Minecraft, Nhưng Nhảy được Nhân … (Thử thách) Theo dõi mạng xã hội của tôi: ∘ Twitter – @wispexe ∘ Instagram – @wispexe ∘ Twitch – ∘ Discord – Patreon (Chế độ của tôi): Đây là thử thách Minecraft (1.16) mà tôi tham gia đang cố gắng chạy Minecraft và đánh bại enderdragon, tuy nhiên, mỗi khi bạn nhảy … NÓ NHIỀU! Đây không phải là Minecraft Speedrunner VS Hunter, mà là một thử thách ‘Minecraft nhưng’ … Điều này thực sự rất buồn cười. #MinecraftBut #MinecraftChallenge #Minecraft.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft