Danh sách phát cập nhật Minecraft 1.17 The Caves & Cliffs ► Minecraft 1.17 snapshot 21w14a tạo ra một sự thay đổi lớn đối với các loại quặng trước đây không hề có tác dụng với vận mệnh, giờ đây bạn có thể sử dụng nó để kiếm thêm sắt thô, vàng thô và đồng thô. Minecraft 1.17 Snapshot 21w13a Khối nguồn sáng vô hình & Dê! Liên kết của tôi! 💜 Kênh chính ► 💛 Kênh thứ hai ► 🧡 Xisuma nói ► 💚 Xisuma Music ► 📺 Livestreams ► 📝 Blog âm nhạc ► 🔷 Twitter ► 💻 Trang web ► 🙏 Ủng hộ Xisuma Trực tiếp 🙏 💜 Tư cách thành viên ► 👍 Patreon ► 📺 Subscribe ► 00:00 Raw Iron, Gold & Copper 01:58 Fortune Enchantment 02:48 World Generation 03:22 Waxed Oxidized Copper 04:24 Screaming Goats 06:23 Axolotl & Glowsquid Sinh sản 06:55 End Dimension Terrain 07:30 Bugs #minecraft #rawiron #cliffsandcaves.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft