#shorts Socksfor1 và Blaza tìm thấy khối nặng nhất trong Minecraft … ghi nhận ý tưởng của camman18! Đối tác chính thức của Sourboys (kẹo oompas: O) Sử dụng mã “vớ” để nhận 10% kẹo tuyệt vời! Tham gia MC Server → SOCKS.GG Merch → Reddit → Discord → Twitter → Insta → Live → Music → (Kevin MacLeod) → (Epidemic) Được chỉnh sửa bởi @GhostRooster → Family Friendly PG Clean 13+.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft