[Giải Bài Tập SGK Tiếng Anh 12 Tập 2] Unit 6: Endangered species (Các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng)

 

 Getting started

 
1. Mr Willis is talking to his two children about a new wildlife park. Listen and read. (Ông Willis đang nói chuyện với hai đứa con của mình về một công viên động vật hoang dã mới. Nghe và đọc.)
Hướng dẫn dịch

Ông Willis: Lisa, Simon, Tôi vừa nghe một vài tin vui.
Simon: Có chuyện gì vậy, ba?
Ông Willis: Đã được thông báo trên truyền hình rằng một công viên động vật hoang dã mới sẽ mở cửa cho công chúng vào tuần tới. Bạn có muốn ghé thăm nó?
Lisa: Chắc chắn. Liệu có những con khủng long ở đó, bố à?
Simon: Họ đã tuyệt chủng, Lisa. Những con khủng long cuối cùng đã chết cách đây hàng triệu năm.
Ông Willis: Đúng rồi. Bạn không thể tìm thấy động vật đã tuyệt chủng ở đó.
Lisa: Vì vậy, những gì chúng ta có thể nhìn thấy trong công viên động vật hoang dã sau đó?
Ông Willis: Động vật có nguy cơ tuyệt chủng, như hổ và tê giác.
Simon: Liệu có những cây cối và cây cối nguy hiểm? Tôi có bài tập sinh học về các loài thực vật có nguy cơ tuyệt chủng.
Ông Willis: Tôi không sợ. Nhưng một người bạn của tôi, Tracy, có thể giúp bạn.
Simon: Tracy? Vâng, tôi nhớ cô ấy. Cô ấy là một nhà sinh vật học. Cô ấy đang làm việc ở đâu?
Ông Willis: Tại Vườn Bách Thảo. Bạn có thể tìm thấy rất nhiều sự kiện thú vị ở đó.
Simon: Nghe hay. Cảm ơn bố. Vì vậy, hãy ghé thăm công viên động vật hoang dã vào sáng thứ bảy, và sau đó đi đến Vườn Bách Thảo vào buổi chiều trên đường về nhà. Hy vọng rằng, tôi sẽ thu thập được đủ thông tin vào Chủ nhật, vì vậy tôi có thể bắt đầu làm việc trong tuần tới.
Lisa: Nó sẽ rất mệt mỏi! Chúng tôi sẽ đi bộ hàng giờ đồng hồ khi chúng tôi đến Vườn Bách Thảo.
Ông Willis: Đừng lo. Chúng tôi sẽ lái xe qua công viên.
Lisa: Oh thật chứ? Đó sẽ là niềm vui. Chúng ta có được đi dã ngoại hay xây một cái trại ở đó, bố à?
Ông Willis: Không, tôi sợ không. Điều đó có thể làm sợ động vật và gây ô nhiễm không khí. Bạn càng ồn ào và khói thuốc, môi trường sẽ trở nên ít an toàn hơn đối với động vật.
Lisa: Tôi thấy … Tôi có thể yêu cầu một số người bạn tham gia với chúng tôi không?
Ông Willis: Chắc chắn. Càng nhiều càng tốt.

2. Decide whether the following statements are true (T), false (F), or not given (NG). Tick the correct box. (Quyết định xem các nhận định sau đây là đúng (T), sai (F), hoặc không xác định (NG). Đánh dấu vào ô thích hợp.)

1. T 2. F 3. NG 4. T 5. T 6. F

3. Find a word in the conversation that goes with each of the following phrases or expressions. (Tìm một từ trong cuộc trò chuyện mà đi với mỗi cụm từ hoặc các biểu thức sau đây.)

1. extinct 2. extinction 3. endangered 4. build

4. Read the conversation again and write the correct form of the verbs in brackets. (Đọc cuộc trò chuyện một lần nữa và viết đúng mẫu của động từ trong ngoặc đơn.)
1. (I)’ll/will have gathered.
2. (We)’ll/will have walked.
 

Language

 
Vocabulary
1. Complete the following word diagrams. Use a dictionary, if necessary. (Hoàn thành sơ đồ chữ sau đây. Sử dụng từ điển, nếu cần thiết.)

1. extinction (n) 2. danerous (adj), endanger (v) 3. survival (n)
4. diversity (n), diversify (v) 5. evolution (n)

2. Complete the following sentences with the words in the box. (Hoàn thành các câu sau đây với các từ trong hộp.)

1. evolution, survival 2. endangered 3. habitat 4. vulnerable
5. extinct 6. Biodiversity 7. conservation

Pronounciation
1. The following phrases are spoken in slow, careful speech and in fast, connected speech. Listen and repeat. Pay attention to the pronunciation of the linked sounds. (Các từ ngữ dưới đây được nói chậm, cẩn thận và nhanh, được kết nối. Lắng nghe và lặp lại. Hãy chú ý đến cách phát âm của các âm thanh được liên kết.)
2. Listen and repeat the following sentences spoken in fast, connected speech. (Nghe và lặp lại các câu sau đây ở cách nói nhanh, kết nối.)
A: What can we see in the park now?
B: Animals in danger of extinction, like tigers or rhinoceros.
A: What’s that animal? Is it a saola or a deer? B: I don’t know.
A: Don’t get disappointed. Try again. Failure is the mother of success.
B: OK. I will.
A: I can’t draw a diagram to show the increasing pollution levels. Can you help me?
B: Sure.
A: Your idea of saving endangered species sounds very interesting.
B: Thank you.
Grammar
1. Circle the correct verb form in each sentence. (Khoanh tròn hình thức động từ đúng trong mỗi câu.)

1. will have released 2. has lived, will have 3. will have finished
4. will be watching, will have finished 5. won’t have completed

2. Complete the sentences, using the present perfect or the future perfect. (Hoàn thành các câu, sử dụng thì hiện tại hoàn thành hoặc tương lai hoàn thành.)

1. will have saved and taken in 2. has lived 3. will have finished
4. will have visited 5. have collected


3.
 Work in pairs. Discuss which word(s) in the box can be used in each gap. (Làm việc theo cặp. Thảo luận từ nào trong hộp có thể được sử dụng trong mỗi khoảng trống.)

1. more/longer, better/higher 2. more, better

4. Complete the sentences with the words from the box. One word can be used more than once. (Hoàn thành câu với từ trong hộp. Một từ có thể được sử dụng nhiều hơn một lần.)
1. The higher the pollution becomes, the more animals lose…
2. The more I study …, the more I worry …
3. The warmer the weather…, the faster the polar ice caps…
4. The more effort you make, the greater/ better/higher the achievements…
5. The more renewable energy sources …, the better our living conditions…
 

Reading

 
1. Discuss with a partner. (Thảo luận với một người bạn.)
a. Which of these animals are on the list of endangered species?(Những loài động vật nào nằm trong danh sách các loài bị đe dọa?)

dolphin tiger saola elephant sea turtle giant panda

b. Can you find them in Vietnam now? (Bạn có thể tìm thấy chúng ở VN hiện nay không?)
a. Tigers, saolas, elephants, sea turtles, and giant pandas are on the list of endangered species.
b. Tigers, saolas, elephants and sea turtles are still found in Viet Nam, but each with a small population.
2. Below are three people’s opinions posted on the fantasticwildlife.org website. Read the text and decide what they are talking about. (Dưới đây là ba ý kiến của người dân được đăng trên trang web fantasticwildlife.org. Đọc văn bản và quyết định những gì họ đang nói về.)
Hướng dẫn dịch

SIMON (Scotland)
Chúng ta hãy tự đặt mình vào những con vật có nguy cơ tuyệt chủng. Chúng ta sẽ cảm thấy thế nào nếu những con vật cai trị thế giới và chúng ta đã trở thành những người có nguy cơ tuyệt chủng? Chúng ta là sinh vật sống và động vật cũng vậy. Chúng ta không còn có thể xác định sự tuyệt chủng nhanh chóng của các loài đối với các nguyên nhân tự nhiên như động đất hoặc hạn hán. Ngày nay, nhiều loài thực vật và động vật đang bị đe doạ hoặc tuyệt chủng vì sự phá hủy môi trường sống, khai thác quá mức và săn trộm. Nhiệm vụ của chúng tôi là bắt đầu sửa chữa những thiệt hại mà chúng tôi gây ra cho thiên nhiên.
YOSHIKO (JAPAN)
Nếu chúng ta tiếp tục cứu các động vật có nguy cơ tuyệt chủng, thì chúng ta sẽ dừng động vật thay thế các động vật khác. Sự tuyệt chủng chỉ là một phần của quá trình tiến hóa và chúng ta không được can thiệp vào nó. Do đó, cố gắng để cứu các loài không thể tồn tại trong môi trường của chúng là khá ngớ ngẩn, bởi vì nó là trái pháp luật của tự nhiên. Vì vậy, hãy để bản chất mẹ làm công việc của mình. Hơn nữa, không phải tất cả các động vật đều thân thiện hoặc vô hại. Voi và hổ là hai ví dụ về động vật nguy hiểm. Những người sống gần một số khu bảo tồn thiên nhiên phải đối mặt với những mối đe doạ liên tục đối với gia súc và mùa màng. Vậy chúng ta nên bảo vệ những con vật này bằng cách chi trả cho cuộc sống của người dân địa phương?
AI LIÊN (VIỆT NAM)
Việc tuyệt chủng động vật và thực vật có thể hủy hoại hệ sinh thái và giảm đa dạng sinh học. Tất cả các sinh vật là một phần của hệ sinh thái. Tất cả chúng đều giúp con người theo một cách nào đó. Ví dụ, trên 50% thuốc đang được sử dụng có nguồn gốc từ các sản phẩm tự nhiên được làm từ động vật hoặc thực vật. Bằng cách mất đa dạng sinh học, chúng ta đang mất đi cơ hội để khám phá các loại thuốc mới có thể cứu sống hàng triệu người mỗi năm. Hơn nữa, thiên nhiên là đẹp, và đó là lý do tốt nhất để bảo tồn nó. Đi bộ trong rừng nhiệt đới hoặc lướt ván trên một rạn san hô giúp chúng tôi thư giãn và cảm thấy yên bình.

c. Whether or not we should protect endangered species.
3. Whose opinions are these? Write the correct name in the space before each statement.(Những ý kiến này là của ai? Viết tên chính xác vào chỗ trống trước mỗi câu.)

1. Ai Lien 2. Yoshiko 3. Simon 4. Yoshiko 5. Simon 6. Ai Lien

4. Find the prepositions in the reading text to complete these phrases and expressions. Use a dictionary to find their meanings. (Tìm các giới từ trong bài đọc để hoàn thành các cụm từ và biểu thức. Sử dụng từ điển để tìm ý nghĩa của chúng.)

1. in 2. to 3. to 4. with 5. at

5. Discuss with a partner. (Thảo luận với một người bạn.)
 

Speaking

 
1. Put the following ways of protecting rhinos and coral reefs in the correct boxes. (Đặt những cách sau đây để bảo vệ tê giác và các rạn san hô vào các hộp đúng.)

How to protect rhinos How to protect coral reefs
– ban transportation of and trading in rhino horns.
– donateto rhino conservation organisations.
– launch anti-poaching campaigns.
– stop using rhino products.
not leave litter on the beach or in the water.
– practise safe and responsible diving and snorkelling.
– use organic fertilizers to avoid polluting the ocean.
– stop using coral reef products.

2. Work with a partner. Use the information in 1 or your own ideas to prepare a talk about how to protect rhinos or coral reefs. The following phrases and expressions may help you. (Làm việc cùng một người bạn. Sử dụng thông tin trong 1 hoặc ý tưởng riêng của mình để chuẩn bị cho một cuộc nói chuyện về làm thế nào để bảo vệ tê giác hoặc rạn san hô. Các cụm từ và các biểu thức sau đây có thể giúp bạn.)

Purposes Phrases and expressions
1. To welcome the audience and introduce the topic Good morning/afternoon, everyone.
It’s my pleasure to talk to you today about…
2. To introduce the first point/idea To begin with, I’ll suggest…
I’d like to begin by discussing…
3. To move to the next point My next point is…
Let’s now turn to another point.
4. To indicate the end of the talk Finally, I’d like to summarise the key issues/points.
To sum up, let’s look at the main points again.
To conclude, I’d like to…
5. To thank the audience Thank you for your attention. Thanks for listening.


3.
 Present your talk to the class. (Trình bày cuộc nói chuyện của bạn trước lớp.)
 

 Listening

 
1. Below is the conservation status scale which indicates whether a species still exists and how likely it is to become extinct in the near future. Match the three phrases indicating three threatened’ levels with the numbers 1,2 and 3. (Dưới đây là tình trạng bảo tồn quy mô cho ta biết liệu một loài có còn tồn tại hay không và khả năng như thế nào nó sẽ biến mất trong tương lai. Nối 3 cụm từ chỉ 3 mức đe doạ với các số 1,2,3)Để học tốt tiếng anh 12 mới | Giải bài tập tiếng anh 12 mới
2. Listen to the first part of a talk given by Peter Shawl, a conservation biologist, and check your answers in 1. (Nghe phần đầu tiên của cuộc nói chuyện của Peter Shawl, một nhà bảo tồn sinh học , và kiểm tra câu trả lời của bạn trong 1.)

1. CR 2. EN 3. VU

3. Listen to the second part of the talk and choose the best option to complete the statements or answer the questions. (Nghe phần thứ hai của buổi nói chuyện và chọn lựa chọn tốt nhất để hoàn thành các nhận định hoặc trả lời các câu hỏi.)

1. B 2. C 3. A 4. C

4. Listen to the second part again. Complete the summary of the talk, writing one word in each blank. (Nghe phần thứ hai một lần nữa. Hoàn thành bản tóm tắt của bài nói, viết một từ trong mỗi khoảng trống.)

1. dangers 2. habitat 3. poaching 4. human 5. conserve

5. Do you agree with Peter Shawl that humans are responsible for the loss of biodiversity? Discuss with a partner. (Bạn có đồng ý với Peter Shawl rằng con người phải chịu trách nhiệm cho sự mất mát đa dạng sinh học? Thảo luận với một người bạn.)
 

Writing

 
1. Match the pictures with the animals’ names. Then discuss the questions with a partner. (Khớp những hình ảnh với tên của các loài động vật. Sau đó thảo luận câu hỏi với một người bạn.)

1. b 2. a

2. Read the facts about the Komodo dragon and the blue whale. Write a, b, c, d, or e in the space provided to match the title with the correct section. (Đọc sự kiện về con rồng Komodo và cá voi xanh. Viết a, b, c, d, hay e vào chỗ trống được cung cấp để phù hợp với tiêu đề với các phần chính xác.)

1. c 2. e 3. a 4. d 5. b

3. Choose one of the two species in 2 and write a report of 150-200 words to describe it. Follow the plan below. (Chọn một trong hai loài trong 2 và viết một báo cáo trong 150-200 từ để mô tả nó. Thực hiện theo kế hoạch dưới đây.)
Komodo dragons are found in the wild on only five islands in Indonesia: Komodo, Rinca, Gili Montang, Gili Dasami and Flores, where they roam freely. They live mainly in forests, but can be seen scattered widely over the islands from beaches to hilltops.
Though they are called dragons, they look like a big lizard. A male adult can measure three metres in length and weighs 90 kilos. Komodo dragons eat meat. They are also fierce hunters and an eat very large prey, such as large water buffaloes, deer and pigs. They will even eat smaller Komodo dragons.
There are about 6,000 Komodo dragons in Indonesia. Humans are not a great danger to them. However, their population is slightly declining because there are more males than females. According to the IUCN Red List, Komodo dragons are not endangered, but are considered vulnerable. About 30 zoos outside Indonesia Tave been trying to protect the Komodo. There are also plans to hald more wildlife parks around the world, which will help to rcrease the population of this fascinating species

Communication and Culture

 
Communication
1. Listen to two exchanges. Are the speakers for or against bringing extinct species back to life? (Nghe 2 trao đổi. Người nói đồng tình hay phản đối việc đưa các động vật tuyệt chủng trở lại với cuộc sống?)

1 Van Yes (Well, why not?) We should undo the damage that has been done to nature.
Nam No (I’d say no to this idea.) Some species could bring back deadlv diseases to our world.
2 Mary Yes (Sol agree with them, not with you.) Scientists could find wavs to protect endangered species if thev knew how to brina some extinct species back to life.
Paul No (What a silly idea!) It’s a waste of time and money.

2. Are you for or against the revival of extinct species? Discuss with a partner. (Bạn đồng tình hay phản đối việc hồi sinh các loài động vật tuyệt chủng? Thảo luận với một người bạn.)
Culture
1. Read the text about how sea turtles are protected and complete the notes (Đọc văn bản về rùa biển được bảo vệ như thế nào và hoàn thành các ghi chú.)

1. endangered, critically endangered 2. loss of nesting habitat 3. climate change 4. warm
5. the beach/beaches 6. breeding ground 7. turtle eggs 8. raise public awareness

2. Discuss with a partner. (Thảo luận với bạn)
1. Sea turtles are mostly found in Con Dao Island (about 180 km from Vung Tau City), Nui Chua National Park (Ninh Thuan Province), and a few in the wild (13 coastal provinces of Viet Nam). Sea turtles are classified as EN or CR in Viet Nam.
2. Yes. Rescue centres for sea turtles have been set up at Con Dao National Park and Nui Chua National Park. Trading in sea turtles and their products is banned.
 

Looking back

 
Pronounciation
1. Read the following exchanges. Decide where the linking /r/ is likely to happen in fast, fluent speech. (Đọc các đoạn trao đổi sau. Quyết định xem ở đâu âm nối /r/ được xảy ra khi nói nhanh, trôi chảy)
1. A: Rhinos are in clanger of extinction in Asia and Africa, aren’t they?
B: Yes. Because their horns are believed to cure diseases. However, there is no evidence to support this belief.
2. A: Lisa and I went to the new wildlife park last week.
B: Did you see any deer or saolas there?
A: Yes, we did. They were very friendly and funny.
2. Listen and check your answers. Then repeat the exchanges in 1. (Lắng nghe và kiểm tra những câu trả lời của bạn. Sau đó lặp lại những trao đổi trong 1.)
Vocabulary
1. Complete the sentences with the correct form of the words in brackets. (Hoàn thành câu với hình thức đúng của các từ trong ngoặc đơn.)

1. survival 2. extinct 3. endangered
4.conservation 5. poaching 6. evolution

Grammar
1. Work with a partner. Practise asking questic and giving answers, using the prompts below (Làm việc cùng một người bạn. Thực hành đặt câu hỏi và đưa ra câu trả lời, sử dụng các hướng dẫn dưới đây.)
1. How long will you have studied English in this school by the time you graduate in June?
2. How long will you have lived in your present home by next year?
3. How many new English words will you have learnt by the end of this unit?
4. How many units in this book will you have finished in four weeks’time?
5. How long will you have worked on this assignment by the time you hand it in?
2. Rewrite these sentences, using double comparatives. (iết lại những câu này, sử dụng so sánh hơn kép.)
1. The more land people need to build houses, the more forests they cut down.
2. The higher the unemployment rate gets, the higher the crime rate becomes.
3. The better education you get, the more opportunities for a good job there will be.
4. The heavier the rain gets, the worse the flooding will become.
5. The more cars our city has, the more we will have to suffer from polluted air.
 

Project

 
1. Work in groups of four to six. Look for information about one endangered species and design a poster to introduce this species. Include the following points: (Làm việc theo nhóm 4-6 người. Tìm thông tin về một loài nguy cấp và thiết kế một poster giới thiệu các loài này. Bao gồm những điểm sau đây:)
Facts about the species (habitat and location, physical features, diet, population)
Conservation status, why it is endangered and how to protect it
Suggested endangered species:
the saola (Viet Nam)
the sea turtle (Viet Nam)
the Californian condor (USA)
2. Introduce your poster to the class. Present the features of your species and explain why and how it should be protected. Here is an example. (Giới thiệu poster của bạn đến lớp. Trình bày các đặc điểm của các loài của mình và giải thích lý do tại sao và làm thế nào nó cần được bảo vệ. Dưới đây là một ví dụ.)
Để học tốt tiếng anh 12 mới | Giải bài tập tiếng anh 12 mới

Xem thêm giải bài tập Tiếng Anh lớp 12 tập 2