Hôm nay Chủ Nhật, 25th Tháng Mười 2020
360 Độ Game

Trang Tin Game Số #1 Việt Nam

Mẫu Bản Tự Kiểm Điểm Đảng Viên Cuối Năm 2017 Mẫu Mới 2018 Của Tổng Phụ Trách

Bản tự kiểm điểm Đảng viên cuối năm 2017 mẫu mới 2018 dành cho tổng phụ trách. Mẫu bản kiểm điểm cá nhân được Tổng phụ trách đề ra nhằm đánh giá những ưu điểm và nhược điểm của Đảng viên trong những năm vừa qua và dưới đây là mẫu bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm 2017 chuẩn nhất, đẹp nhất.
Dưới đây là 6 mẫu bản tự kiểm điểm Đảng viên cuối năm dành cho giáo viên, công chức nhà nước chuẩn nhất theo nghị quyết trung ương 4 khóa XII. Mãu bản kiểm điểm Đẳng Viên mới nhất, cũng như chuẩn nhất giúp các Đảng Viên đánh giá được chi tiết những ưu điểm khuyết điểm qua 1 năm rèn luyện vừa qua và cũng như phương pháp khắc phục cho chính bản thân

Mẫu bản tự kiểm điểm Đảng viên cuối năm 2017 mới nhất

Mẫu 1: Bản tự kiểm điểm cá nhân

ĐẢNG BỘ XÃ …….
CHI BỘ TRƯỜNG ………
*
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
…….., ngày…tháng…năm….

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Họ và tên: ………………………………. Sinh ngày: …………………………………………..
Ngày vào Đảng: ……………………….. Chính thức ngày …………………………………
Chức vụ Đảng: ……………………………………………………………………………………..
Chức vụ chính quyền(đoàn thể): …………………………………………………………….
Đơn vị công tác: ……………………………………………………………………………………
Hiện đang sinh hoạt tại chi bộ: ………………………………………………………………..
I. Ưu điểm, kết quả công tác
1. Về tư tưởng chính trị
– Là một Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi luôn kiên định đối với đường lối của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; Trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
– Chấp hành nghiêm túc quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Kiên quyết đấu tranh chống lại các biểu hiện tiêu cực để bảo vệ quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.
– Luôn có ý thức tuyên truyền, vận động người thân, gia đình và quần chúng nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước.
– Xác định ý thức tích cực, tự giác tự học, tự nâng cao kiến thức về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác qua các lớp tập huấn, các lớp bồi dưỡng, nghiên cứu tài liệu, tham khảo đồng nghiệp…
– Bản thân tôi đã xây dựng kế hoạch nghiên cứu, học tập, phấn đấu, rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo” của bản thân. Trong quá trình công tác, bản thân luôn nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống.
– Bản thân tôi luôn có ý thức thực hành tiết kiệm, đấu tranh phòng, chống lãng phí, tham nhũng, quan liêu. Đồng thời kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng và các biểu hiện tiêu cực khác trong ngành. Luôn có ý thức giữ gìn tư cách, đạo đức tính tiên phong của người đảng viên trong tác chuyên môn. Không vi phạm tiêu chuẩn đảng viên và những điều Đảng viên không được làm theo quy định số 19-QĐ/TW ngày 03/01/2002 của Bộ Chính trị.
– Bản thân tôi luôn thực hiện tự phê bình và phê bình trung thực và thẳng thắn, giữ gìn đoàn kết trong đảng trên cơ sở cương lĩnh và điều lệ Đảng, phát huy quyền làm chủ và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động chỉ đạo chuyên môn và luôn luôn xây dựng tốt khối đoàn kết nội bộ. Trong cuộc sống thường ngày sinh hoạt với địa phương, tôi đã thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, được nhân dân nơi cư trú tin tưởng, tham gia tích cực mọi hoạt động ở nới cư trú.
3. Về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao:
– Bản thân luôn thực hiện đúng qui chế chuyên môn, đảm bảo tính khoa học.
– Làm việc có trách nhiệm cao, cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao
– Luôn có tinh thần tìm tòi, học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
– Luôn phối kết hợp tốt với các đồng nghiệp, với các tổ chức đoàn thể trong nhà trường để cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
-Trong công tác xây dựng Đảng, đoàn thể tôi luôn có ý thức tuyên truyền, tham gia xây dựng chi bộ, các đoàn thể trong cơ quan trong sạch, vững mạnh.
4. Về tổ chức kỷ luật:
– Bản thân tôi luôn thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, có ý thức tổ chức kỉ luật cao, chấp hành sự phân công điều động, luân chuyển của tổ chức. Bản thân luôn vận động gia đình chấp hành nghiêm túc chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các luật và nghị định của Nhà nước về phòng chống ma tuý, chống tiêu cực ……
– Bản thân tôi luôn thực hiện tốt chế độ sinh hoạt Đảng và đóng đảng phí theo quy định. Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chi bộ, quán triệt sâu sắc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và ngành đề ra.
– Tham gia đầy đủ các buổi hội họp, học nghị quyết do chi bộ và Đảng bộ tổ chức; đóng Đảng phí đầy đủ, kịp thời.
– Thực hiện tốt quy chế, nội quy của tổ chức Đảng cũng như của cơ quan đơn vị, có tinh thần gương mẫu chấp hành và lãnh đạo thực hiện tốt quy chế, quy định, nội quy của cơ quan, đơn vị và nơi cư trú; ý thức lắng nghe, tiếp thu và tự sửa chữa khuyết điểm sau tự phê bình và phê bình, thực hiện tốt chế độ sinh hoạt đảng.
– Luôn có thái độ cầu thị trong việc nhận và sửa chữa khắc phục khuyết điểm.
– Thường xuyên giữ mối liên hệ với chi uỷ, Đảng uỷ cơ sở; có tinh thần tham gia xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền. Luôn có trách nhiệm cao với công việc được giao; thái độ phục vụ nhân dân tốt; có ý thức đấu tranh với những biểu hiện quan liêu, tham nhũng, hách dịch, gây phiền hà nhân dân.
II. Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân
– Chỉ đạo hoạt động chuyên môn của nhà trường và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn giảng dạy kết quả chưa cao
– Đôi khi còn chưa linh hoạt, trong giải quyết công việc với đồng nghiệp, với học sinh
– Tuy có ý thức trong công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt nhưng vẫn còn chưa mạnh dạn.
– Đôi lúc chưa chủ động trong tổ chức thực hiện một số hoạt động. Trong công việc đôi lúc còn chưa mạnh dạn, thẳng thắn góp ý cho đồng nghiệp
– Chưa cương quyết trong sử lí vi phạm, làm việc còn mang tính cả nể
III. Phương hướng và biện pháp khắc phục, sửa chữa yếu kém
– Tuyệt đối chấp hành các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ trong Đảng và cơ quan.
– Không ngừng tu dưỡng đạo đức, tự học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, mạnh dạn hơn nữa trong việc tham mưu đề xuất các giải pháp nhằm làm tốt hơn công tác quản lý, nhiệm vụ chính trị được giao.
– Tiếp tục đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, luôn có ý thức tự phê bình và phê bình, tránh tư tưởng nể nang, nâng cao vai trò tiên phong của người đảng viên.
Biện pháp khắc phục:
– Trong thời gian tới sẽ phát huy những ưu điểm, khắc phục những khuyết điểm trên để bản thân được hoàn thiện hơn.
– Tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những hành động và việc làm cụ thể trong thực hiện công việc và nhiệm vụ được giao
IV. Tự nhận mức xếp loại chất lượng đảng viên, cán bộ, công chức:
Mức 2: Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN
Nhận xét, đánh giá của chi ủy:
……………………………………………………………………………………………………..
Chi bộ phân loại chất lượng:
……………………………………………………………………………………………………..

…………, ngày…tháng…năm….
T.M CHI ỦY
Bí thư

Đảng ủy (chi ủy cơ sở) phân loại chất lượng:
………………………………………………………………………………………………………..

………………, ngày…tháng…năm…
T.M ĐẢNG ỦY

Mẫu 2: Bản tự kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

ĐẢNG ỦY
ĐBBP/CB/ĐƠN VỊ ……….
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
……………, ngày…tháng…năm…

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN
Theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ
————-
Họ và tên: ………………………………………………………………………………………..
Sinh ngày ….. tháng ….. năm 19…..
Quê quán: xã ………………….. huyện……………………….., tỉnh ……………………
Nơi ở hiện nay: phường …………………. thành phố……………….., tỉnh ………..
Ngày vào đảng: ………………………………………………………………………………..
Ngày chính thức: ……………………………………………………………………………..
Chức vụ, đơn vị công tác: ………………………………………………………………….
Hiện đang sinh hoạt đảng tại chi bộ: ………………………………..; thuộc Đảng bộ …………
Thực hiện Kế hoạch số ………., ngày …/…/… của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ………….. về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.
Đối chiếu với các biểu hiện nhận diện trong Nghị quyết, tôi tự kiểm điểm như sau:
1. Biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị

TT Nội dung biểu hiện Tự kiểm điểm
01 Phai nhạt lý tưởng cách mạng; dao động, giảm sút niềm tin vào mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hoài nghi, thiếu tin tưởng vào chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Nhận diện và kiểm điểm rõ những biểu hiện suy thoái của bản thân (nếu có) theo nội dung này theo các mức độ: rất nghiêm trọng, nghiêm trọng, mới có biểu hiện ban đầu hoặc chưa có.
02 Xa rời tôn chỉ, mục đích của Đảng; không kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; phụ hoạ theo những nhận thức lệch lạc, quan điểm sai trái.
03 Nhận thức sai lệch về ý nghĩa, tầm quan trọng của lý luận và học tập lý luận chính trị; lười học tập chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
04 Không chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng; sa sút ý chí phấn đấu, không gương mẫu trong công tác; né tránh trách nhiệm, thiếu trách nhiệm, trung bình chủ nghĩa, làm việc qua loa, đại khái, kém hiệu quả; không còn ý thức hết lòng vì nước, vì dân, không làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao.
05 Trong tự phê bình còn giấu giếm, không dám nhận khuyết điểm; khi có khuyết điểm thì thiếu thành khẩn, không tự giác nhận kỷ luật. Trong phê bình thì nể nang, né tránh, ngại va chạm, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; lợi dụng phê bình để nịnh bợ, lấy lòng nhau hoặc vu khống, bôi nhọ, chỉ trích, phê phán người khác với động cơ cá nhân không trong sáng.
06 Nói và viết không đúng với quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nói không đi đôi với làm; hứa nhiều làm ít; nói một đằng, làm một nẻo; nói trong hội nghị khác, nói ngoài hội nghị khác; nói và làm không nhất quán giữa khi đương chức với lúc về nghỉ hưu.
07 Duy ý chí, áp đặt, bảo thủ, chỉ làm theo ý mình; không chịu học tập, lắng nghe, tiếp thu ý kiến hợp lý của người khác.
08 Tham vọng chức quyền, không chấp hành sự phân công của tổ chức; kén chọn chức danh, vị trí công tác; chọn nơi có nhiều lợi ích, chọn việc dễ, bỏ việc khó; không sẵn sàng nhận nhiệm vụ ở nơi xa, nơi có khó khăn. Thậm chí còn tìm mọi cách để vận động, tác động, tranh thủ phiếu bầu, phiếu tín nhiệm cho cá nhân một cách không lành mạnh.
09 Vướng vào “tư duy nhiệm kỳ”, chỉ tập trung giải quyết những vấn đề ngắn hạn trước mắt, có lợi cho mình; tranh thủ bổ nhiệm người thân, người quen, người nhà dù không đủ tiêu chuẩn, điều kiện giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc bố trí, sắp xếp vào vị trí có nhiều lợi ích.

2. Biểu hiện về suy thoái đạo đức, lối sống

TT Nội dung Tự kiểm điểm
01 Cá nhân chủ nghĩa, sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi; chỉ lo thu vén cá nhân, không quan tâm đến lợi ích tập thể; ganh ghét, đố kỵ, so bì, tị nạnh, không muốn người khác hơn mình. Nhận diện và kiểm điểm rõ những biểu hiện suy thoái của bản thân (nếu có) theo nội dung này theo các mức độ: rất nghiêm trọng, nghiêm trọng, mới có biểu hiện ban đầu hoặc chưa có.
02 Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, gây mất đoàn kết nội bộ; đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức; cục bộ, bè phái, kèn cựa địa vị, tranh chức, tranh quyền; độc đoán, gia trưởng, thiếu dân chủ trong chỉ đạo, điều hành.
03 Kê khai tài sản, thu nhập không trung thực.
04 Mắc bệnh “thành tích”, háo danh, phô trương, che dấu khuyết điểm, thổi phồng thành tích, “đánh bóng” tên tuổi; thích được đề cao, ca ngợi; “chạy thành tích”, “chạy khen thưởng”, “chạy danh hiệu”.
05 Quan liêu, xa rời quần chúng, không sâu sát cơ sở, thiếu kiểm tra, đôn đốc, không nắm chắc tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị mình; thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc và đòi hỏi chính đáng của nhân dân
06 Quyết định hoặc tổ chức thực hiện gây lãng phí, thất thoát tài chính, tài sản, ngân sách nhà nước, đất đai, tài nguyên…; đầu tư công tràn lan, hiệu quả thấp hoặc không hiệu quả; mua sắm, sử dụng tài sản công vượt quy định; chi tiêu công quỹ tuỳ tiện, vô nguyên tắc. Sử dụng lãng phí nguồn nhân lực, phí phạm thời gian lao động
07 Tham ô, tham nhũng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn cấu kết với doanh nghiệp, với đối tượng khác để trục lợi. Lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn được giao để dung túng, bao che, tiếp tay cho tham nhũng, tiêu cực
08 Thao túng trong công tác cán bộ; chạy chức, chạy quyền, chạy chỗ, chạy luân chuyển, chạy bằng cấp, chạy tội… Sử dụng quyền lực được giao để phục vụ lợi ích cá nhân hoặc để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi
09 Đánh bạc, rượu chè bê tha, mê tín dị đoan, ủng hộ hoặc tham gia các tổ chức tôn giáo bất hợp pháp. Sa vào các tệ nạn xã hội, vi phạm thuần phong, mỹ tục, truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc, chuẩn mực đạo đức gia đình và xã hội

3. Biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ

TT Nội dung Tự kiểm điểm
01 Phản bác, phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các nguyên tắc tổ chức của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; đòi thực hiện “đa nguyên, đa đảng” Nhận diện và kiểm điểm rõ những biểu hiện suy thoái của bản thân (nếu có) theo nội dung này theo các mức độ: rất nghiêm trọng, nghiêm trọng, mới có biểu hiện ban đầu hoặc chưa có.
02 Phản bác, phủ nhận nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đòi thực hiện thể chế “tam quyền phân lập”, phát triển “xã hội dân sự”. Phủ nhận nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chế độ sở hữu toàn dân về đất đai.
03 Nói, viết, làm trái quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hạ thấp, phủ nhận những thành quả cách mạng; thổi phồng khuyết điểm của Đảng, Nhà nước. Xuyên tạc lịch sử, bịa đặt, vu cáo các lãnh tụ tiền bối và lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
04 Kích động tư tưởng bất mãn, bất đồng chính kiến, chống đối trong nội bộ. Lợi dụng và sử dụng các phương tiện thông tin, truyền thông, mạng xã hội để nói xấu, bôi nhọ, hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng, gây chia rẽ nội bộ, nghi ngờ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.
05 Phủ nhận vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng vũ trang; đòi “phi chính trị hoá” quân đội và công an; xuyên tạc đường lối quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân; chia rẽ quân đội với công an; chia rẽ nhân dân với quân đội và công an.
06 Móc nối, cấu kết với các thế lực thù địch, phản động và các phần tử cơ hội, bất mãn chính trị để truyền bá tư tưởng, quan điểm đối lập; vận động, tổ chức, tập hợp lực lượng để chống phá Đảng và Nhà nước.
07 Đưa thông tin sai lệch, xuyên tạc đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước; thông tin phiến diện, một chiều về tình hình quốc tế, gây bất lợi trong quan hệ giữa Việt Nam với các nước.
08 Phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với báo chí, văn học – nghệ thuật. Tác động, lôi kéo, lái dư luận xã hội không theo đường lối của Đảng; cổ suý cho quan điểm, tư tưởng dân chủ cực đoan; thổi phồng mặt trái của xã hội. Sáng tác, quảng bá những tác phẩm văn hoá, nghệ thuật lệch lạc, bóp méo lịch sử, hạ thấp uy tín của Đảng.
09 Có tư tưởng dân tộc hẹp hòi, tôn giáo cực đoan. Lợi dụng vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, dân tộc, tôn giáo để gây chia rẽ nội bộ, gây chia rẽ giữa các dân tộc, giữa các tôn giáo, giữa dân tộc và tôn giáo, giữa các dân tộc, tôn giáo với Đảng và Nhà nước.

4. Nhiệm vụ, giải pháp và thời gian khắc phục
Từ những nội dung kiểm điểm, cá nhân tự đề ra các nhiệm vụ, giải pháp và thời gian khắc phục cụ thể.

Nơi nhận:
– Đảng ủy Trường;
– Cấp ủy, tập thể lãnh đạo đơn vị;
– Lưu hồ sơ cá nhân.
NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM
(ký, ghi rõ họ tên)
……………………………..

Xác nhận của cấp ủy, tập thể lãnh đạo đơn vị
Đồng chí: ……………………………………………….. đã kiểm điểm trước chi bộ, tập thể cấp ủy và lãnh đạo đơn vị; đồng thời tiếp thu ý kiến góp ý của chi bộ, tập thể cấp ủy và lãnh đạo đơn vị để hoàn thiện bản tự kiểm điểm.

T/M CẤP ỦY, TẬP THỂ LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
BÍ THƯ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu 3:  bản tự kiểm điểm bổ sung theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 05 – CT/TW

ĐẢNG BỘ XÃ …….
CHI BỘ TRƯỜNG THCS…
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
……., ngày….tháng….năm….

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN NĂM ………

(Kiểm điểm bổ sung theo tinh thần Nghị quyết

Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 05 – CT/TW)

Họ và tên: …………………….Ngày tháng năm sinh: ……………………………………………….

Chức vụ Đảng: Đảng viên

Chức vụ chính quyền, đoàn thể: Giáo viên

Đơn vị công tác: Trường THCS ……………………………………………………………………..

Chi bộ: Trường THCS ………………………………………………………………………………….

Thực hiện sự chỉ đạo của Chi bộ về bổ sung kiểm điểm, đánh giá phân loại đảng viên năm 2017 tôi tự kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW như sau:

I. Ưu điểm

1. Kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

– Luôn giữ vững quan điểm, lập trường chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh

 – Luôn chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đồng thời vận động gia đình và người thân thực hiện tốt các qui định của địa phương nơi cư trú

– Nghiêm túc học tập và nghiên cứu các chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

– Có lối sống lành mạnh, giản dị, trung thực. Luôn giữ gìn sự đoàn kết trong khu dân cư

 – Luôn lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân để có đề xuất kịp thời với lãnh đạo cơ quan.

2. Kiểm điểm việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách đạo đức Hồ Chí Minh (Chỉ thị số 05-CT/TW)

a) Về nêu cao tinh thần trách nhiệm:

Tôi luôn cô gắng học tập kinh nghiệm từ các cấp lãnh đạo, các anh chị đi trước, bạn bè đồng nghiệp và những kinh nghiệm từ thực tế công tác của bản thân để tham mưu, đề xuất đúng đắn kịp thời về các hoạt động mình quản lý, phụ trách với Ban giám hiệu nhà trường đồng thời chủ động đề xuất các giải pháp, xây dựng kế hoạch bám sát thực tiễn hoạt động theo từng tuần, tháng, HK, năm nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

b) Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách gương mẫu.

Theo Hồ Chí Minh, gương mẫu thì trước hết phải làm gương trong mọi công việc từ nhỏ đến lớn, được thể hiện thường xuyên, về mọi mặt…

– Đối với mình phải không tự cao tự đại, tự mãn, kiêu ngạo mà luôn học tập cầu tiến bộ, luôn tự kiểm điểm để phát triển điều hay, sửa đổi điều khuyết điểm của bản thân, phải tự phê bình mình.

– Đối với mọi người và đồng nghiệp, luôn giữ thái độ chân thành, khiêm tốn, đoàn kết, thật thà, trung thực, hòa đồng.

– Đối với công việc luôn gương mẫu, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, dù trong hoàn cảnh nào phải giữ nguyên tắc để việc công lên trên, lên trước việc tư.

c) Nói đi đôi với làm:

– Nói thì phải làm là nguyên tắc đầu tiên trong ba nguyên tắc thực hành đạo đức; thể hiện sự thống nhất giữa lý luận với thực tiễn, suy nghĩ và hành động, tư tưởng đạo đức và hành vi đạo đức; biểu hiện của sự gương mẫu, trung thực, trong sáng của cán bộ, đảng viên, công chức.

– Nói phải đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; không được nói một đàng, làm một nẻo; không được hứa mà không làm; không phải chỉ nói suông, chỉ ngồi viết mệnh lệnh, hô khẩu hiệu, phải thật thà nhúng tay vào việc. Bản thân tự đăng ký nội dung:

 • Giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn; nói phải đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước;
 • Chịu trách nhiệm trước các phát ngôn của mình;
 • Giữ lời hứa trong mọi trường hợp.
 • Làm công việc gì cũng cẩn thận, chu đáo và làm đến nơi đến chốn, đúng pháp luật, không qua loa đại khái, tự mình phải làm gương trước.
 • Làm rõ trách nhiệm của cá nhân trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

II- Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân:

1- Khuyết điểm, hạn chế:

– Chưa mạnh dạn đóng góp ý kiến trong sinh hoạt chi bộ, công tác phê bình và tự phê bình còn hạn chế.

2- Nguyên nhân:

– Trong thực hiện nhiệm vụ còn nể nang e rè dẫn đến tính đấu tranh chưa cao

III- Phương hướng, biện pháp khắc phục:

– Tuyệt đối chấp hành các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ trong Đảng và cơ quan.

– Phát huy ưu điểm, khắc phục về góp ý cho đồng chí, đồng nghiệp, mạnh dạn đóng góp ý kiến hơn trong sinh hoạt chi bộ.

– Tự giác học tập, nghiên cứu cập nhật kiến thức để không ngừng nâng cao trình độ, năng lực công tác.

– Tự ý thức rèn luyện bản chất vô tư, khách quan, mạnh dạn nói thẳng, nói thật, chân thành.

– Sâu sát hơn nữa đối với từng lĩnh vực, nhiệm vụ được giao.

– Thường xuyên tu dưỡng rèn luyện đạo đức lối sống. Không ngừng tu dưỡng đạo đức, tự học để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ.

IV. Tự nhận mức xếp loại trong năm (Một trong 4 mức: Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ; Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ)

– Phân loại cán bộ công chức, viên chức: Xuất sắc

– Phân loại đảng viên: Hoàn thành tốt nhiệm vụ

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM
(Ký và ghi rõ họ và tên)
Nhận xét, đánh giá của cấp ủy, chi bộ đối với đảng viên
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
Chi bộ phân loại chất lượng đảng viên:………………………………………………..
Cấp ủy
(Ký, ghi rõ họ tên và thời điểm)

Mẫu 4: bản tự kiểm điểm Đảng viên – Mẫu 1a – HD KĐ.ĐG

ĐẢNG BỘ…………… ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Chi bộ……………
 
                            ………….., ngày ….. tháng ….. năm 20….
 

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN
(Dùng cho đảng viên đang là cán bộ, công chức, viên chức)
Họ và tên:…………………………………………………………………………… Ngày sinh:………….
Chức vụ:……………………………………………………………………………………………………….
Đảng:……………………………………………………………………………………………………………
Chức vụ chính quyền, đoàn thể:………………………………………………………………………….
Đơn vị công tác:………………………………………………………………………………………………
Chi bộ:…………………………………………………………………………………………………………..
I. Ưu điểm, kết quả công tác
Về tư tưởng chính trị……………………………………………………………………………………….

 • Sự kiên định đối với đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH; trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng HCM.
 • Việc chấp hành quan điểm, chủ trương đường lối, nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước.
 • Việc tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
 • Tinh thần học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực công tác.

Về phẩm chất đạo đức, lối sống:……………………………………………………………………….

 • Tinh thần và kết quả thực hiện tiết kiệm, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác; việc giữ gìn tư cách, đạo đức, tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên, thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM”, chấp hành Quy định của Bộ chính trị về những điều đảng viên không được làm.
 • Việc giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng.
 • Quan hệ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:…………………………………………………….

 • Tinh thần trách nhiệm, kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.
 • Mối liên hệ với chi uỷ, đảng uỷ cơ sở và thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.
 • Sự tham gia xây dựng tổ chức đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị-xã hội ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Về tổ chức kỷ luật:…………………………………………………………………………………………….

 • Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; ý thức tổ chức kỷ luật, phục tùng sự phân công, điều động của tổ chức.
 • Việc thực hiện chế độ sinh hoạt đảng và đóng đảng phí theo quy định; thực hiện nội quy, quy chế của tổ chức đảng, cơ quan, các đoàn thể.

II. Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
III. Phương hướng, biện pháp khắc phục
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
IV. Tự nhận mức phân loại chất lượng
4.1. Xếp loại chất lượng cán bộ, công chức
Bản kiểm điểm đảng viênHoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Bản kiểm điểm đảng viênHoàn thành tốt nhiệm vụ
Bản kiểm điểm đảng viênHoàn thành nhiệm vụ
Bản kiểm điểm đảng viênKhông hoàn thành nhiệm vụ
4.2. Xếp loại chất lượng đảng viên
Bản kiểm điểm đảng viênĐảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Bản kiểm điểm đảng viênĐảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ
Bản kiểm điểm đảng viênĐảng viên hoàn thành nhiệm vụ
Bản kiểm điểm đảng viênĐảng viên không hoàn thành nhiệm vụ
NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM
   (Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu 5: bản TỰ kiểm điểm Đảng viên theo Công văn 1825/CV/BTCTW

VnDoc.com xin được giới thiệu tới bạn đọc mẫu bản kiểm điểm Đảng viên theo Công văn 1825/CV/BTCTW ngày 18/11/2016 của Ban Tổ chức Trung ương, mời bạn đọc cùng tham khảo tại đây.

ĐẢNG BỘ BỘ TƯ PHÁP
ĐẢNG BỘ (CHI BỘ)…
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hà Nội, ngày…..tháng…..năm 2016

 BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN
Năm 2017
Họ và tên: ………………………………………………… Ngày sinh: ……………………………….
Chức vụ Đảng: …………………………………………………………………………………………..
Chức vụ chính quyền, đoàn thể: …………………………………………………………………….
Đơn vị công tác: ………………………………………………………………………………………..
Chi bộ: …………………………………………………………………………………………………….
I. Ưu điểm, kết quả công tác
1. Về tư tưởng chính trị
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
4. Về tổ chức kỷ luật
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
II. Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
III. Phương hướng, biện pháp khắc phục
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
IV. Tự nhận mức phân loại chất lượng
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

ĐẢNG VIÊN TỰ KIỂM ĐIỂM
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu 6: mẫu bản kiểm điểm đảng viên của các chi bộ trường học

– Nhận xét, đánh giá của chi ủy:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
– Chi bộ phân loại chất lượng: ………………………………………………………………………
– Đảng ủy, chi ủy cơ sở phân loại chất lượng: ………………………………………………….
(Lãnh đạo cấp có thẩm quyền ký, ghi rõ họ, tên và thời điểm)

Các bạn có thể tham khảo thêm mẫu bản kiểm điểm đảng viên của các chi bộ trường học với đầy đủ nội dung thông tin về thông tin đảng viên, kiểm điểm về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, về tổ chức kỷ luật….

Bản kiểm điểm đảng viên cuối năm
Bên cạnh đó VnDoc.com xin được giới thiệu tới bạn đọc mẫu bản kiểm điểm đánh giá chất lượng đảng viên theo năm, mẫu nêu rõ những ưu khuyết điểm của đảng viên, những chức trách và nhiệm vụ của đảng viên trong năm thực hiện được và chưa thực hiện được…. Mời các bạn cùng tham khảo bản kiểm điểm đánh giá chất lượng đảng viên tại đây:

ĐẢNG BỘ …………..
CHI BỘ …………….
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
…….., ngày…..tháng….năm….

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN CUỐI NĂM
đánh giá chất lượng Đảng viên năm ……………….
Họ và tên………………………………………………………….., sinh năm ……………………..
Đang sinh hoạt đảng chính thức tại Chi bộ …………………………………………. thuộc Đảng bộ
……………………………………………………………………………………………………………..
Chức vụ (đảng, chính quyền, đoàn thể), đơn vị công tác:
……………………………………………………………………………………………………………..
Nhiệm vụ được phân công
……………………………………………………………………………………………………………..
Tự kiểm điểm những ưu điểm, khuyết điểm như sau:
1- Về tư tưởng chính trị. (nêu ưu, khuyết điểm)
– Trung thành với chủ nghĩa Mác-lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng, kiên định mục tiêu độc lập danh tộc và chủ nghĩa xã hội, thể hiện qua lời nói và việc làm.
– Việc chấp hành và bảo vệ chủ trương, đường lối,, quan điểm, quy định, nghị quyết của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ trương của địa phương nơi cư trú của bản thân và tuyên truyền, vận động cho gia đình, nhân dân thực hiện.
– Việc đấu tranh chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, phai nhạt lý tưởng, bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt.
– Tinh thần học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ, năng lực công tác.
2- Về phẩm chất đạo đức, lối sống. (nêu ưu, khuyết điểm)
– Kết quả thực hiện “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh; tinh thần hợp tác, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp.
– Việc đấu tranh chống tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng, nói không đi đôi với làm, lợi dụng chức vụ, quyền hạnđể thu vén lợi ích cho cá nhân và gia đình.
– Việc giữ gìn tư cách, phẩm chất đạo đức cách mạng và phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên; việc chấp hành Quy định của Ban Cháp hành Trung ương về những đều đảng viên không được làm, những điều cán bộ, công chức không được làm theo Luật cán bộ, công
chức.
– Trung thực, thẳng thắn, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất của Đảng; quan hệ gắn bó, mật thiết với quần chúng, nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa cá nhân và tập thể, giữa nghĩa vụ và quyền lợi, giữa cống hiến và hưởng thụ.
– Tinh thần tự phê bình và phê bình; tôn trọng, lắng nghe ý kiến của người khác; đấu tranh với
những biểu hiện chia rẽ, bè phái, làm mất đoàn kết nội bộ, trách nhiệm trong đấu tranh xây dựng nội bộ chân thành, thân ái.
3- Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao (nêu ưu, khuyết diểm)
– Năng lực lãnh đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao.
– Ý thức trách nhiệm, tinh thần sáng tạo trong lao động, học tập, công tác và kết quả thực hiện
chức trách, nhiệm vụ được giao. Nêu rõ nôi dung:
+ Thể hiện ở khối lượng, chất lượng, tiến độ, hiệu quả của công việc trong từng vị trí công tác
của cán bộ, đảng viên.
+ Đi sâu đánh giá việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ do tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể
giao cụ thể.
+ Thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao có những sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, phương pháp, phong cách, lề lối làm việc nhằm tiết kiệm thời gian, kinh phí và nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc (người được giao nhiều chức trách, nhiệm vụ thì phải nêu cụ thể từng chức
trách, nhiệm vụ).
– Thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.
– Tham gia xây dựng tổ đảng, đảng bộ bộ phận, chi bộ, đảng bộ, chính quyền, các tổ chức đoàn thể cơ quan, đơn vị.
– Ý thức trách nhiệm và tinh thần phục vụ nhân dân; sát, hiểu, nắm tâm tư, nguyện vọng của đảng viên, quần chúng, nhân dân, kịp thời giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của đảng viên và quần chúng, nhân dân hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết; đấu tranh với những biểu hiện vô cảm, quan liêu, hách dịch, nhũng nhiễu, gây phiền hà nhân dân; bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân, thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan, đơn vị.
– Đối với các đồng chí là cấp ủy viên, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải kiểm điểm về trách nhiệm chỉ đạo, tham gia công tác xây dựng Đảng và chịu trách nhiệm liên đới khi để tổ chức đảng nơi sinh hoạt yếu kém.
* Đảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp: Ngoài thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, đánh giá thêm về việc chấp hàng nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân
phụ trách; giải quyết mối quan hệ giữa cấp ủy và người chỉ huy; mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức đảng, đơn vị do mình trực tiếp phụ trách hoặc công tác được phân công.
* Đối với đảng viên ở nhà trường: Kết quả học tập, nghiên cứu, giảng dạy, biên soạn tài liệu
giáo khoa, giáo trình phục vụ công tác giáo dục – đào tạo, nghiên cứu khoa học của nhà trường, nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý, phục vụ.
4- Về ý thức tổ chức kỷ luật (nêu ưu, khuyết điểm)
– Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động, sinh hoạt của Đảng, chấp hành sự phân công, điều động của tổ chức.
– Việc thực hiện nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng và đóng đảng phí theo quy định;
– Chấp hành nghị quyết, chỉ thị, nghị quyết định của tổ chức đảng.
– Chấp hành chính sách, pháp luật cùa Nhà nước và các nội quy, quy chế, quy định của địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đoàn thể.
– Thái độ cầu thị trong việc nhận sửa chữa, khắc phục khuyết điểm.
5- Đánh giá tóm tắt kết quả việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong đợt kiểm điểm thực hiện
– Nghị quyết số 12-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 4, khóa XI.
6- Nêu tóm tắt ưu, khuyết điểm chính về thực hiện chức trách, nhiệm vụ.
* Đăng ký khắc phục những khuyết điểm.
– Nội dung khuyết điểm cần khắc phục
……………………………………………………………………………………………………………..
– Biện pháp khắc phục
……………………………………………………………………………………………………………..
– Thời gian khắc phục ……………………………………………………………………………..
* Tự xếp loại trong năm (theo 04 mức, 04 loại): ………………………………………….
+ Xếp loại đảng viên: ………………………………………………………………………………
+ Xếp loại cán bộ, công chức: ………………………………………………………………….
* Tập thể bỏ phiếu chiều hướng phát triển cán bộ, công chức: …………………….
* Tự đăng ký phấn đấu xếp loại năm tới (theo 04 mức, 04 loại): …………………..
+ Loại đảng viên: ……………………………………………………………………………………
+ Loại cán bộ, công chức: ………………………………………………………………………..

XÁC NHẬN
Của Chi ủy Chi bộ về ưu, khuyết điểm chính
Người viết tự kiểm điểm
(Ký và ghi rõ họ tên)
……., ngày….tháng…..năm…..
T.M CHI BỘ
BÍ THƯ

Trên đây là những mẫu bản tự kiểm điểm Đảng Viên cuối năm chuẩn nhất để mọi người tải về và viết theo mẫu. Hãy lựa chọn cho mình một mẫu bản tự kiểm điểm phù hợp với bản thân nhất để viết kiểm điểm cho chính mình dịp cuối năm 2017.

360dogame

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Read also x