[Giải Bài Tập SGK Tiếng Anh 12 Tập 2] Unit 9: Getting started

Getting started

 
1. Mai and Jim are talking about their options after finishing secondary school. Listen and read. (Mai và Jim đang nói về lựa chọn của mình sau khi học xong trung học. Nghe và đọc.)
Mai: Xin chào, Jim. Những thứ như thế nào? Bạn trông rất bận!
Jim: Oh, tôi đang lướt net. Tôi đang cố gắng để tìm ra những lựa chọn có sẵn cho leavers trường học.
Mai: Vậy bạn muốn làm gì sau khi tốt nghiệp trung học?
Jim: Hmm …. tôi không biết, vì vậy tôi đang tìm kiếm các trang web cung cấp lời khuyên nghề nghiệp để tôi có thể đưa ra một kế hoạch.
Mai: Bạn có định đi thẳng vào đại học hay tham gia vào lực lượng lao động mà không cần theo đuổi học thêm nữa?
Jim: À, tôi muốn đi thẳng vào đại học, nhưng tôi cũng nghĩ đến việc xin việc tạm thời vào mùa hè.
Mai: Bạn đang tìm kiếm công việc gì?
Jim: Tôi đang tìm kiếm công việc trong các công ty tiếp thị. Tôi rất thích tiếp thị qua điện thoại thông minh.
Mai: Tôi hiểu. Bạn muốn có được kinh nghiệm làm việc, và tiết kiệm một số tiền cho các trường đại học.
Jim: Chính xác. Tôi đã bảo đảm cho một trường đại học nghiên cứu kinh tế. Con bạn thi Sao? Bạn đang tìm kiếm sự nghiệp gì, Mai?
Mai: À, tôi rất thích làm việc trong bệnh viện. Tôi muốn trở thành một bác sĩ.
Jim: Sau đó bạn sẽ phải học thuốc.
Mai: Phải. Và tôi muốn đi đến một trường đại học y khoa ở Anh. Bạn biết đấy, tôi đã lấy IELTS hai tuần trước, và tôi mong đợi kết quả kỳ thi từ Trung tâm Anh ngữ tại Hội đồng Anh.
Jim: Tuyệt vời! Bạn đã liên lạc với Trung tâm Anh ngữ chưa?
Mai: Vâng, tôi có. Họ nói rằng họ sẽ gửi cho tôi kết quả vào tuần tới. Nếu tôi đạt được điểm số ban nhạc là 6,5, tôi sẽ xin học bổng và học tập tại Vương quốc Anh.
Jim: Chúc may mắn! Và nhớ tập luyện tiếng Anh thường xuyên hơn.
Mai: Cảm ơn rất nhiều. Tôi sẽ cố gắng hết sức để. Tôi muốn nói tiếng Anh lưu loát như bạn.
Jim: Tôi hy vọng rằng giấc mơ của bạn sẽ thành hiện thực.
Mai: Cảm ơn bạn rất nhiều, Jim.
2. Answer the questions. (Trả lời các câu hỏi.)
He is searching for career advice.
He wants to apply for a temporary job of smartphone marketing in a marketing company.
She would like to become a doctor.
She has been in contact with (has contacted) The English Language Centre at the British Council (for the results of her IELTS exams).
She will apply for a scholarship and study in the UK.
Students’answers
3. Match the words and phrases in the conversation with their definitions. (Khớp từ và cụm từ trong cuộc trò chuyện với các định nghĩa của chúng.)

1. c 2. d 3. e 4. f 5. a 6. b

4. Find sentences with phrasal verbs consisting of a verb, an adverb, and a preposition; and adverbial clauses in the conversation. Write them in the space below. (Tìm câu có cụm động từ bao gồm một động từ, một trạng từ, và một giới từ; và các mệnh đề phó từ trong cuộc trò chuyện. Viết chúng vào chỗ trống bên dưới.)
Sentences with phrasal verbs (consisting of a vert an adverb, and a preposition):
– … so that I can come up with a plan
– I’m looking forward tothe exam results from…
Sentences with adverbial clauses:
– If I get a band score of 6.5, I’ll apply for a scholarship…
– I want to speak English as fluently as you
 

Language

Vocabulary
1. Complete the sentences using the correct form of the words or phrases from 3 in GETTING STARTED. (Hoàn thành các câu bằng cách sử dụng hình thức đúng của các từ hoặc cụm từ trong phần 3 GETTING STARTED.)

1. career advice 2. career 3. workforce
4. option 5. temporary 6. has secured/secured

Pronounciation
1. Listen to part of the conversation in GETTING STARTED again. Underline the words that are not stressed. (Nghe một phần của cuộc đàm thoại trong GETTING STARTED lần nữa. Gạch dưới các từ không được nhấn mạnh.)
Mai: What kind of job are you looking for?
Jim: I’m looking for work in marketing companies love to do smartphone marketing.
Mai: I see. M want to gain work experience, and save up some money for university.
Jim: Exactly. JVe secured a university place to study economics. And how about you? What kind of career are you looking for, Mai?
Mai: Well, I’d love to work in a hospital. I want to become a doctor.
Jim: Then you’ll have to study medicine.
2. Now listen to the conversation in 1 again Practise it with a partner. Try to use the correct sentence stress. (Bây giờ nghe đoạn hội thoại trong 1 lần nữa Luyện tập nó với một người bạn. Hãy thử sử dụng nhấn mạnh câu đúng.)
Grammar
1. Match the phrasal verbs in A with their meanings in B. (Nối cụm động từ ở A với nghĩa của chúng ở B.)

1. g 2. h 3. i 4. j 5. a
6. b 7. c 8. d 9. e 10. f

2. Complete each sentence using the correct form of a phrasal verb in 1. You don’t need to use all the verbs. (Hoàn thành mỗi câu bằng cách sử dụng hình thức đúng của động từ mệnh đề trong 1. Bạn không cần phải sử dụng tất cả các động từ.)

1. drop out of 2. drops in on 3. cut down on 4. get on with
5. go on with 6. keep up with 7. think back on 8. talked back to

3. Underline the adverbial clause in each sentence below. Then say what type of adverbial clause it is. (Gạch dưới mệnh đề trạng từ trong mỗi câu dưới đây. Sau đó nói đây là loại mệnh đề trạng từ gì.)
1. If I knew French, I would apply for a temporary job in this company, (adverbial clause of condition)
2. Laura has just finished training as a cook, and now she can cook better than her mother,(adverbial clause of comparison)
3. My career adviser talks to me like he is my father. (adverbial clause of manner)
4. The programme at the vocational school was so bad that Nam dropped out of school,(adverbial clause of result)
5. He won’t be able to go to university unless he works harder, (adverbial clause of condition)
4. Combine each pair of simple sentences into one complex sentence containing an adverbial clause. Use the words provided and make any necessary changes. (Kết hợp mỗi cặp câu đơn giản thành một câu phức tạp có chứa một mệnh đề trạng từ. Sử dụng các từ được cung cấp và thực hiện bất kỳ thay đổi cần thiết.)
1. If you are late for work, you may lose your job.
2. Secondary school students work as hard as factory workers.
3. Linda was offered such a good job that she didn’t hesitate to accept it.
4. If you do not tell me everything, I will not be able to help you.
5. We mixed the chemicals exactly as the lab instructor had told us to
 

 Reading

 
1. Work with a partner. Guess what the students in the pictures may do after they leave school. (Làm việc cùng một người bạn. Đoán những gì các học sinh trong hình ảnh có thể làm sau khi ra trường.)
Picture 1: She may go straight to university/continue studying.
Picture 2: They may work as apprentices/join the workforce.
Picture 3: He may take a gap year and go travelling.
2. Read some career advice for secondary school leavers. Choose the appropriate heading for each paragraph. (Đọc một số lời khuyên nghề nghiệp cho học sinh tốt nghiệp trường trung học. Chọn tiêu đề thích hợp cho mỗi đoạn.)

1. d 2. c 3. a 4. b

3. Find the words/phrases/expressions in the reading text which are closest in meaning to the following. Write them in the correct space. (ìm các từ / cụm từ / biểu hiện trong bài đọc mà gần gũi nhất với ý nghĩa như sau. Viết chúng trong khoảng trống chính xác.)

1.smooth(er) 2. apprentice 3. shadow(ing) them
4. get(ting) to grips with 5. take to (something) like a duck to water 6. paperwork

4. Read the text again and answer the questions. (Đọc văn bản lần nữa và trả lời các câu hỏi.)
1. Some websites that provide school leavers with practical advice about leaving school and taking the next step in their careers.
2. They should learn to take responsibility when things go wrong.
3. The best thing for apprentices is that they have the opportunity to earn while they learn.
4. They have their timetables and other paperwork sorted in the first week at university.
5. They can find a temporary job; they can take a year out and go travelling; they may work somewhere abroad; they can speak to career advisers to help them come up with a plan; they can go back to school.
5. Discuss with a partner. (Thảo luận với một người bạn.)
 

 Speaking

 
1. Choose sentences a-f to complete the discussion between Linda, Lan, and John. (Chọn câu a-f để hoàn thành cuộc thảo luận giữa Linda, Lan và John.)

1. e 2. d 3. b 4. a 5. f 6. c

2. Find the expressions that John, Lan, and Linda used to talk about their ambitions and dreams in the conversation. Write them in the correct space. (Tìm những biểu hiện mà John, Lan, và Linda sử dụng để nói về hoài bão và ước mơ của mình trong cuộc trò chuyện. Viết chúng trong khoảng trống chính xác.)
John: (1) I’d like to…
(2) What I’d love to do one day is…
Lan: (3) I’d like to …
(4) One thing I’d like to do one day is…
Linda: (5) I’ve always wanted to …
3. Work in groups of three. Practise the conversation in 1. (Làm việc trong nhóm ba người. Luyện tập cuộc trò chuyện trong 1.)
4. Work in groups of three. Use the expressions in 2 to make a similar conversation about your own ambitions and dreams. (Làm việc trong nhóm ba người. Sử dụng các biểu hiện trong 2 để thực hiện một cuộc trò chuyện tương tự về hoài bão và ước mơ của riêng bạn.)
 

Listening

 
1. Look at the pictures. What jobs do the people in the pictures do? Write down the job under each picture. (Nhìn vào những bức tranh. Những người trong ảnh làm công việc gì? Viết ra những công việc dưới mỗi bức ảnh.)

1. a medical researcher/scientist 2. a flight attendant 3. a TV journalist/reporter

2. Match each word with its meaning. (Nối từ với nghĩa của nó)

1. c 2. e 3. d 4. b 5. a

3. Listen to an interview about the positive and negative points of the careers of three people. Match the career with each interviewee. (Nghe một cuộc phỏng vấn về những điểm tích cực và tiêu cực của sự nghiệp của ba người. Khớp sự nghiệp với mỗi người được phỏng vấn.)

1. b 2. c 3. a

4. Listen again and decide if the following statements are true (T), false (F), or not given (NG). (Nghe một lần nữa và quyết định xem các nhận định sau đây là đúng (T), sai (F), hoặc không xác định (NG).)

1. T 2. NG 3. F 4. F 5. T

5. Work in groups. Do you agree or disagree with the positive and negative points of the three careers in the listening? Why?/Why not? Can you add more points? (Làm việc nhóm. Bạn có đồng ý hay không đồng ý với những điểm tích cực và tiêu cực của ba sự nghiệp trong phần nghe? Tại sao tại sao không? bạn có thể thêm nhiều quan điểm hơn?)
 

Writing

 
1. Read the job application letter and write the numbers ( 1 -8) next to the letters (a-h) to show the correct components of the letter. (Đọc lá thư xin việc và viết các số (1 – 8) bên cạnh các chữ cái (a – h) để hiển thị các thành phần chính xác của bức thư.)

2. a 3. d 4. h 5. e
6. b 7. g 8. f

2. Read the job advertisement. Make a list of the qualities and experience you may need for the job. (Đọc quảng cáo tuyển dụng. Tạo một danh sách những phẩm chất và kinh nghiệm bạn có thể cần cho công việc.)

qualities experience
worked for a local travel agency last summer.
trustworthy, confident, hard-working, and enthusiastic.
can speak English fluently.
can work for long hours.


3.
 Write a letter of around 180 words applying for the job in the advert in 2. Include all the letter components in 1 and follow the writing plan below. (Viết một bức thư khoảng 180 từ nộp đơn xin công việc trong quảng cáo trong 2. Bao gồm tất cả các thành phần ký tự trong 1 và làm theo kế hoạch bằng văn bản dưới đây.)
The Manager
745 Le Loi Rd
Sunflower Hotel
Da Nang
610 Bach Dang Rd, Da Nang
16 July 20…
Dear Sir or Madam,
I am writing in response to your advertisement in last Saturday’s Viet Nam News for a young and enthusiastic receptionist.
Last summer, I worked as a tour guide for six weeks for a small travel agency in Da Nang. My responsibilities included giving information to visitors, accompanying foreign tourists on trips throughout Viet Nam, and answering the phone.
I consider myself to be trustworthy, hard­working and enthusiastic. I can speak English fluently and can work as an interpreter. In addition, I can work for long hours. If required,
I can provide references from the travel agency.
I would really like to visit your hotel and discuss my application with you in person.
I am available for an interview on any afternoon.
If my application is successful, I will be able to start work from 15th of August when I finish my exams. I am enclosing my CV with thi? letter.
I look forward to hearing from you soon.
Yours faithfully,
Nguyen Van Nam
 

 Communication and Culture

Communication
1. Listen to Peter, Jane, and Mary talking about their summer jobs. What does each person do? Write his/her job under each picture. (Nghe Peter, Jane, và Mary nói về việc làm mùa hè của họ. Mỗi người đã làm gì? Viết công việc của họ dưới mỗi bức ảnh.)

1. dishwasher 2. tutor 3. tour guide

2. Listen again. Do Peter, Jane, and Mary like their jobs? Why or why not? Tick the correct column and take notes in the table below. (Lắng nghe một lần nữa. Peter, Jane, và Mary có thích công việc của mình không? Tại sao hoặc tại sao không? Đánh dấu vào cột chính xác và ghi chép trong bảng dưới đây.)

Names Likes Doesn’t like Reasons
Peter x It’s a pretty hard job. It’s hot in the kitchen.
Jane x She loves working with the kids. It’s fun
Mary x The work’s very interesting.
She has the opportunity to see lots of historical buildings and sights.

3. Work in groups. Imagine you are going to do a summer job. Tell your group about your job and why you like or dislike it. (Làm việc theo nhóm. Hãy tưởng tượng bạn sắp làm một công việc mùa hè. Nói cho nhóm của bạn về công việc của bạn và lý do tại sao bạn thích hoặc không thích nó.)
Culture
1. Read the text about a year out and answer the questions that follow. (Đọc văn bản về một năm và trả lời những câu hỏi tiếp theo)
Hướng dẫn dịch

Tom vừa mới hoàn thành trình độ A của mình và đã có một chỗ ở trường đại học, nhưng anh ấy thực sự muốn nghỉ ngơi từ thế giới học tập. Giống như nhiều người trẻ ngày nay, ông nghĩ đến việc phải mất một năm trước, hoặc như mọi người thường nói, dành một năm ở ‘trường đại học của cuộc sống.
Có rất nhiều thứ để Tom chọn. Anh ta có thể làm việc trong ngân hàng hoặc làm công việc cộng đồng. Anh ta thậm chí còn có thể làm một điều phiêu lưu, chẳng hạn như tham gia một chuyến thám hiểm vào rừng nhiệt đới. Kinh nghiệm sẽ mở rộng tầm nhìn của ông và dạy cho ông những kỹ năng mới. Nó cũng có thể cho anh ta cơ hội để kiếm được một số tiền, mà sẽ rất hữu ích khi anh ta cuối cùng bắt đầu nghiên cứu của mình.
Trước khi Tom quyết định dành một năm trống rỗng, anh phải chắc chắn rằng trường đại học sẽ giữ chỗ cho anh cho đến năm sau. Hầu hết đều rất vui khi làm điều này, vì họ thấy rằng những sinh viên năm đầu này trưởng thành hơn, tự tin và độc lập hơn. Nhưng mỗi học sinh nên biết rằng đó là một năm ra, không phải là một năm đi. Trường đại học của ông ta sẽ muốn biết ông ta sẽ làm gì Họ sẽ không được rất vui nếu anh ta chỉ muốn không làm gì cả một năm.

1. He would really like a break from the academic world.
2. He could work in a bank or do community work. He might even do something adventurous, such as joining an expedition to a rainforest.
3. His experience during a gap year will broaden his horizons and teach him new skills. It may also give him the chance to earn some money.
4. Before deciding to take a year out, he must make sure that the university will hold his place for him till the following year.
5. It means the education one gets from experience in the real world.
2. Discuss the questions with a partner. (Thảo luận các câu hỏi với một người bạn.)
1. Do young people take a year out in Viet Nam?
2. Imagine you are allowed to take a year out after finishing school. What will you do in your gap year?
 

 Looking back

Pronounciation
1. Listen and underline the unstressed words in the following sentences. (Nghe và gạch dưới những từ không nhấn trong các câu sau đây.)
1. I’m looking for a job to keep me busy this summer.
2. He saw the advertisement in today’s newspaper.
3. How far is it from here to your school?
2. Underline the unstressed words in the following sentences and practise reading them aloud. (Gạch dưới các từ không nhấn trong câu sau và luyện đọc to chúng lên.)
1. I would like to take a year off first, and then go to university.
2. Working as a journalist, he has the opportunity to meet famous people and interview them.
3. I decided to be an apprentice to an electrician for two years, and then I will study electrical engineering at university.
Vocabulary
1. Complete the sentences with the correct form of the words/phrases in the box. (Hoàn thành câu với hình thức đúng của các từ / cụm từ trong hộp.)

1. workforce 2. career 3. temporary
4. career advice 5. apprentice 6. options

Grammar
1. Complete the sentences using the correct of the phrasal verbs in the box. (Hoàn thành các câu bằng cách sử dụng đúng của mệnh đề động từ trong hộp.)

1. go on with 2. keep up with 3. come up with 4. get on with
5. ran out of 6. drop in on 7. cut down on 8. dropped out of

2. Make a complex sentence from each pair of sentences. Use the words provided and make any necessary changes. (Tạo một câu phức tạp từ mỗi cặp câu. Sử dụng các từ được cung cấp và thực hiện bất kỳ thay đổi cần thiết.)
1. If you eat too much, you may fall ill.
2. Kate is as beautiful as her mother.
3. He is not as bright as he thinks he is.
4. It rained so hard that the plane couldn’t take off.
5. Unless you run fast, you will be late for school.
6. It was such a good novel that Mary couldn’t put it down.
7. If I had one million dollars, I would travel around the world.
8. The apprentice finished the work as Mr Smith had requested.
 

Project

 
1. Work in groups. Interview your group members about their future careers. Use the table below a guide. (Làm việc nhóm. Phỏng vấn thành viên trong nhóm của bạn về nghề nghiệp tương lai của họ. Sử dụng bảng dưới đây hướng dẫn.)
2. Present the results of the interviews to the class. (Trình bày các kết quả của các cuộc phỏng vấn trước lớp.)
 
 

Xem thêm giải bài tập Tiếng Anh lớp 12 tập 2