Minecraft, But Every Mob is HOSTILE … (Challenge) Theo dõi mạng xã hội của tôi: • twitter: @SpeedSilverr • twitch: • discord: • tiktok: @SpeedSilver Đây là một Minecraft Challenge trong đó tôi cố gắng đánh bại trò chơi với @Wisp, nhưng mọi đám đông đều là thù địch! Ý tưởng này được lấy cảm hứng từ video “Minecraft, Nhưng Mobs là kẻ thù địch ngẫu nhiên” của @ Sapnap, ngoại trừ việc tôi đặt vấn đề riêng của mình vào nó! #Minecraft #MinecraftBut #MinecraftChallenge.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft