Agnes và Alex đang ở đây với câu trả lời về Cập nhật hang động & vách đá, cụ thể là về phần I và phần II. Tìm hiểu khi nào từng phần sẽ được phát hành, bạn có thể mong đợi gì từ Phần II và một chút xem chúng tôi đã lên kế hoạch sau Caves & Cliffs! .

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft