Thêm video về trường học quái vật, nhấp vào đây: Music Credit: Blizzard Fx Anime 80S Cheesy 2.Wav của Bulbastre (Cartoon_Siren_Whistle_001.Wav của Soundscalpel.Com (Sneaky Snitch, Mechanolith, Fluffing A Duck, Điều tra của Kevin MacLeod (được cấp phép theo Creative Commons: By Giấy phép Attribution 4.0 Dramatic Piano 2.Wav của Jobro (Clap Single 16.Wav, Wind tổng hợp A.Wav bởi Thanh traj (Slurping.Wav bởi 190175 (Eggsinup.Aif bởi Noisecollector (Mũi tên thường bắn bởi Brendan89 (Lowerguncock. Wav bởi Woodmoose (Dễ thương Laugh 1.Ogg, Girl Laugh.Ogg của Silversatyr (Human Blowing.Wav của Xtrsounder (Cartoon Squeak Fast của Motion_S (Splat.Wav của Audionautics (What The (Bleep)) của Zacmakesloudnoises (Scream Noooh! Của Jorickhoofd (Nice Mouse Cartoon của Dersuperanton (Deep Hit của Geronimogeronimo (#monsterschool.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft