Xây dựng hệ thống giáo dục thống nhất
C. Thành lập những trường đại học lớn hàng đầu thế giới
D. Hoàn thành phổ cập giáo dục Tiểu học và tiếp ục thực hiện đối với Trung học cơ sở
Câu 22. Thành tựu lớn nhất mà Liên Xô đạt được trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội từ năm 1921 – đến năm 1941 là
A. Hoàn thành tập thể hóa nông nghiệp
B. Đã xóa nạn mù chữ cho trên 60 triệu người dân
C. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng tăng lên
D. Trở thành nước công nghiệp đứng đầu châu Âu, đứng thứ hai thế giới (sau Mĩ)
Câu 23. Một trong những hạn chế của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của Liên Xô trong những năm 1921-1941 là
A. Chưa thực hiện tốt nguyên tắc bình đẳng trong phân phối sản phẩm
B. Chưa thực hiện tốt nguyên tắc tập trung trong công nghiệp hóa
C. Chưa thực hiện tốt nguyên tắc dân chủ trong đời sống nhân dân
D. Chưa thực hiện tốt nguyên tắc tự nguyện trong tập thể hóa nông nghiệp
Câu 24. Sau Cách mạng tháng Mười, chính quyền Xô viết đã thiết lập quan hệ ngoại giao với
A. Một số nước châu Phi
B. Một số nước ở châu Đại Dương
C. Một số nước ở khu vực Mĩ Latinh
D. Một số nước láng giềng châu Á và châu Âu
Câu 25. Ý nào không phản ánh đúng đường lối đối ngoại của Liên Xô rong những năm 1921- 1941
A. Thực hiện chính sách ngoại giao nước lớn
B. Kiên trì, bền bỉ đấu tranh trong quan hệ quốc tế
C. Từng bước phá vỡ chính sách bao vây về kinh tế của các nước đế quốc
D. Từng bước phá vỡ chính sách cô lập về ngoại giao của các nước đế quốc
Câu 26. Trong những năm 1922 – 1925, những cường quốc tư bản nào công nhận và đặt quan hệ ngoại giao với Liên Xô?
A. Anh, Pháp, Tây Ban Nha
B. Đức, Anh, Italia, Pháp, Nhật Bản
C. Đức, Anh, Bồ Đào Nha
D. Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Italia
Câu 27. Năm 1925, Liên Xô đã đạt được những thành tựu nổi bật trong lĩnh vực đối ngoại là
A. Hơn 20 quốc gia thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên Xô
B. Ấn Độ công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên Xô
C. Triều Tiên công nhận và thiết lập ngoại giao với Liên Xô
D. Đức, Anh, Italia, Pháp, Nhật Bản đặt quan hệ ngoại giao với Liên Xô
Câu 28. Năm 1933, thành tựu đối ngoại nổi bật mà Liên Xô đạt được là
A. Trung Quốc công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên Xô
B. Mông Cổ công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên Xô
C. Iran công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên Xô
D. Mĩ công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên Xô
Câu 29. Việc nhiều nước công nhận và đặt quan hệ ngoại giao với Liên Xô chứng tỏ điều gì?
A. Liên Xô có tiềm lực kinh tế và quốc phòng mạnh
B. Liên Xô có khả năng ngoại giao chi phối các nước
C. Uy tín ngày càng cao của Liên Xô trên trường quốc tế
D. Các nước buộc phải thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên Xô

Đáp án

Câu 21 22 23 24 25
Đáp án C D D D A
Câu 26 27 28 29
Đáp án C A D C

 
Xem thêm Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Lịch Sử lớp 11 TẠI ĐÂY