[Ôn Thi Địa Lý 12] Bài tập trắc nghiệm bài 40: Thực hành: Phân tích tình hình phát triển công nghiệp ở Đông Nam Bộ

 
 

Bài tập trắc nghiệm phần 1

Đề bài trắc nghiệm

Bài 1: Cho bảng số liệu :
SẢN LƯỢNG DẦU THÔ KHAI THÁC QUA MỘT SỐ NĂM
( Đơn vị : nghìn tấn)

Năm Sản lượng
1986 40
2000 16 292
2005 18 519
2010 15 185
2013 16 705

Căn cứ vào bảng số liệu và các kiến thức đã học, trả lời các câu hỏi sau:
Câu : ý nào sau đây không đúng với bảng số liệu trên ?
A. Sản lượng dầu thô khai thác tăng 417,6 lần từ năm 1986 đến năm 2013
B. Sản lượng dầu thô khai thác tăng liên tục từ năm 1986 đến năm 2005, từ năm 2005 đến năm 2010 lại giảm
C. Từ năm 2010 đến năm 2013, sản lượng dầu thô khai thác lại tăng
D. Sản lượng dầu thô khai thác liên tục tăng trong giai đoạn từ năm 1986 đến năm 2013
Câu 2: sản lượng dầu thô khai thác tăng không phải là do
A. Tăng cường hợp tác với nước ngoài
B. Ngày càng khai thác nhiều mỏ hơn
C. Đầu tư vào máy móc thiết bị
D. Có nhiều nhà má lọc – hóa dầu
Câu 3: Công nghiệp khai thác dầu khí phát triển đã giúp cho vùng Đông Nam Bộ
A. Trở thành vùng chuyên canh cây công nghiệp lớn nhất cả nước
B. Thay đổi nhanh chóng bộ mặt của vùng
C. Hình thành nên các nhà máy lọc – hoa dầu hiện đại
D. Thu hút lượng khách du lịch lớn đến vùng’
Câu 4: Biểu đồ thích hợp thể hiện sản lượng dầu thô khai thác của nước ta qua các năm là
A. Biểu đồ cột      B. Biểu đồ kết hợp
C. Biểu đồ tròn      D. Biểu đồ miền

Đáp án

Câu 1 2 3 4
Đáp án D D B A

Bài tập trắc nghiệm phần 2

Đề bài trắc nghiệm

Bài 2: Cho bảng số liệu sau :
CƠ CẤU GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÂY CÔNG NGHIỆP PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ CỦA VÙNG ĐÔNG NAM BỘ NĂM 2000 VÀ NĂM 2010
( Đơn vị: %)

Năm      Thành phần kinh tế 2000 2010
Tổng số 100 100
Nhà nước 30,6 13,5
Ngoài nhà nước 19,0 29,5
Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 50,4 43,0

Căn cứ vào bảng số liệu và các kiến thức đã học, trả lời các câu hỏi sau:
Câu 1: Giai đoạn 2000 – 2010, ở vùng Đông Nam Bộ thành phần kinh tế có tỉ trọng giá trị sản xuất công nghiệp biến động lướn nhất là :
A. Nhà nước      B. Ngoài Nhà nước
C. Khu vực có vốn dầu tư nước ngoài      D. Nhà nước và ngoài Nhà nước

Câu 2: Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế của vùng Đông Nam Bộ thay đổi theo hướng
A. Tăng tỉ trọng khu vực Nhà nước và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, giảm tỉ trọng khu vực ngoài Nhà nước
B. Giảm tỉ trọng khu vực Nhà nước và khu vực ngoài nhà nước, tăng tỉ trọng khu vực có vốn đầu tư nước ngoài
C. Giảm tỉ trọng khu vực Nhà nước và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, tăng tỉ tọng khu vực ngoài Nhà nước
D. Giảm tỉ trọng khu vực Nhà nước, tăng tỉ trọng khu vực có vốn đầu tư nước ngoài và khu vực ngoài Nhà nước
Câu 3: Nguyên nhân dẫn đến sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp phân theo thành phần kinh tế ở vùng Đông Nam Bộ là do
A. Sự đa dạng của ngành công nghiệp
B. Chính sách mở cửa và nền kinh tế nhiều thành phần
C. Sự năng động của nguồn lao động
D. Sự phát triển của ngành công nghiệp dầu khí
Câu 4: Biểu đồ thích hợp thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp theo thành phần kinh tế của Đông Nam Bộ năm 2000 và năm 2010 là
A. Biểu đồ cột      B. Biểu đồ đường
C. Biểu đồ tròn      D. Biểu đồ miền

Đáp án

Câu 1 2 3 4
Đáp án A C B C

 
Tải nội dung bài, [Ôn Thi Địa Lý 12] Bài tập trắc nghiệm bài 40: Thực hành: Phân tích tình hình phát triển công nghiệp ở Đông Nam Bộ TẠI ĐÂY