Hôm nay Thứ Hai, 19th Tháng Mười 2020
360 Độ Game

Trang Tin Game Số #1 Việt Nam

[Ôn Thi Hóa Học 12] Bài tập trắc nghiệm bài 37: Luyện tập: Tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắt

[Ôn Thi Hóa Học 12] Bài tập trắc nghiệm bài 37: Luyện tập: Tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắt

Đề bài trắc nghiệm

Câu 1: Có thể dùng một hóa chất để phân biệt Fe2O3 và Fe3O4. Hóa chất này là:
A. dung dịch NaOH đặc    B. dung dịch HCl đặc
C. dung dịch H2SO4    D. dung dịch HNO3 đặc
Câu 2: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp FeS và FeCO3 bằng một lượng dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được hỗn hợp gồm hai khí X, Y. Công thức hóa học của X, Y lần lượt là:
A. H2S và SO2     B. H2S và CO2    C. SO2 và CO     D. SO2 và CO2
Câu 3: Cho a mol sắt tác dụng hết với a mol khí clo thu được chất rắn X. Cho X vào nước thu được dung dịch Y. Dung dịch Y không tác dụng với chất nào sau đây?
A. AgNO3    B. NaOH    C. Cu    D. khí Cl2
Câu 4: Cho sơ đồ phản ứng sau: Fe → muối X1 → muối X2 → muối X3 → Fe
X1, X2, X3 là các muối của sắt (II)
Theo thứ tự X1, X2, X3 lần lượt là:
A. FeCO3, Fe(NO3)2, FeSO4    B. FeS, Fe(NO3)2, FeSO4
C. Fe(NO3)2, FeCO3, FeSO4    D. FeCl2, FeSO4, FeS
Câu 5: Hỗn hợ X gồm Fe và FeS. Cho m gam X tác dụng hết với dung dịch HCl dư, thu được V lít khí (đktc). Mặt khác, m gam X tác dụng hết với dung dịch HNO3 dư, thu được dung dịch Y chỉ chứa một muối nitrat duy nhất và 2V lít hỗn hợp khí (đktc) gồm NO và SO2. Phần trăm khối lượng của Fe trong X là:
A. 45,9% B. 54,1%    C. 43,9%    D. 52,1%
Câu 6: Hòa tan hoàn toàn 1,84 gam hỗn hợp Fe và Mg trong lượng dư dung dịch HNO3, thu được 0,04 mol khí NO (sản phẩm khử duy nhất của ). Số mol Fe và Mg trong hỗn hợp lần lượt là:
A. 0,01 và 0,01    B. 0,03 và 0,03    C. 0,02 và 0,02    D. 0,03 và 0,02
Câu 7: Cho m gam bột sắt vào 200 ml dung dịch chứa AgNO3 1,0M và Cu(NO3)2 0,75M ; Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 2,5m gam kết tủa gồm hai kim loại. Giá trị của m là:
A.8,96.    B. 16,80.    C. 11,20.    D. 14,00.
Câu 8: Hoà tan hoàn toàn một lượng hỗn hợp X gồm Fe3O4 và FeS2 trong 63 gam dung dịch HNO3 nồng độ a (%), thu được 1,568 lit NO2 (đktc) duy nhất và dung dịch Y. Dung dịch Y tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 2M, lọc kết tủa đem nung đến khối lượng không đổi, thu được 9,76 gam chất rắn. Giá trị của a là:
A.47,2    B.46,2.    C. 46,6.     D. 44,2.

Hướng dẫn giải và Đáp án

1-D 2-D 3-C 4-C 5-A 6-C 7-C 8-B

 
Câu 7:
Cho bột Fe vào dung dịch chứa Ag+ và Cu2+, thu được kết tủa gồm 2 kim loại. Suy ra kết tủa gồm Ag, Cu, dung dịch có Fe2+, Cu2+ dư
Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 12
=> x = 0,1 (thoả mãn 0 < x < 0,15)
m = 11.2 gam
Câu 8:
Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 12
nNaOH = 0,2.2 = 0,4 mol
Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 12
Bảo toàn e: x = 15y = 0,07 (1)
Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 12
nOH = 3(3x +y) + z = 0,4 (3)
giải hệ (1), (2) và (3) ta được: x = 0,04 mol; y = 0,002 mol; z = 0,034 mol
dung dịch Y: 0,034 mol H+, 0,122 mol Fe3+, 0,004 mol SO42-; t mol NO3
áp dụng định luật bảo toàn điện tích: t = 0,392
bảo toàn nguyên tố N: nHNO3 = nNO3 + nNO2
Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 12
 
Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa Học TẠI ĐÂY  

360dogame

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Read also x