Trong Thử thách Minecraft ngày hôm nay, tôi sẽ sử dụng một thủ thuật bí mật mà từ đó tôi có thể ăn bất kỳ cấu trúc nào trong trò chơi. Mỗi cấu trúc chúng ta ăn sẽ mang lại cho chúng ta các hiệu ứng ngẫu nhiên và các vật phẩm op trong Minecraft! Những hiệu ứng này có thể làm cho tôi siêu op và các vật phẩm op có thể giúp tôi đánh bại con rồng dễ dàng. Hãy xem cấu trúc nào là mạnh nhất trong minecraft. Kênh thứ hai – @Jay Instagram – Nhiều video hơn – Superglue Prank – Chế tạo Monster Sword – Hide and Seek With Mythpat – #Minecraft #MinecraftBut #MinecraftChallenge.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft