Minecraft, But You Shapeshift Every Minute … (Thử thách) Theo dõi mạng xã hội của tôi: ∘ Twitter – @wispexe ∘ Instagram – @wispexe ∘ Twitch – ∘ Discord – Đây là một thử thách Minecraft (1.16), trong đó tôi đang cố gắng tăng tốc Minecraft và đánh bại enderdragon, tuy nhiên, bạn CHIA SẺ thành MOB NGẪU NHIÊN mỗi phút! Đây không phải là Minecraft Speedrunner VS Hunter, mà là một thử thách ‘Minecraft nhưng’ … Đây là một thử thách cực kỳ dữ dội. #MinecraftBut #MinecraftChallenge #Minecraft.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft