Lịch Sử Lớp 12

[Ôn Thi Lịch Sử 12] 94 Câu hỏi trắc nghiệm có đáp án bài ổng kết Lịch sử Việt Nam từ sau chiến tranh thứ nhất đến năm 2000

[Ôn Thi Lịch Sử 12] 94 Câu hỏi trắc nghiệm có đáp án bài ổng kết Lịch sử Việt Nam từ sau chiến tranh thứ nhất đến năm 2000 Đề bài trắc nghiệm Câu 1. Tổ chức cách mạng nào dưới đây là tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam

[Ôn Thi Lịch Sử 12] 30 Câu hỏi trắc nghiệm có đáp án bài Khôi phục và phát triển kinh tế- xã hội miền Bắc- Giải phóng hoàn toàn miền nam (1973-1975)

[Ôn Thi Lịch Sử 12] 30 Câu hỏi trắc nghiệm có đáp án bài Khôi phục và phát triển kinh tế- xã hội miền Bắc- Giải phóng hoàn toàn miền nam (1973-1975) Đề bài trắc nghiệm Câu 1. Tình hình nước ta sau Hiệp dinh Pari ? A. Hoà bình dã

[Ôn Thi Lịch Sử 12] 110 Câu hỏi trắc nghiệm có đáp án bài Hai miền đất nước trực tiếp chiến đấu chống Đế quốc Mĩ xâm lược- Miền Bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965-1973)

[Ôn Thi Lịch Sử 12] 110 Câu hỏi trắc nghiệm có đáp án bài Hai miền đất nước trực tiếp chiến đấu chống Đế quốc Mĩ xâm lược- Miền Bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965-1973) Đề bài trắc nghiệm Câu 1. Chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mĩ

[Ôn Thi Lịch Sử 12] 120 Câu hỏi trắc nghiệm có đáp án bài Xây dựng Chủ nghĩa Xã hội ở miền Bắc – Đấu tranh chống Đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954-1965)

[Ôn Thi Lịch Sử 12] Câu hỏi trắc nghiệm có đáp án bài Xây dựng Chủ nghĩa Xã hội ở miền Bắc – Đấu tranh chống Đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954-1965) Đề bài trắc nghiệm Câu 1. Ngày 10/10/1954, sự kiện quan trọng nào

[Ôn Thi Lịch Sử 12] 61 Câu hỏi trắc nghiệm có đáp án bài Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953-1954)

[Ôn Thi Lịch Sử 12] 61 Câu hỏi trắc nghiệm có đáp án bài Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953-1954) Đề bài trắc nghiệm Câu 1. Bước sang năm 1953, thái độ của Pháp về cuộc chiến tranh ở Đông Dương có thay đổi gì

[Ôn Thi Lịch Sử 12] 79 Câu hỏi trắc nghiệm có đáp án bài Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp (1950-1953)

[Ôn Thi Lịch Sử 12] 79 Câu hỏi trắc nghiệm có đáp án bài Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp (1950-1953) Đề bài trắc nghiệm Câu 1. Nước đầu tiên công nhận và đặt quan hệ ngoại giao với nước Việt Nam Dân chủ Cộng

[Ôn Thi Lịch Sử 12] 51 Câu hỏi trắc nghiệm có đáp án bài Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp (1946-1954)

[Ôn Thi Lịch Sử 12] 51 Câu hỏi trắc nghiệm có đáp án bài Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp (1946-1954)   Đề bài trắc nghiệm Câu 1. Vì sao cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp bùng nổ ngày 19/12/1946? A. Đó là thời điểm

[Ôn Thi Lịch Sử 12] 126 Câu hỏi trắc nghiệm có đáp án bài Phong trào giải phóng dân tộc 1939-1945 và cách mạng thánh Tám 1945- Nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa thành lập

[Ôn Thi Lịch Sử 12] 126 Câu hỏi trắc nghiệm có đáp án bài Phong trào giải phóng dân tộc 1939-1945 và cách mạng thánh Tám 1945- Nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa thành lập Đề bài trắc nghiệm Câu 1. Chiến tranh thế giới thứ II bùng nổ đã