Hỗ trợ tôi —- Patreon: Trò chuyện — Máy chủ Discord: Tôi đã thực hiện hầu hết điều này khoảng hai tháng trước khi Trong số chúng ta phù hợp hơn. Tôi đã sử dụng Adobe Animate vì tôi đang cố gắng chuyển sang một chương trình hoạt hình thực tế! (Giáo viên hoạt hình của tôi đã khuyên nên chuyển đổi) Bài hát gốc: ————————————— ————————————————– ——— !!! Không đăng lại bất kỳ phần nào của video này mà không có sự cho phép của tôi !!! Twitter: Deviantart: Scratch (Xin đừng) :.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #among us