Minecraft, nhưng có cổng tùy chỉnh … (Thử thách) Theo dõi mạng xã hội của tôi: ∘ Twitter – @wispexe ∘ Instagram – @wispexe ∘ Twitch – ∘ Discord – Đây là một thử thách Minecraft (1.16), trong đó tôi đang cố gắng tăng tốc Minecraft và đánh bại enderdragon, tuy nhiên, có CỔNG TÙY CHỈNH VÀ TỪ VỰNG! Đây không phải là Minecraft Speedrunner VS Hunter, mà là một thử thách ‘Minecraft nhưng’ … Điều này hoàn toàn điên rồ. #MinecraftBut #MinecraftChallenge #Minecraft.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft