[Ôn Thi Hóa Học 12] Bài tập trắc nghiệm bài 14: Vật liệu polime

 

Bài tập trắc nghiệm phần 1

Đề bài trắc nghiệm

Câu 1: Polime X là chất rắn trong suốt, cố khả năng cho ánh sáng truyền qua tốt nên được dùng chế tạo thủy tinh hữu cơ plexiglas. Tên gọi của X là:
A. poliacrilonitrin.    B. poli(metyl metacrylat).
C. polietilen.    D. poli(vinyl clorua).
Câu 2: Polime nào sau đây được tổng hợp từ phản ứng trùng hợp?
A. polyvinyl(vinyl clorua)    B. polisaccarit
C. poli (etylen terephtalat)    D. nilon- 6,6
Câu 3: Dãy nào sau đây chỉ gồm các polime được dùng làm chất dẻo
A. poli(vinyl doma), polietilen, poli(phenol-fomandehit)
B. polibuta-1,-đien,poliacrilonitrin, poli(metylmetacrylat)
C. Xenlulozo, poli(phenol-foinandehit), poliacrilonitrin
D. poli(metyl metacry lat), polietilen, poli(hexametylen adipamit)
Câu 4: nilon-6,6 thuộc loại
A. tơ visco    B. poliesste    C. tơ poliamit    D. tơ axetat
Câu 5: Các polime nào sau đây thuộc loại tơ nhân tạo
A. tơ visco và tơ nilon -6,6
B. tơ tằm và tơ vinilon
C. tơ nilon-6,6 và tơ capron
D. tơ visco và tơ xenlulozơ axetat
Câu 6: Cho các loại tơ sau: sợi bông, tơ capron, tơ xenluloz axetat, tơ tằm, tơ nitron, nilon-6,6. Số tơ tổng hợp là:
A. 3    B.4    C. 2    D. 5
Câu 7: Tơ nitron dai, bền với nhiệt, giữ nhiệt tốt. Trùng hợp chắt nào sau đây tạo thành polime dùng để sận xuất tơ nitron?
A. CH2=CH-CN    B. CH2 = CH-CH3
C. H2N – [CH2]5– COOH    D. H2N – [CH2]6 – NH2
Câu 8: Tơ nilon -6,6 là sản phẩm trùng ngưng của
A. axit adipic và glixerol.
B. etylen glicol và hexametylenđiamin.
C. axit adipic và ctylen glicol.
D. axit adipic và hexametylenđiamin

Hướng dẫn giải và Đáp án

1-B 2-A 3-A 4-C 5-D 6-A 7-A 8-D

Bài tập trắc nghiệm phần 2

Đề bài trắc nghiệm

Câu 9: Loại tơ nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng hợp ?
A. tơ nilon-6/6    B. tơ nitron
C. tơ visco    D. tơ xenlulozơ axetat
Câu 10: Tơ nào sau đây được sản xuất từ xenluloza ?
A. tơ tằm    B. tợ nilon-6,6    c. tơ visco    D. tơ capron
Câu 11: Sản phẩm hữu cơ của phản ứng nào sau đây không dùng để chế tạo tơ tổng hợp?
A. trùng hợp vinyl xianua
B. trùng ngưng axit e-aminocaproic
C. trùng hợp metyl metacrylat
D. trùng ngưng hexametylenđiamin với axit ađipic
Câu 12: Poli(metyl metacrylat) và nilon-6 được tạo thành từ các monome tương ứng là
A. CH2CH-COOCH3 và H2N-[CH2]6-COOH.
B. CH2=C(CH3)-COOCH3 và H2N-[CH2]6-COOH.
C. CH2=C(CH3)-COOCH3 và H2N-[CH2]5-COOH.
D. CH3-COO-CH=CH2 và H2N-[CH2]5-COOH.
Câu 13: Trùng hợp hiđrocacbon nào sau đây tạo ra polime dùng để sản xuất cao su buna ?
A. 2-metylbuta-l,3-đien    B. penta-l,3-đien
C. but-2-en    D. buta-l,3-đien
Câu 14: Cao su Buna-S được điều chế bằng cách đồng trùng hợp
A. butađien-1,3 và stiren.    B. butađien-1,3 và lưu huỳnh.
C. buten-2 và stiren.    D. butađien-1,3 và nitriri.
Câu 15: Clo hoá PVC thu được một polime chứa 63,93% clo về khối lượng, trung bình 1 phân từ clo phản ứng với k mắt xích trong mạch PVC. Giá trị của k là
A.3.    B. 6.    C.5.    D. 4.
Câu 16: Các đồng phân ứng với công thức phân tử C8H10O (đều là dẫn xuất của benzen) có tính chất : tách nước thu được sản phẩm có thể trùng hợp tạo polime, không tác dụng được với NaOH. số đồng phân ứng với công thức phân tử C8H10O, thoả mãn tính chất trên là
A.1.    B. 4.    C.3.    D. 2.

Hướng dẫn giải và Đáp án

 

9-B 10-C 11-C 12-C 13-D 14-A 15-A 16-D

 
Câu 15:
C2kH3kCl- + Cl2 → C2kH3k-1Clk+1 + HCl
Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 12
Câu 16:
C6H5CH(OH)CH3; C6H5CH2CH2OH.
Tải nội dung bài, [Ôn Thi Hóa Học 12] Bài tập trắc nghiệm bài 14: Vật liệu polime TẠI ĐÂY