Hôm nay Thứ Năm, 22nd Tháng Mười 2020
360 Độ Game

Trang Tin Game Số #1 Việt Nam

[Ôn Thi Hóa Học 12] Bài tập trắc nghiệm bài 9: Amin

[Ôn Thi Hóa Học 12] Bài tập trắc nghiệm bài 9: Amin

 

Bài tập trắc nghiệm phần 1

Đề bài trắc nghiệm

Câu 1: Amin no, đơn chức, mạch hở có công thức tổng quát là
A. CnH2nN.     B. CnH2n+1N.
C. CnH2n+3N.     D. CnH2n+2N.
Câu 2: Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc một ?
A. (CH3)3N.     B. CH3NHCH3.
C. CH3NH2.     D. CH3CH2NHCH3.
Câu 3: Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc hai ?
A. phenylamin     B. metylamin
C. đimetylamin     D. trimetylamin
Câu 4: Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc ba ?
A.(CH3)3N     B. CH3-NH2
C. C2H5-NH2     D. CH3-NH-CH3
Câu 5: Số đồng phân cấu tạo amin có cùng công thức phân tử C3H9N là:
A. 2.    B. 3.     C. 4.     D. 5.
Câu 6: Số đồng phân amin bậc một, chứa vòng benzen, có cùng công thức phân tử C7H9N là:
A. 3.    B. 5.     C. 2.     D. 4.
Câu 7: Ở điều kiện thường, amin X là chất lỏng, dễ bị oxi hoá khi để ngoài không khí. Dung dịch X không làm đổi màu quỳ tím nhưng tác dụng với nước brom tạo kết tủa trắng. Amin nào sau đây thoả mãn tính chất của X ?
A. đimetylamin    B. benzylamin     C. metylamin     D. anilin
Câu 8: Dãy nào sau đây gồm các chất được xếp theo thứ tự tăng dần lực bazơ .?
A. anilin, metylamin, amoniac    B. anilin, amoniac, metylamin
C. amoniac, etylamin, anilin     D. etylamin, anilin, amoniac

Hướng dẫn giải và Đáp án

 

1-C 2-C 3-C 4-A 5-C 6-D 7-D 8-B

Câu 5:
CH3CH2CH2NH2; CH3CH(CH3)NH2; CH3CH2NHCH3; (CH3)3N
Câu 6:
CH3-C6H4-NH2(o,m,p); C6H5CH2NH2
Câu 9:
Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 12
Câu 10:
Đặt công thức amin là: RNH2
Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 12
MRNH2 = 59 => R = 59 -16 = 43 (C3H7)
Công thức amin: C3H7NH2 (2 cấu tạo bậc 1)
 

Bài tập trắc nghiệm phần 2

Đề bài trắc nghiệm

 
Câu 9: Thành phần phần trăm khối lượng nitơ trong phân từ anilin bằng
A. 18.67%.    B. 12,96%.   C. 15,05%.    D. 15,73%.
Câu 10: Một amin đơn chức bậc một có 23,73% nitơ về khối lượng, số đồng phân cấu tạo có thể có của amin này là
A. 2.     B. 3.     C. 4.     D. 1.
Câu 11: Cho 10 gam hỗn hợp 2 amin no đơn chức, mạch hở tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch HC1 1M, thuđược dung dịch chứa 15,84 gam hỗn hợp muối. Giá trị của V là
A. 80.     B. 320.     C. 200.     D. 160.
Câu 12: Cho 5,9 gam amin đơn chức X tác dụng vừa đủ với dung dịch HC1, tạo ra 9,55 gam muối, số công thức cấu tạo ứng với công thức phân tử của X là
A. 5.     B.4.     C. 3.     D.2.
Câu 13: Trung hòa hòàn toàn 12 gam một amin (bậc một, mạch cacbon không phân nhánh) bằng axit HCl, tạo ra 26,6 gam muối. Amin có công thức là
A. H2NCH2CH2CH2NH2.     B. CH3CH2CH2NH2.
C. H2NCH2NH2.     D. H2NCH2CH2NH2.
Câu 14: Khi đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức X, thu được 1,344 lít khí CO2, 0, 24 lít khí N2 (các thể tích khí đo ở đktc) và 1,62 gam H2O. Công thức của X là
A. C4H9N.    B. C3H7N.    C.C2H7N.    D. C3H9N.
Câu 15: Cho chất hữu cơ X có công thức phântử C2H8O3N2 tác dụng với dung dịch NaOH, thu được chất hữu cơ đơn chức Y và các chất vô cơ. Phân tử khối của Y là.
A. 85.     B. 68.     C. 45.     D. 46.
Câu 16: Đốt cháy hoàn toàn 100 ml hỗn hợp khí X gồm trimetylamin và hai hiđrocacbon đồng đẳng kế tiếp bằng một lượng oxi vừa đủ, thu được 750 ml hỗn hợp Y gồm khí và hơi. Dần toàn bộ Y đi qua dung dịch H2SO4 đặc (dư). Thể tích còn khí lại là 350 ml. Các thể tích khí và hơi đo cùng điều kiện. Hai hiđrocacbon đó là
A. C2H4 và C3H6.    B. C3H6 và C4H8.
C. C2H6 và C3H8.    D. C3H8 và C4H10.

Hướng dẫn giải và Đáp án

 

9-C 10-A 11-D 12-B 13-D 14-D 15-C 16-B

 
Câu 11:
Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 12
Câu 12:
Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 12
=> X: C3H9N (4 cấu tạo)
Câu 13:
Xét amin 2 chức : R(NH2)2 + 2HCl → R(NH3Cl)2Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 12
=> R +16.2 =60 =>R = 28 (C2H4) => X : C2H4(NH2)2
Câu 14:
Sơ đồ phản ứng: CxHyN + O2 → N2 + CO2 + H2O
Bảo toàn nguyên tố N:
Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 12
Bảo toàn nguyên tố C:
Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 12
Bảo toàn nguyên tố H:
Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 12
Suy ra X: C3H9N
Câu 15:
C2H5NH3NO3 +NaOH → C2H5NH2 + H2O + NaNO3
X là C2H5NH3NO3 hoặc (CH3)2NH2NO3
Y là C2H5NH2 hoặc (CH3)2NH
=> MY = 45
Câu 16:
Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 12
VH2O = 750 -350 = 400 ml
Nếu hidrocacbon là ankan:
Vankan + Vamin = VH2O – (VCO2 +VN2) = 400 -350 =50ml
Bảo toàn nguyên tố H: 50.9 + 50.2n = 2.400 => n = 3,5 => hai ankan C3H6 và C4H8
 
Tải nội dung bài, [Ôn Thi Hóa Học 12] Bài tập trắc nghiệm bài 9: Amin TẠI ĐÂY

360dogame

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Read also x