Các bạn ơi, không còn có thể nữa TÔI RAGE! 🤬 (Trong số chúng tôi) Chúng tôi bắt đầu.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #among us