Trong Minecraft House Farecraft Episode 4, chúng ta có một con chuột nấu ăn! Trong phần cuối cùng, những con chuột sản xuất pho mát đã được tạo ra. Trong phần này, chúng tôi muốn tạo ra một con chuột chọn hiện trường tự động.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft