Minecraft, nhưng có cây leo tùy chỉnh … (Thử thách) MERCH MỚI: Theo dõi mạng xã hội của tôi: ∘ Twitter – @wispexe ∘ Instagram – @wispexe ∘ Twitch – ∘ Discord – Đây là thử thách Minecraft (1.16) mà tôi đang cố gắng chạy nhanh Minecraft và đánh bại enderdragon, tuy nhiên, vẫn có những NGƯỜI TẠO TÙY CHỈNH! Đây không phải là Minecraft Speedrunner VS Hunter, mà là một thử thách ‘Minecraft nhưng’ … Điều này thực sự kỳ lạ. #MinecraftBut #MinecraftChallenge #Minecraft.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft