Dựa trên một mod rất phổ biến cho Minecraft. Nhận Cafe Chaos trên Kickstarter! ► Kiểm tra phản ứng của tôi với video trên AvG tại “Animation vs. Minecraft – Lucky Blocks | AvG Reacts!” Full Animation vs. Minecraft Danh sách phát: 👕MERCH ► 🕹️ANIMATORS VS GAMES ► 📷INSTAGRAM ► ✏️TWITTER ► 💬DISCORD SERVER ► #alanbecker #animation #shorts Đặc biệt cảm ơn những người bảo trợ này: Pierre-Luc, Kontuckv 32, Mechaa, Tasia-lynn Genobaga -Arneho, Kero, anul kumar sinha, Jason Hall, Eric Roschuni.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft