Hôm nay Chủ Nhật, 25th Tháng Mười 2020
360 Độ Game

Trang Tin Game Số #1 Việt Nam

[Ôn Thi Hóa Học 12] Bài tập trắc nghiệm bài 5: Glucozơ

[Ôn Thi Hóa Học 12] Bài tập trắc nghiệm bài 5: Glucozơ

 

Đề bài trắc nghiệm

Câu 1: Đốt cháy hoàn toàn 0,9 gam một loại gluxit X thu được 1,32 gam CO2và 0,54 gam H2O. X là chất nào trong số các chất sau ?
A. glucozơ.     B. saccarozơ     C. tinh bột     D. xenlulozơ
Câu 2: Cho 50 ml dung dịch glucozơ chưa rõ nồng độ tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thu được 2,16 gam bạc kết tủa. Nồng độ mol của dung dịch glucozơ đã dùng là
A. 0,20M.    B. 0,01M.    C. 0,02M.    D. 0,1M.
Câu 3: Đun nóng 27 gam glucozơ với AgNO3/NH3 dư. Lọc lấy Ag rồi cho vào dung dịch HNO3 đặc nóng, dư thì sau phản ứng thu được khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất) và khối lượng dung dịch axit tăng a gam. Giả sử các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của a là
A. 18,6.    B. 32,4.    C. 16,2.    D. 9,3.
Câu 4: Lượng glucozơ cần dùng để tạo ra 1,82 gam sobitol vói hiệu suất 80% là
A. 2,25 gam.    B. 1,80 gam.    C. 1,82 gam.    D. 1,44 gam.
Câu 5: Lên men dung dịch chứa 300 gam glucozơ thu được 92 gam ancol etylic. Hiệu suất quá trình lên men tạo thành ancol etylic là:
A. 54%.    B. 40%.    C. 80%.    D. 60%.
Câu 6: Lên men m gam glucozơ với hiệu suất 90%, lượng khí CO2 sinh ra hấp thụ hết vào nước vôi trong, thu được 10 gam kết tủa. Khối lượng dung dịch sau phản ứng giảm 3,4 gam so với khối lượng ban đầu. Giá trị của m là
A. 13,5.    B. 30,0.    C. 15,0.    D. 20,0.
Câu 7: Cho a gam glucozơ phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 tạo thành a gam Ag. Phần trăm của glucozơ tham gia phản ứng là
A. 83,33%,    B. 41,66%.    C. 75,00%.    D.37,50%.
Câu 8: Phát biểu nào sau đây không đúng ?
A. Glucozơ tác dụng được với nước brom.
B. Khi glucozơ tác dụng với CH3COOH (dư) cho este 5 chức.
C. Glucozơ tồn tại ở dạng mạch hở và dạng mạch vòng.
D. Ở dạng mạch hở, glucozơ có 5 nhóm OH kề nhau.

Hướng dẫn giải và Đáp án

 

1-A 2-A 3-A 4-A 5-D 6-C 7-A 8-B

Câu 6:
Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 12
Câu 7:
Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 12
Tải nội dung bài, [Ôn Thi Hóa Học 12] Bài tập trắc nghiệm bài 5: Glucozơ TẠI ĐÂY
 

360dogame

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Read also x