[Giải Bài Tập SGK Tiếng Anh 12 Tập 2] Unit 8: The world of work (Thế giới việc làm)

Getting started

 
1. Mai and Nam are talking about their preparations for the world of work. Listen and read. (Mai và Nam đang nói về sự chuẩn bị của họ cho thế giới của công việc. Nghe và đọc.)
Nam: Xin chào, Mai!
Mai: Xin chào, Nam. Làm thế nào là những thứ?
Nam: Rất cảm ơn. Tôi tìm thấy một quảng cáo việc làm cho vị trí của một bồi bàn trong một nhà hàng. Tôi đang viết hồ sơ của tôi để xin việc.
Mai: Tôi có thể nhìn thấy nó?
Nam: Bạn đã yêu cầu xem quảng cáo việc làm? Được rồi, đây là.
Mai: Oh, bạn đang xin việc này? Nhưng bạn vẫn đi học, Nam.
Nam: Vâng, đó chỉ là công việc bán thời gian, và tôi chỉ làm việc vào cuối tuần. Bố tôi khuyên tôi nên có một số kinh nghiệm làm việc.
Mai: Vâng, mẹ tôi nghĩ rằng làm việc trong khi vẫn ở trường là một sự lãng phí thời gian.
Nam: Thật sao?
Mai: Cô ấy bảo tôi tập trung vào việc học của mình. Cô ấy khuyên tôi và anh tôi không nên tìm việc cho đến khi chúng tôi học xong đại học. Cô ấy cũng đã đề nghị làm tất cả những việc nhà cho chúng tôi để chúng tôi có thêm thời gian để học tập.
Nam: Tôi nghĩ mẹ của bạn có lý do riêng. Tôi đoán cô ấy muốn bạn và anh trai của bạn được chuẩn bị tốt cho công việc trong tương lai của bạn.
Mai: Tôi cũng vậy. Ngày càng trở nên khó khăn hơn để có được một công việc tốt.
Nam: Có, chủ nhân thường tìm kiếm bằng cấp và kinh nghiệm liên quan. Họ cũng muốn người xin việc để có thể chứng minh được kỹ năng và phẩm chất của họ.
Mai: Nghe có vẻ rất thách thức. Làm thế nào chúng ta có thể làm điều đó?
Nam: Trước khi chúng tôi xin việc, chúng tôi cần chuẩn bị một CV và một lá thư giới thiệu cẩn thận. Họ nên bao gồm thông tin về các bằng cấp có liên quan, kinh nghiệm và kỹ năng.
Mai: Vâng, nhưng các nhà tuyển dụng có thời gian để mỗi ứng dụng một cách cẩn thận? Rất nhiều người đang tìm kiếm việc làm.
Nam: Bạn nói đúng. Thông thường có rất nhiều người tìm kiếm xin một vị trí. Chỉ có một người trong số họ được chọn vào cuộc phỏng vấn.
Mai: Cuộc phỏng vấn việc làm cũng rất quan trọng, ứng cử viên tốt nhất được tuyển dụng. Có gì đó thậm chí có hai hoặc ba vòng phỏng vấn!
Nam: Vâng, sau đó nhân viên mới phải trải qua giai đoạn thử việc ban đầu khi chủ nhân đánh giá hiệu suất của họ cung cấp một số khóa đào tạo. Nếu tất cả mọi thứ đi họ sẽ được xác nhận là thường xuyên nhân viên.
Mai: Có vẻ như công việc khó khăn khi kiếm được công việc, tôi nghĩ mình nên bắt đầu học cách lấy CV và thực hành kỹ năng phỏng vấn của mình.
2. Read the conversation again. Answer the questions about it. (Đọc cuộc trò chuyện một lần nữa. Trả lời các câu hỏi về nó.)
1. He is writing a CV to apply for a part-time job.
2. Yes, he does. He wants his son to get some work experience.
3. No, she doesn’t. She wants her to focus on her studies.
4. They need to include information about their relevant qualifications, experience, and skills.
5. Because it is a period when the employer can assess the employee’s performance and provide them with some training.
6. Học sinh tự trả lời.
3. Complete the text with the correct form of the words from the box. (Hoàn thành văn bản với hình thức đúng của từ trong hộp.)

1. job seeker 2. job advertisements 3. CV
4. covering letter 5. job interview

4. Complete the sentences using the reporting verbs from the conversation. (Hoàn thành câu sử dụng các động từ báo cáo từ cuộc trò chuyện.)

1. asked 2. advised 3 . told 4. advised 5. offered

 

 Language

 
Vocabulary
1. The words in the left column are from the conversation in GETTING STARTED. Match them with the appropriate definitions in the right column. (Những từ trong cột bên trái là từ cuộc trò chuyện trong GETTING STARTED. Nối chúng với các định nghĩa thích hợp trong cột bên phải.)

1. d 2. a 3. b 4. e 5. c

2. Complete the text with the correct form of the words in 1. (Hoàn thành văn bản với hình thức đúng của từ trong 1.)

1. apply 2. relevant 3. qualifications
4. recruited 5. probation

Pronounciation
1. Listen and repeat the sentences, paying attention to the stressed words. (Nghe và lặp lại các câu, chú ý đến những từ nhấn mạnh.)
1. I’ll help you to write the CV if I can.
2. We would send you the application if we could.
3. Her mother can’t help her with the job application letter, but her sister can.
4. He isn’t interested in that job, but she is.
5. She has the right skills to do the job, and he does too.
6. A: You can’t work under time pressure.
B: I can work undertime pressure.
7. I couldn’t write a CV two years ago, but I can write one now.
Grammar
1. Rewrite the sentences in reported speech, using the appropriate verbs from the box in the correct tense. (Viết lại câu ở dạng gián tiếp, bằng cách sử dụng động từ thích hợp từ hộp vào đúng thì.)
1.Our teacher told us to study hard for the final exams.
2.The job applicant asked if the company provided computers for all employees.
3.The career adviser advised us to develop our communication and planning skills.
4.My mother offered to find information about short courses on organisational skills for me.
2. Complete the sentences, reporting what was said. (Hoàn thiện các câu, tường thuật những điều được nói đến.)
1.The monitor invited me to see him play in a football match.
2.The applicant asked the head of the human resources department to tell him what skills he needed in order to get that job.
3.My friend offered to find more information about the company that I was applying to.
4.His father encouraged him to apply for the job.
5.He complained to his friends about the terrible working conditions at that factory.
6.She refused to tell me what the director’s salary was because that information was confidential.
 

Reading

 
1. Below are some skills and qualities required for the position of an apprentice administrator. Tick the ones that you have. Do you think you are qualified for this job?(Dưới đây là một số kỹ năng và phẩm chất cần thiết cho vị trí của một quản trị viên tập sự. Đánh dấu vào những cái mà bạn có. Bạn có nghĩ rằng bạn có đủ điều kiện cho công việc này?)

Having time management skills.
Having communication skills.
Well-spoken and articulate.
Responsible and self-motivated.
Flexible and eager to learn.
Friendly and approachable.
Well-organised.
Able to work to deadlines and prioritise tasks.
2. Read the job advertisement. Match the highlighted words in the advertisement with the following meanings. Write the words in the space provided. (Đọc quảng cáo tuyển dụng. Khớp các từ được nhấn mạnh trong quảng cáo với ý nghĩa như sau. Ghi các từ vào chỗ trống được cung cấp.)

1. administrator 2. specialising 3. priortise
4. shortlisted 5. approachable


3.
 Read the job advertisement in 2 again and decide whether the statements below are true (T), false (F), or not given (NG). (Đọc quảng cáo tuyển dụng trong 2 lần nữa và quyết định xem các nhận định dưới đây là đúng (T), sai (F), hoặc không xác định (NG).)

1. F 2. T 3. T 4. NG 5. NG

4. Read the final part of the advertisement carefully. Answer the following questions.(Đọc phần cuối cùng của quảng cáo một cách cẩn thận. Trả lời các câu hỏi sau đây.)
1. Competitive pay, ongoing training, 12 days of annual leave, and long-term job prospects in the company after completing the apprenticeship.
2. I need to send my CV and a covering letter to hr@hungphamcarsales.com.
3. For additional information, I can call Ms Kim Thanh at 0123975648.
4. Only shortlisted candidates will be contacted and invited to an interview.
5. Discuss the questions with a partner. (Thảo luận các câu hỏi với một người bạn.)
Which benefits of the apprenticeship mentioned in the advertisement are the most important to you? Why?
 

Speaking

 
1. Look at the lists of skills and qualities. Can add more of them? Choose a job in the box and decide on the skills and qualities needec the job. Tell your partner about the job.(Nhìn vào danh sách các kỹ năng và phẩm chất. bạn có thể thêm nhiều hơn không? Chọn một công việc trong hộp và quyết định về các kỹ năng và phẩm chất cần thiết trong công việc. Nói với bạn về công việc.)
I think a chef needs to be self-motivated, he working, and creative. He/She also needs to good at planning menus and instructing cooks.
I think the job of a doctor is very challenging. She has to work under a lot of pressure. The also involves a lot of interaction with patients, very important for a doctor to be kind, caring, and compassionate.
2. Complete the conversation between Lan and Nam using the information in the box. Then practise the conversation in pairs. (Hoàn thành cuộc trò chuyện giữa Lan và Nam sử dụng thông tin trong hộp. Sau đó, thực hành các cuộc trò chuyện theo cặp.)

1. as a chef 2. the qualities needed to be a chef 3. hard-working, creative, and self-motivated 4. planning menus 5. give clear instructions
6. to be a teacher 7. science subjects 8. friendly 9. communicate my ideas very clearly to other people


3.
 Work in pairs. Make a similar conversation to the one in 2. Use the words and phrases in 1 and your own information. (Làm việc theo cặp. Thực hiện một cuộc trò chuyện tương tự như trong 2. Sử dụng từ và cụm từ trong 1 và thông tin riêng của bạn.)
 

Listening

 
1. Work in pairs. Ask and answer the following questions. (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời câu hỏi sau đây.)

1. What is a CV?
2. How important is your CV in applying for a job?
3. What makes a successful CV?
2. Match the words with their meanings. (Nối từ với nghĩa của chúng.)

1. b 2. d 3. a 4. e 5. c

3. Mr Le, an invited speaker, is talking to grade 12 students about how to write a good CV. Listen to his talk and check your answers to the questions in 1. (Ông Lê, một diễn giả được mời, đang nói chuyện với học sinh lớp 12 về làm thế nào để viết một CV tốt. Nghe buổi nói chuyện và kiểm tra câu trả lời của bạn cho câu hỏi trong 1.)
1. A CV is a written record of your education and work experience.
2. It makes the first impression on your potential employer, and it can be the deciding factor in whether or not you can get an interview.
3. A successful CV is simple in design, includes key words from the job description, and is tailored to the job you are applying for.
4. Listen again and complete each of the sentences with no more than three words. (Nghe một lần nữa và hoàn thành mỗi câu với không quá ba chữ.)

1. a job 2. cluttered 3. digital software 4. set of requirements every job

5. Work in groups. Which of the three tips from Mr Le’s talk do you think is the most useful for you? Why? (Làm việc nhóm. Lời khuyên nào trong ba lời khuyên từ buổi nói chuyện của ông Lê bạn nghĩ là hữu ích nhất cho bạn? Tại sao?)
 

Writing

 
1. Look at the following job advertisements. Which of the jobs would you like to apply for. Think about whether you have the necessary skills and qualities. Share with a partner.(Xem quảng cáo việc làm sau đây. Đâu là công việc bạn muốn ứng cử? Hãy nghĩ xem bạn có các kỹ năng và phẩm chất cần thiết không. Chia sẻ với một người bạn.)
Hướng dẫn dịch

ZOO VOLUNTEERS
Sở thú của thành phố đang tìm kiếm tình nguyện viên cuối tuần. Trách nhiệm bao gồm trả lời các câu hỏi chung từ các du khách sở thú, hỗ trợ các chương trình giáo dục, và giúp nuôi thú vật. Lợi ích bao gồm.
Máy chủ nhà máy cà phê.
Một quán cà phê nổi tiếng gần trường đại học tìm kiếm baristas để làm cà phê và phục vụ đồ ăn nhẹ. Tính cách đi và năng lượng cao quan trọng hơn kinh nghiệm. Cà phê và bữa ăn miễn phí ….
Trợ lý bán hàng
Một cửa hàng quần áo thời trang tìm kiếm trợ lý bán hàng bán thời gian. Cửa hàng ở một vị trí thuận tiện và giờ làm việc linh hoạt. Ưu tiên kinh nghiệm trước đây hoặc quan tâm đến thời trang. Lương là ….

I would like to apply for the position of a zoo volunteer at the city zoo. I love animals and I have read a lot about them, so I think I can help a lot. At home, I often take care of my family’s two dogs. Feeding them and walking them every day are my duties, so I think I have relevant experience.
2. Look at the sample CV. Some pieces of information have been taken out. Where should the writer put them? Match the words and phrases (A-E) with the gaps (1-5) in the CV.(Nhìn vào mẫu CV. Một số thông tin đã được đưa ra. Tác giả nên đặt ở đâu? Phù hợp với các từ và cụm từ (A-E) với những khoảng trống (1-5) trong CV.)

1. B 2. C 3. E 4. D 5. A

3. Write your own CV to apply for one of the jobs advertised in 1 following the structure of the sample CV in 2. Remember to tailor your CV so that your experience and skills are aligned with the job requirements. (Viết CV của bạn để nộp đơn cho một trong những công việc được quảng cáo trong 1 theo cấu trúc của CV mẫu trong 2. Hãy nhớ điều chỉnh CV của bạn để kinh nghiệm và kỹ năng của bạn phù hợp với yêu cầu công việc.)

 Communication and Culture

 
Communication
1. Work in groups and discuss these questions. (Làm việc theo nhóm và thảo luận các câu hỏi.)
2. Present your group’s ideas to the class. (Trình bày ý tưởng của nhóm bạn đến lớp.)
1. In our group we think people should start looking for a job after leaving school at the age of 18. This can be a part-time job or a voluntary one, not necessarily a permanent job. When people start working, they become more responsible for their lives and contribute more to society.
2. We all believe that the three most important qualities are reliability, responsibility, and flexibility. Employers really want to find the people who they can rely on. Also, they want their employees to be flexible to adapt well to the ever changing working environment.
3. All of the members of my group agree that the necessary skills for job seekers are communication, problemsolving,andcollaboration.Whenemployees can communicate with each other, it is easier for them to work together to solve problems.
Culture
1. Read the text about the job seeking experiences of Harry, an English school leaver, and decide whether the following statements about it are true (T), false (F), or not given (NG). Tick the correct box. (Đọc văn bản về kinh nghiệm tìm kiếm công việc của Harry, một người Anh vừa ra trường, và quyết định xem các nhận định sau đây về nó là đúng (T), sai (F), hoặc không xác định (NG). Đánh dấu vào ô thích hợp.)

1. F 2. T 3. NG 4. F 5. NG 6. T

Hướng dẫn dịch

Tên tôi là Harry và tôi sống ở Bath, một thành phố nhỏ xinh đẹp ở phía tây nam nước Anh. Tôi rời trường học khi tôi 18 tuổi, sau khi tham gia lớp A của tôi. Kết quả của tôi không tuyệt vời, nhưng có lẽ đủ cao cho trường đại học. Tuy nhiên, tôi không phải là học thuật nên tôi quyết định không học bằng cấp fora. Tôi nghĩ sẽ có rất nhiều công ty tìm kiếm những học sinh trung học sáng giá muốn hướng thẳng vào thế giới công việc thông qua việc học nghề. Tiền cũng là một vấn đề. Mặc dù đã có tiền học phí và bố mẹ tôi đã sẵn sàng giúp đỡ tôi về mặt tài chính, Tôi không muốn mượn tiền và sau đó tốt nghiệp đại học với khoản nợ khổng lồ.
Tôi bắt đầu tìm kiếm việc làm và phải mất vài tháng để có được cuộc phỏng vấn đầu tiên. Đơn của tôi không thành công; Đã có hơn 4.000 người nộp đơn và chỉ có 20 người được chọn. Tôi nhận ra rằng học nghề rất cạnh tranh nên tôi bắt đầu tìm kiếm các công việc khác. Tôi đã làm việc như một barista tại các cửa hàng cà phê, tôi đã phỏng vấn mọi người trên đường phố, tôi đã bán vé cho các sự kiện, và tôi thậm chí còn là một bức tượng của con người tại các công viên và lễ hội khác nhau. Tôi không chỉ thưởng thức bản thân mình mà còn tiết kiệm được hơn 2.000 bảng.
Sau đó, trong khi tôi đang làm việc tại một trong những lễ hội âm nhạc, tôi đã có một ý tưởng. Tại sao không bắt đầu kinh doanh ăn uống di động? Mua một chiếc xe moóc nhỏ không đòi hỏi một khoản đầu tư lớn và tìm một người nào đó để nấu ăn là dễ dàng. Bây giờ tôi có một nhóm 15 người, đi du lịch đến các sự kiện tuyệt vời trên khắp đất nước, bán thực phẩm ngon, và sau đó xem mọi người thưởng thức nó. Mặc dù tôi không có được sự học việc lý tưởng trong phát triển phần mềm hoặc kế toán, tôi là một doanh nhân trẻ thành công.

2. Discuss the following questions with a partner. (Thảo luận các câu hỏi sau đây với một người bạn.)
Do you think you can become successful without a university degree? Do you know any young people who have followed a similar career path in Viet Nam? What can you learn from Harry’s job: seeking experience?

 Looking back

 
1.Listen to the following exchanges and underline the stressed words. Then practise them with a partner, using the correct sentence stress.(Nghe trao đổi sau đây và gạch dưới những từ nhấn mạnh. Sau đó luyện tập chúng với một người bạn, sử dụng nhấn mạnh câu đúng.)
1. A: Do you think communication skills are really important?
B: Well, some people think they aren’t important, but, in fact, they are.
2. A: Can people without a university degree apply for this job?
B: Yes, they can.
3. A: Should I ask my brother to help me to write the CV?
B: Yes, certainly you should.
4. A: You haven’t been shortlisted for the interview.
B: I have been shortlisted for it.
Vocabulary
1.Underline the correct word in each sentence.(Gạch dưới từ đúng trong mỗi câu.)

1. adverts 2. relevant 3. tailor
4. candidates 5. employee


Grammar

1.Turn the following sentences into repor speech, using the reporting verbs in the box.(Chuyển các câu sau đây sang câu tường thuật, sử dụng các động từ tường thuật trong hộp.)
1. Mike asked Mira how long it would take her to finish writing her CV.
2. Mira informed him that she would need another two hours.
3. Mike encouraged/urged her to try and finish it by 4 p.m. so that she could come and watch the football match.
4. Mira exclaimed that that would give her only an hour.
5. Mike urged her to write it quickly.
6. Mira refused to leave the house before 4 p.m. because she wanted to write a very impressive CV.
7. Mike complained that she never came and saw him play.
8. Mira promised to come to his match/that she would come to his next match.

 

Project

 
1. Work in groups of four to six. Choose a profession or career that all members of your group are interested in. Find information about it in Viet Nam and another country. (Làm việc theo nhóm 4-6 người. Chọn một nghề hay nghề nghiệp mà tất cả các thành viên trong nhóm của bạn đang quan tâm. Tìm thông tin về nó tại Việt Nam và các nước khác.)
1. How popular is the profession of a…?
2. What are the skills needed to do this profession?
3. What are the required qualifications to enter the profession or career?
4. Where can people find jobs related to this career?
5. What does this profession involve? What are the career options?
6. What are the benefits or advantages of being a …? What are the drawbacks or disadvantages of being a…?
 

Xem thêm giải bài tập Tiếng Anh lớp 12 tập 2