Trong ảnh chụp nhanh thử nghiệm của Minecraft 1.18, một thay đổi đã được thực hiện đối với việc sinh sản mob. Đối với một đám đông thù địch, như một loài cây leo, để sinh sản, bạn sẽ cần bóng tối hoàn toàn. Đó là điều tuyệt vời nhất từ ​​trước đến nay. Trong cái này chúng ta nói về nó. GAMER MERCH → ✨NEW TIKTOK → ✨ Hỗ trợ tôi trực tiếp! → Muốn có máy chủ Minecraft? → + sử dụng mã “WATTLES” 👏 • LIÊN KẾT • ■ Trở thành thành viên của kênh ■ Kênh thứ hai ■ Twitter ■ Instagram ■ Bất hòa ■ Phát trực tiếp ■ Subreddit ■ Đăng ký • Một số danh sách phát • Hướng dẫn Minecraft → Hướng dẫn Minecraft → Minecraft 1.17 Cập nhật → nếu bạn đọc nội dung này bình luận “wattle” #minecraft #cavesandcliffs.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft