Ảnh chụp nhanh minecraft mới 21w14a vừa rớt xuống! ảnh chụp nhanh là tất cả về khai thác, giới thiệu 3 biến thể quặng thô hoàn toàn mới. sự thay đổi này là rất lớn bởi vì những thứ như sắt và đồng bây giờ có thể là may mắn! trong video này, chúng tôi xem xét mọi thứ mới hoặc thay đổi trong ảnh chụp nhanh minecraft 1.17 21w14a. GAMER MERCH → ✨NEW TIKTOK → ✨ Hỗ trợ tôi trực tiếp! → Muốn có máy chủ Minecraft? → + sử dụng mã “WATTLES” 👏 • LIÊN KẾT • ■ Trở thành thành viên của kênh ■ Kênh thứ hai ■ Twitter ■ Instagram ■ Bất hòa ■ Phát trực tiếp ■ Subreddit ■ Đăng ký • Một số danh sách phát • Hướng dẫn Minecraft → Hướng dẫn Minecraft → Minecraft 1.17 Cập nhật → nếu bạn đọc nội dung này bình luận “1000k” #minecraft #cavesandcliffs.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft