Trong thử thách Minecraft hôm nay, tôi đang cố gắng tăng tốc Minecraft và đánh bại enderdragon, tuy nhiên, Dân làng làm rơi các vật phẩm op. Những người dân làng này sẽ rơi ra các vật phẩm op khi họ nhận sát thương. Các vật phẩm op này bao gồm áo giáp netherite và các công cụ op. Kênh thứ hai – @Jay Instagram – Nhiều video hơn – Superglue Prank – Chế tạo Monster Sword – Hide and Seek With Mythpat – #Minecraft #MinecraftBut #MinecraftChallenge.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft