[Giải Bài Tập SGK Tiếng Anh 12 Tập 2] Unit 10: Lifelong learning (Học tập suốt đời)

Getting started

 
1. Angela and her grandpa are talking about keeping learning throughout life. Listen and read. (Angela và ông nội cô đang nói về việc tiếp tục học tập suốt đời. Nghe và đọc.)
Hướng dẫn dịch

Angela: Ông nội, xin lỗi tôi đã hơi muộn, nhưng tôi phải làm nhiều bài tập về nhà và bỏ lỡ chuyến xe buýt. Nếu tôi không bỏ lỡ nó, tôi đã đến sớm ít nhất 30 phút.
Ông nội: Không vấn đề gì. Bà của bạn vẫn ra ngoài mua sắm.
Angela: Bạn đang đọc gì, ông nội? Bạn trông thật phấn khích!
Ông nội: Vâng, tôi đã tham gia Viện Học tập Đời sống và tôi đã chọn một số khóa học thú vị để tham dự. Bạn có muốn xem tài liệu quảng cáo của họ?
Angela: OK. Nhưng tôi nghĩ bạn đã nghỉ hưu bây giờ? Tại sao bạn cần phải học? Và việc học cả đời này là gì? Bạn có nghĩa là học tập tất cả các thời gian?
Grandpa: Loại … Các khóa học này không chỉ dành cho người về hưu. Họ là dành cho tất cả những ai quan tâm.
Angela: Ồ, không, tôi không nghĩ rằng tôi muốn học cả cuộc đời mình. Mười hai năm trong giáo dục bắt buộc dường như đủ cho tôi.
Ông nội: Vâng, nhưng mọi thứ luôn thay đổi. Có những ý tưởng và khái niệm mới mà bạn cần phải hiểu để thành công! Là một người học suốt cả đời, bạn cũng có thể lựa chọn những gì và làm thế nào để học tập. Loại hình học tập này là tự định hướng.
Angela: Âm thanh tuyệt vời, nhưng làm sao tôi có thể tìm được thời gian để tham dự các khóa học khi tôi có một công việc toàn thời gian?
Ông nội: Vâng, bạn có thể làm một khóa học trực tuyến với các buổi thảo luận vào buổi tối hoặc cuối tuần. Bạn có thể làm điều đó từ sự thoải mái của nhà riêng của bạn. Điều quan trọng là để tận hưởng học tập và có được các kỹ năng mới tất cả thời gian.
Angela: Nghe hay đấy. Vì vậy, học tập suốt đời là tất cả về học tập để tận hưởng học tập?
Ông nội: Đúng rồi. Đó là tự nguyện và tự giác. Mọi người thường dành thời gian để nghiên cứu vì lý do cá nhân hoặc nghề nghiệp, tùy thuộc vào nhu cầu và kiểu học tập của họ.
Angela: Nhưng còn bạn thì sao? Tại sao bạn cần phải làm tất cả các khóa học này? Công nghệ số, lịch sử nghệ thuật, văn học Pháp Các khóa học này tất cả nghe có vẻ khó khăn đối với tôi. Nếu tôi biết điều đó, tôi đã đưa cho bạn sách giáo khoa Công nghệ thông tin của tôi.
Ông nội: Vâng, điều quan trọng đối với tôi là thử những thứ mới và giữ cho bộ óc của tôi khỏe mạnh và phù hợp. Tôi cũng có thể gặp và nói chuyện với những người khác nhau, và kết bạn mới.
Angela: Chúc may mắn, ông nội. Hy vọng bạn thích các khóa học.

2. Work in pairs. Decide whether the following statements are true (T), false (F), or not given (NG). Tick the correct box. (Làm việc theo cặp. Quyết định xem các nhận định sau đây là đúng (T), sai (F), hoặc không xác định (NG). Đánh dấu vào ô thích hợp.)

1. F 2. T 3. F 4. T 5. NG

3. Find the words/phrases in the conversation that mean the following. (Tìm các từ / cụm từ trong cuộc trò chuyện có ý nghĩa sau đây.)

1. compulsory education 2. lifelong learning 3. self-motivated
4. self-directed 5. learning styles

4. Work in pairs. Ask and answer the question. (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời câu hỏi.)
Do you think lifelong learning is important? Why? Why not?
5. Work in pairs. Discuss the form and meaning of the grammar point in the following sentences. (Làm việc theo cặp. Thảo luận về hình thức và ý nghĩa của điểm ngữ pháp trong các câu sau đây.)
1. If I hadn’t missed it, I’d have come at least 30 minutes earlier.
2. If I had known that, I’d have brought you my Information Technology textbook.
 

Language

 
Vocabulary
1. Work in pairs. Match the characteristics of lifelong learning (1-5) with their example actions (a-e). (Làm việc theo cặp. Khớp đặc điểm của học tập suốt đời (1-5) với ví dụ những hành động của chúng (a-e).)

1. c 2. d 3. b 4. e 5. a

2. Complete the sentences with the right form of the words and phrases in the box. (Hoàn thành câu với các hình thức đúng của các từ và cụm từ trong hộp.)

1. self-motivation 2. lifelong learner; voluntarily 3. self-directed 4. learning styles

Pronounciation
1. Listen and mark the rising or falling intonation on the questions. (Lắng nghe và đánh dấu ngữ điệu tăng hoặc giảm trên các câu hỏi)
1. A: Are teachers an important factor in students’ lifelong learning?
B: Absolutely. They teach students how to learn
2. A: What is the most important requirement for this course?
B: Self-motivation!
3. A: Would a secondary school graduate become a better lifelong learner than a unive graduate?
B: I think it depends on the person’s motivation.
4. A: Did you email your report to me?
B: I’m afraid not. There’s something wrong with my laptop. I’ll send it tonight.
5.A: How do I encourage my students to devetoc lifelong learning?
B: Well, just show them that learning can be fun
2. Work in pairs. Practise reading the short conversations in 1 (Làm việc theo cặp. Luyện tập đọc đoạn hội thoại ngắn trong 1.)
Grammar
1. Ben is recently out of work. He is thinking about what he did or did not do in his previous job. Match the if-clauses with the results.Then write conditionals using appropriate verb forms. (Ben gần đây không có việc làm. Anh đang nghĩ về những gì mình đã hoặc đã không làm trong công việc trước đây của mình. Khớp mệnh đề if với kết quả. Sau đó viết các câu điều kiện sử dụng các hình thức động từ thích hợp)

1-d 2-a 3-b 4-e 5-c

2. Ben is now thinking about what he did not do in his previous job and his current situation. Write mixed conditionals, putting the verbs in brackets in the correct form.(Ben đang suy nghĩ về những gì mình đã không làm trong công việc trước đây của mình và tình hình hiện tại của mình. Viết các câu điều kiện hỗn hợp, đưa các động từ trong ngoặc ở dạng đúng.)

1. had shared, would have 2. had gained, would be 3. had been able, would have
4. had learnt, would not need 5. had been, would be

3. Put the verbs in brackets in the correct form. (Đặt động từ trong ngoặc ở dạng đúng.)

1. had learnt, would be 2. had known, would have had 3. had continued, would have found
4. had continued, would have kept 5. had done, might/may have slowed

 

 Reading

 
1. Work with a partner. Ask and answer the questions below. (Làm việc với một người bạn. Hỏi và trả lời những câu hỏi phía dưới.)
1. What do you think can facilitate lifelong learning?
=> The government’s education policy and new technology are making lifelong learning more and more accessible.
2. How can people practise lifelong learning?
=> People can practise lifelong learning in many different ways, depending on their situation and circumstances. Some ways include courses, programmes, or talks at their workplace or at home.
2. Read the text about lifelong learning and choose a heading for each paragraph. (Đọc văn bản về học tập suốt đời và chọn một tiêu đề cho mỗi đoạn.)

1. c 2. a 3. b

3. Read the text and find the words or phrases in the text that have the following meanings. Write them in the space below. (Đọc văn bản và tìm các từ hoặc cụm từ trong văn bản có ý nghĩa như sau. Viết chúng vào chỗ trống bên dưới.)

1. pursuit 2. confine 3. e-learning platform
4. bricks and mortar 5. ultimate


4.
 Read the text again and answer the following questions. (Đọc lại văn bản và trả lời những câu hỏi bên dưới)
1. Lifelong learning is not confined to the classroom environment.
2. Voluntary learning, self-motivation, and a strong desire to learn make people become good lifelong learners.
3. Lifelong learning has been facilitated by e-learning platforms with a variety of online courses.
4. Lifelong learners should aim at learning for self-improvement, rather than as a pathway to qualifications.
5. Work in groups. Discuss the following question (Làm việc nhóm. Thảo luận câu hỏi sau)
Do you know someone who has kept learning throughout their life? Tell the group briefly about him/her.
 

Speaking

 
1. Work in pairs. Discuss the following ideas about steps to keep learning throughout life. Put them in the order of importance. (Làm việc theo cặp. Thảo luận về ý kiến sau đây về các bước để tiếp tục học tập trong suốt cuộc đời. Đặt chúng theo tầm quan trọng.)
attend professional conferences, seminars, and training courses.
apply knowledge in everyday life.
make a plan.
choose something of interest.
read more regularly.
put thoughts into action.
2. Work with a partner. Fill the gaps in the presentation with some ideas in 1, and then complete its outline.(Làm việc với một người bạn. Điền vào các khoảng trống với vài ý tưởng trong 1, và sau đó hoàn thành phác thảo của mình.)
1. choose something you’ll really enjoy learning about.
2. make a plan.
3. put your thoughts into action.
(a) Greeting and thanking the audience.
(b) Introducing three essential steps to keep learning after leaving school.
(c) Choosing something you’ll really enjoy learning about.
(d) Asking what the most interested field is.
(e) Making a plan.
(f) Arranging time for job, housework, and rest and funding.
(g) Putting your thoughts into action.
(h) Informing friends and others about your learning.
(i) Asking what the most interested field is, making a plan, and arranging time for job, housework, and rest and funding.
(j) Expressing thanks and hopes.
3. Work in groups. Choose two ideas discussed in 1 or brainstorm your own ideas to prepare a presentation about how to keep learning throughout life following the outline in 2. (Làm việc nhóm. Chọn hai ý tưởng được thảo luận trong 1 hay suy nghĩ về những ý tưởng riêng của mình để chuẩn bị một bài thuyết trình về làm thế nào để tiếp tục học tập trong suốt cuộc đời sau những phác thảo trong 2.)
 

Listening

 
1. Work in pairs. Match the words (1-5) with their meanings (a-e). (Làm việc theo cặp. Nối từ với nghĩa của chúng.)

1. d 2. a 3. e 4. b 5. c

2. Listen to a talk show about lifelong learning and choose the best answers. (Nghe một talk show về học tập suốt đời và chọn câu trả lời tốt nhất.)

1. B 2. D 3. C 4. B 5. A

3. Listen again and decide if the statements are true (T) or false (F). Tick the correct box. (Nghe một lần nữa và quyết định xem các nhận định là đúng (T) hoặc sai (F). Đánh dấu vào ô thích hợp.)

1. F 2. F 3. T 4. F 5. T

4. Work in pairs. Ask and answer questions about someone you know that has succeeded in life thanks to lifelong learning. (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi về một người nào đó bạn biết mà đã thành công trong cuộc đời nhờ học tập suốt đời.)
 

 Writing

 
1. Work in groups. Ask and answer the following question. (Làm việc nhóm. Hỏi và trả lời câu hỏi sau đây.)
What do you think are barriers to lifelong learning (things that prevent people from lifelong learning ?
2. Below is a bar chart describing the results of a recent survey of approximately 500 employees about barriers to lifelong learning. Complete the sentences describing the five barriers, using the information in the chart and the useful expressions in the box. (Dưới đây một biểu đồ cột mô tả các kết quả của một cuộc khảo sát gần đây của khoảng 500 nhân viên về những rào cản đối với việc học tập suốt đời. Hoàn thành các câu miêu tả năm rào cản, sử dụng thông tin trong biểu đồ và các biểu hiện hữu ích trong hộp.)

1. showed/shows, picked 2. the second rated 3. interviewed/asked
4. accounted for 5. A minority/A very small number

3. Use the sentences in 2 to write a description of 150-180 words about barriers to lifelong learning based on the information from the bar chart. (Sử dụng các câu trong 2 để viết mô tả trong 150-180 từ về các rào cản để suốt đời học tập dựa trên thông tin từ biểu đồ cột.)
The bar chart shows the results of a survey of approximately 500 employees about barriers to lifelong learning. The survey found that there are five barriers that prevent people from participating in lifelong learning. However, these barriers are not equally important.
Lack of finances is rated by most of the survey participants as the most important factor. More than three quarters (77%) of those who responded to the survey reported that it was their main problem. The second important factor is the lack of time. This was identified as a barrier by 66% of the research participants (almost two-thirds).
Two more factors were picked by about one-fifth of the participants. These were the unawareness of the importance of lifelong learning (22%) and the irrelevance of the subjects available (20%). A small minority of participants reported a lack of interest in learning (10%).
In conclusion, the top two factors that prevent employees from participating in lifelong learning are lack of finances and lack of time. It is clear that priority must be given to them when encouraging employees to pursue further education.
 

Communication and Culture

 
Communication
1. Listen to a student talking about President Ho Chi Minh as an example of a successful lifelong learner Complete each statement with no more than three words. (Nghe một sinh viên nói chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh như một ví dụ của một người học suốt đời thành công. Hoàn thành mỗi câu với không quá ba từ.)

1. continuous self-motivation 2. travelling and work 3. writing words, glancing at them 4. reading in libraries

2. In groups, discuss the lessons of lifelong learning you can learn from President Ho Chi Minh. (Trong nhóm, thảo luận về những bài học của học tập suốt đời, bạn có thể học hỏi từ Chủ tịch Hồ Chí Minh.)
Culture
1. Read the texts about lifelong learning in Australia and Singapore. Answer the questions that follow. (Đọc văn bản về học tập suốt đời tại Úc và Singapore. Trả lời các câu hỏi phía dưới.)
Hướng dẫn dịch

Úc có một hệ thống giáo dục khuyến khích học tập suốt đời và công nhận cả học tập chính thức lẫn không chính thức. Hình thức giáo dục này đã được phát triển để tăng thu nhập cá nhân và đảm bảo việc làm. Nó cũng giúp các doanh nghiệp và tổ chức cạnh tranh hơn và theo kịp với sự phát triển toàn cầu. Do đó, Úc đang trở thành một trong những nước dẫn đầu thế giới.
Nhìn chung, người Úc tin rằng theo đuổi học tập suốt đời sẽ giúp họ có được một công việc tốt và đáp ứng nhu cầu của người sử dụng lao động.
Với mục đích xây dựng tương lai và tăng cường an sinh xã hội, chính phủ Singapore đã xây dựng một môi trường hiện đại và thân thiện cho học tập suốt đời. Học tập suốt đời cũng có thể giúp sửa đổi một số điểm yếu của hệ thống giáo dục. Singapore đã đưa ra một dự án, được thiết kế để cập nhật kiến ​​thức và phát triển các kỹ năng cần thiết cho các ngành công nghiệp. Do đó, một người học suốt đời tốt có thể tiến bộ trong công việc và trong cuộc sống. Bắt đầu với lực lượng lao động, chính phủ đã tạo ra các sáng kiến ​​và chương trình cho nhân viên để nâng cao kỹ năng nghề nghiệp liên quan của họ. Đây là một phần của Kế hoạch Kỹ năng Tương lai suốt đời, điều này sẽ giúp tất cả người Singapore có thể chủ động tham gia vào việc học tập trong suốt cuộc đời bằng cách tham dự các khoá học khác nhau.

1. To increase individual income and employment security; to help businesses and organisations to be more competitive; to keep up with global development.
2. To get a good job and meet their employers’ demands.
3. To build the future and strengthen social security.
4. It enables Singaporeans to actively take responsibility for their learning throughout their lives by attending various courses.
2. What do you think the Vietnamese government should do to encourage lifelong learning? Discuss in pairs.(Bạn nghĩ chính phủ Việt Nam nên làm để khuyến khích học tập suốt đời? Thảo luận theo cặp.)
I think the government should carry out programmes to raise people’s awareness of lifelong learning as a key to creating happy citizens and successful employees. Besides, there should be more and more initiatives and policies to support the employees who are following courses and programmes to meet the demands of employers. Consequently, these citizens will contribute more and more to the development of the country.
 

Looking back

 
Pronounciation
1. Listen and mark the intonation patterns on the questions. Then practise reading them. (Lắng nghe và đánh dấu các mô hình ngữ điệu trên các câu hỏi. Sau đó, luyện tập đọc chúng.)
1. What does lifelong learning mean?
2. Does lifelong learning contribute to social or personal development?
3. Excuse me, I’ve just arrived. Has the seminar on learning skills started?
4. Do you think that continuous learning is the key to success?
5. How should I apply for part-time courses?
2. Practise these conversations. Mark the questions with rising or falling intonation. Then listen and repeat.(Luyện tập những cuộc đàm thoại. Đánh dấu câu hỏi với tăng hoặc giảm âm điệu. Sau đó, lắng nghe và lặp lại.)
1. A: Did you say that we need to pursue knowledge throughout our lives?
B: No. Those are the lecturer’s words.
2. A: Do you think learning from on-the-job experiences is always effective?
B: Yes, definitely.
3. A: How can parents encourage their children to learn all their lives?
B: By setting good examples.
4. A: Which is more important, working experience or qualifications?
B: I think it’s up to each individual situation.
5. A: Does asking questions encourage learning?
B: Yes, it does. That’s the new way of teaching and learning.
Grammar
1. Use your own ideas to complete the sentences below, putting the verbs in brackets in the correct form as required. (Sử dụng những ý tưởng của riêng bạn để hoàn thành các câu dưới đây, đưa các động từ trong ngoặc ở hình thức đúng như yêu cầu)
1. Lifelong learning will be successful if the learner is self-motivated.
2. If that school provided better educational materials, the students would be more interested in lifelong learning.
3. If the lifelong learning programmes had started earlier this year, I could have arranged my schedule to attend some of them.
4. If he had not kept learning while working here, he would not be the director now.
5. If you do not develop leadership skills, you will have difficulties in working with your staff.
6. If I had followed your advice on professional training, I would have got a higher salary.
7. If he had completed the previous management course, he would be recruited to the team now.
8. If we had taken online courses, we would have saved more time.
 

Project

 
1. Work in groups. Each group member interviews ten people about their perception of lifelong learning. Use the questionnaire shown here as a guide. (Làm việc nhóm. Mỗi thành viên nhóm phỏng vấn mười người về nhận thức của họ về học tập suốt đời. Sử dụng các câu hỏi đưa ra ở đây như một hướng dẫn.)
2. Report the information you have collected to the whole class focusing on the similarities and differences in the perceptions of lifelong learning of the ten people you have interviewed. (Báo cáo thông tin mà bạn đã thu thập được cho cả lớp tập trung vào những điểm tương đồng và khác biệt trong nhận thức của học tập suốt đời của mười người bạn đã được phỏng vấn.)
 

Xem thêm giải bài tập Tiếng Anh lớp 12 tập 2