Nhân loại được nuôi dưỡng trên The Skeld … không bao giờ có nghĩa là phải chết ở đây. 🛰️ 👑 Liên kết liên quan: AMONG US, nhưng với 100 IMPOSTORS trong số chúng ta nhưng, Kill Animations Meme [RTX On]
#amongus #shorts.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #among us