[Giải Bài Tập SGK Tiếng Anh 12 Tập 1] Unit 5: Cultural identity (Bản sắc văn hóa)

Getting started

 
1 Listen and read (Nghe và đọc)
Hướng dẫn dịch

Ông Brown: Xin chào mọi người. Hy vọng bạn đang nghiên cứu bài văn của bạn về bản sắc văn hoá. Bạn có câu hỏi nào không?
Van: Vâng. Tôi không hoàn toàn chắc chắn về cách mọi người thể hiện bản sắc văn hoá của họ.
Ông Brown: Đó là một câu hỏi thú vị. Ai có thể cho một số ví dụ?
Lam: Tôi nghĩ mọi người có thể làm điều đó thông qua ngôn ngữ họ nói, thức ăn họ ăn và … một số kiểu quần áo. Ví dụ, một số người vẫn mặc trang phục truyền thống của họ để họ có thể giữ được bản sắc dân tộc của họ.
Ông Brown: Đúng rồi. Nó cũng có thể được thể hiện bằng niềm tin và thực tiễn văn hoá.
Yumi: Ý bạn là niềm tin tôn giáo của người dân, hoạt động âm nhạc và lễ hội?
Ông Brown: Đúng. Bất kỳ câu hỏi khác?
Lam: Tôi tự hỏi … tại sao mọi người cần bảo vệ bản sắc văn hoá của họ?
Yumi: Bạn sống ở đây, ở quê hương của bạn, vì vậy bạn không thể thấy tại sao điều này lại quan trọng. Nhưng với tôi, một người Nhật sống ở Việt Nam, điều quan trọng là phải hiểu lịch sử gia đình và truyền thống của tôi.
Van: Thú vị. Cha mẹ của bạn là cả Nhật Bản, Yumi?
Yumi: Vâng, nhưng họ đã sống ở đây trong hai mươi năm, và họ sợ rằng em gái tôi và tôi đang ngày càng ít quen thuộc với truyền thống của chúng tôi.
Lâm: Vậy làm thế nào để bạn duy trì văn hóa của mình?
Yumi: Chúng tôi mặc kimono vào những dịp đặc biệt và ăn mừng các lễ hội Nhật Bản như lễ hội hoa anh đào. Chúng tôi cũng ăn sushi, mì sashimi và udon. Tại nhà chúng tôi chỉ nói tiếng Nhật.
Van: Anh có thường về nhà không?
Yumi: Tôi đã đến Kyoto bốn hay năm lần để thăm ông bà tôi. Nhưng để nói với bạn sự thật, tôi không biết liệu Việt Nam hay Nhật Bản có thực sự là nhà của tôi không? Bố mẹ tôi đến từ Nhật, nhưng tôi đã được sinh ra và lớn lên ở đây.
Ông Brown: Tôi muốn đọc về những kinh nghiệm của bạn ở Việt Nam trong bài luận của bạn, Yumi. OK, chỉ để nhắc nhở bạn rằng các bài luận sẽ được đưa ra vào ngày thứ 4 tuần sau và những bài nộp cuối sẽ không được chấp nhận.

2. Complete the diagram. (Hoàn thành sơ đồ.)

1. language 2. food 3. clothing 4. beliefs 5. cultural practices

3. Answer the questions. (Trả lời câu hỏi)
1. Because it’s essential to understand their family history and traditions.
2. They wear kimonos on special occasions and celebrate Japanese festivals. They eat sushi, sashimi and udon noodles. They also speak Japanese at home.
3. She doesn’t know whether her home is Japan, where her parents come from, or Viet Nam, where she was born and grew up.
4. Language: Vietnamese; food: square and. round sticky rice cakes, pho; clothing: ao dai, ao ba ba; beliefs: ancestor worship; cultural practices: Hung Kings’ Festival, Quan ho singing
4. Find the verb or adjective that goes with each of the following nouns or noun phrases. If necessary, use a dictionary to check the meaning. (Tìm các động từ hoặc tính từ mà đi với các danh từ hoặc cụm từ sau danh từ. Nếu cần thiết, sử dụng từ điển để kiểm tra ý nghĩa.)

1. express / protect 2. traditional 3. cultural
4. understand 5. maintain

5. Read the conversation again and write the correct tenses of the verbs in brackets. (Đọc cuộc trò chuyện một lần nữa và viết các thì đúng của động từ trong ngoặc đơn.)

1. have been living 2. ‘ve been

 

 Language

 
Vocabulary
1. Write the words or phrases given in the box next to their meanings. (Viết những từ hoặc cụm từ được đưa ra trong các hộp bên cạnh ý nghĩa của chúng.)

1. national costumes 2. assimilate 3. custom
4. maintain 5. cultural practices 6. multicultural

2. Complete the sentences with the correct form of the words in 1. (Hoàn thành câu với các hình thức đúng của từ trong 1.)

1. cultural practices 2. custom 3. national costumes
4. maintain 5. multicultural 6. assimilated

Pronounciation
1. The following phrases are spoken in slow careful speech and in fast, connected speech. Listen and repeat. Pay attention to the pronunciation of the underlined sounds. (Các từ ngữ dưới đây được nói trong bài phát biểu cẩn thận chậm và nhanh được kết nối. Lắng nghe và lặp lại. Hãy chú ý đến cách phát âm của các âm thanh được gạch dưới.)

no assimilation in slow, careful speech with assimilation in fast, connected speech
a. great culture shock b. great culture shock
a. good cook b. goodcook
a. garden gate b. garden gate
a. essay on culture b. essay on_culture
a. express your opinion b. express your opinion
a. quiz show b. quiz show

2. Listen and repeat the following sentences spoken in fast, connected speech. (Nghe và lặp lại các câu sau đây.)
1. He experienced great culture shock when he firstcame to Europe.
2. The man in the red car over there is a good cook.
3. Please don’t leave the garden gate open.
4. You can express your opinions at the end of this show.
5. There’s a quiz show on Channel 7 tonight.
Grammar
1. Put the verbs in brackets in the present perfect or present perfect continuous. (Đặt động từ trong ngoặc ở thì hiện tại hoàn thành hoặc hiện tại hoàn thành tiếp diễn.)

1. have cleaned 2. have been trying 3. has stood
4. has been working, has planted 5. have gone 6. haven’t finished

2. Complete the following sentences with the correct form of the words in brackets, using repeated comparatives. (Hoàn thành các câu sau đây bằng các hình thức đúng của các từ trong ngoặc đơn, sử dụng so sánh hơn lặp đi lặp lại.)

1. better and better 2. higher and higher 3. more and more difficult
4. faster and faster 5. fewer and fewer 6. more and more

3. Use the information in the table to complete the sentences with repeated comparatives. (Sử dụng thông tin trong bảng để hoàn thành các câu có so sánh hơn lặp đi lặp lại.)

1. is becoming colder and colder 2. are becoming lower and lower 3. More and more people
4. was driving faster and faster 5. Fewer and fewer customers

 

 Reading

 
1. Use a dictionary to find the meaning of the words or phrases in the box. Then complete the sentences with their correct form. (Sử dụng từ điển để tìm ra ý nghĩa của các từ hoặc cụm từ trong hộp. Sau đó hoàn thành câu với hình thức đúng của chúng.)

1. for granted 2. Cultural identifiers 3. integrated 4. aspects

2. Read the passage about cultural identity. Four sentences have been removed from the passage. Choose a sentence (a-d) to complete each gap (1-4). (Đọc đoạn văn về bản sắc văn hóa. Bốn câu đã được gỡ bỏ từ đoạn văn. Chọn một câu (a-d) để hoàn thành mỗi khoảng trống (1-4).)

1. b 2. d 3. c 4. a

3. Read the passage again and answer the questions. (Đọc bài lại lần nữa và trả lời các câu hỏi.)
1. They define themselves by (cultural identifiers such as) nationality, ethnicity, location, history, language, gender, beliefs, customs, clothing and food.
2. In the first stage, children take culture for granted, and accept cultural ideas and values without much critical thinking. However, in the second stage, teenagers may become more curious, and willing to explore, analyse and compare their beliefs with other cultures.
3. When they develop a clear sense of cultural identity, know which social group they belong to, and feel satisfied with their cultural identity.
4. Because access to the Internet and the media provides instant contact with many cultures.
5. First, they keep their cultural identity. Second, they assimilate into the new culture of the majority. Third, they integrate into the new cultural environment (keeping their cultural identity and flexibly adjusting to the different aspects of the new culture).
4. What should you do to develop your cultural identity in today’s modern society? Discuss with a partner. (Bạn nên làm gì để phát triển bản sắc văn hóa của mình trong xã hội hiện đại ngày nay? Thảo luận với một người bạn.)
 

Speaking

 
1. Work with a partner. Discuss and decide if activities (1-4) can help people to maintain their cultural identity. Match each of them with its reasons (a-d). (Làm việc cùng người bạn. Thảo luận và quyết định nếu hoạt động (1-4) có thể giúp mọi người để duy trì bản sắc văn hóa của họ. Khớp hoạt động với lý do của nó (a-d).)

1. c 2. a 3. d 4. b

2. Use ideas in 1 to fill each of the numbered spaces in the following conversation. Then practise it in groups of three. (Sử dụng ý tưởng trong 1 để điền vào mỗi dấu cách được đánh số trong cuộc trò chuyện sau đây. Sau đó, luyện tập nó trong nhóm ba người.)

1. preserve their native language 2. cultural identity
3. develop their intellectual abilities 4. shape their cultural identity

3. Have a similar conversation discussing what you should do to maintain cultural identity in the age of globalisation. (Tạo một cuộc trò chuyện tương tự thảo luận về những gì bạn nên làm để duy trì bản sắc văn hoá trong thời đại toàn cầu hóa.)
 

Listening

 
1. You are going to listen to a talk about cultural diversity in Singapore. What do you know about this city-state? Look at the information below. Guess and write the name of each ethnic group in the blank. (Bạn sẽ nghe một cuộc nói chuyện về sự đa dạng văn hóa tại Singapore. Bạn biết gì về thành phố-bang này? Xem các thông tin dưới đây. Đoán và viết tên của từng dân tộc vào chỗ trống.)

1. Eurasians and other 2. Indians 3. Malays 4. Chinese

2. Work in pairs. Discuss and match the national costumes with their names. (Làm việc theo cặp. Thảo luận và khớp trang phục dân tộc với tên của họ.)

1. d 2. a 3. c 4. b

3. Listen to a talk. What is the speaker about? Tick the correct boxes. (Nghe một cuộc nói chuyện. Người nói nói về là gì? Đánh dấu vào các ô đúng.)
Đáp án: 2,4,6
4. Listen again and complete the following sentences. Fill each blank with no more than four words or numbers. (Nghe một lần nữa và hoàn thành các câu sau. Điền vào mỗi chỗ trống với không quá bốn chữ hoặc số.)

1. 9 August 1965 2. wear their traditional clothing 3. Chinese men and women
4. hung over the shoulder 5. long-sleeved blouses 6. as Singaporeans first

5. Work in pairs. Ask and answer the following question. (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời câu hỏi sau đây.)
Audio script
Singapore gained its independence on 9 August 1965 and now has a population of more than five million people including Chinese, Malays, Indians and Eurasians. The country has four official languages: English, Chinese, Malay and Tamil. Singapore does not have a national costume, as people from the different ethnic groups tend to wear their traditional clothing.
The Chinese traditional attire for ladies is called cheongsam, which means a long garment. Originally, both men and women used to wear this long, one-piece dress specially designed to conceal the body shape. Today it’s often worn by Chinese women in Singapore during Chinese New Year celebrations and at traditional wedding ceremonies.
For Malay men, the traditional garment is called baju melayu.
It consists of a loose shirt and a sarong worn over a pair of trousers. Malay women often wear baju kurung, which looks like a long- sleeved and collarless blouse worn over a long skirt.
The traditional dress for Indian women is thesari, which can be not only worn on special occasions, but used every day. It’s a long piece of brightly-coloured cloth wrapped around the waist and hung over the shoulder. It’s usually decorated with beautiful patterns.
Because of the hot temperatures and the modern character of Singapore, clothing is usually very casual and most people prefer western fashions. For business, men usually wear dark trousers, white shirts and a tie. Standard office attire for women includes a long-sleeved blouse with trousers or a skirt.
Unified by the common goal for a better future, the people of Singapore, especially the younger generations, think of themselves as Singaporeans first, and then as Chinese, Malay or Indian.
 

Writing

 
1. Work in pairs. Give the reasons why language is often considered the most important cultural identifier. (Làm việc theo cặp. Đưa ra những lý do tại sao ngôn ngữ thường được coi là cách nhận dạng văn hóa quan trọng nhất.)
Example:
Language is the most important cultural identifier because it allows me to communicate with my family and community.
2. Read the following essay on language as defining a person’s cultural identity. Complete the essay, using the correct form of the words in the box. (Đọc bài tiểu luận sau đây về ngôn ngữ như là cách xác định bản sắc văn hóa của một người. Hoàn thành bài tiểu luận, sử dụng hình thức đúng của các từ trong hộp.)

1. expressing 2. demonstrated 3. features 4. unite
5. share 6. invaded 7. unifying 8. unique

3. Which is the most important cultural identifier or the feature that defines your cultural identity? First, discuss your ideas in groups of four. Then decide on the most important feature and write an essay of 180-250 words. (Đâu là cách nhận dạng văn hóa quan trọng nhất hoặc tính năng xác định bản sắc văn hóa của bạn? Đầu tiên, thảo luận về ý tưởng của bạn trong nhóm bốn người. Sau đó quyết định những tính năng quan trọng nhất và viết một bài luận trong 180-250 từ.)
Some people believe cultural identity is how we identify ourselves as part of a culture.This can simply be done through the language we use, the food we often have, or the clothing we often wear on special occasions. In my opinion, festivals and cultural practices celebrated and preserved years after years are the most important cultural identifiers.
Through festivals, we want to express our unity as well as cultural identifier. Originally, festivals are special occasions when people at a particular place stop working in order to celebrate parties or events. They are often connected with religious beliefs of a specificgroupofpeopletothankGodsand ancestors for good harvests, fortune, and happiness.
Along with festivals, cultural practices are unique ways of expressing who we are and what country or culture we belong to. These are traditionally considered the right things to do in a community. For example, Vietnamese people usually go to pagodas on first days of New Year to pray for good health and happiness. Although we are now in modern time, these traditions are well preserved respectably as a cultural stereotype.
As people all over the world become closer and closer, we share our festivals and cultural practices – the most important features. We organise international festivals and take part in various kinds of cultural events in other countries. This is always the meaningful way of identifying, sharing and preserving cultures.
 

Communication and Culture

 
Communication
1. Listen to a talk by Mr Ben Wilson, a sociologist and psychologist, about preserving migrants’ cultural identity. Answer the questions. (Nghe một cuộc nói chuyện của ông Ben Wilson, một nhà xã hội học và tâm lý học, về giữ gìn bản sắc văn hóa của người di cư. Trả lời các câu hỏi.)
1. They are encouraged to maintain their cultural identity.
2. They want to assimilate into the new culture, but they also want to maintain their own culture.
3. The first way: encouraging all family members to speak the mother tongue at home; travelling to the home country regularly. The second way: attending festivals celebrating the migrants’culture.
2. Discuss the question with a partner. (Thảo luận về các câu hỏi với một người bạn.)
When people move to a new place, they can preserve their cultural identity by organising and participating in traditional festivals or practices in their community, cooking traditional food for the family, teaching children to speak their native language at home.
Culture
1. Read the text about celebrations of some ethnic groups in Viet Nam. Write the names of the festivals under the pictures. (Đọc văn bản về lễ kỷ niệm của một số dân tộc ở Việt Nam. Viết tên của các lễ hội dưới hình ảnh.)
Hướng dẫn dịch

Lễ hội được tổ chức để làm nổi bật di sản văn hoá của các quốc gia. Ở cấp quốc gia, các lễ hội giúp củng cố tinh thần đoàn kết và thống nhất của cả nước. Các lễ hội hoặc lễ hội khu vực của một nhóm dân tộc, mặt khác, giúp duy trì bản sắc văn hoá của một cộng đồng. Tham gia các hoạt động khác nhau của lễ hội, các thành viên trong nhóm gặp gỡ, vui chơi và quảng bá hình ảnh văn hoá của họ. Ví dụ có thể tìm thấy trong các lễ hội nổi tiếng của một số nhóm dân tộc ở Việt Nam.
Tháng 3, Liên hoan đua ngựa được tổ chức tại làng Don, tỉnh Đăk Lăk, nhằm thúc đẩy tinh thần của người dân M’Nông và Êđê, những người nổi tiếng về sự dũng cảm trong việc săn voi rừng. Hàng năm, ngày càng có nhiều người tham gia trang phục đầy màu sắc đi đến khu vực để xem cuộc đua và tham gia các hoạt động vui chơi khác như ăn các món ăn truyền thống, uống rượu gạo, khiêu vũ, và xem voi chơi bóng đá.
Nghi lễ rừng là một lễ hội quan trọng của người Nùng và người Dao ở Hà Giang và các tỉnh Lào Cai, diễn ra vào đầu tháng âm lịch. Người ta thờ cúng thần cây và dân làng hy sinh mạng sống của họ để bảo vệ ngôi làng. Họ cũng cầu nguyện cho sức khoẻ, cây hoa quả và khí hậu thuận lợi. Buổi lễ được tổ chức dưới một cái cây cổ thụ trong rừng, với rất nhiều sản phẩm nông nghiệp được sử dụng như một món ăn. Sau buổi lễ, người dân ký một bản tuyên bố để bảo vệ rừng và trồng thêm cây quanh nhà. Cuối cùng, họ tham gia vào các trò chơi dân gian có bản sắc dân tộc mạnh mẽ, chẳng hạn như buff của người mù, đánh đu, ném đá và kéo chiến tranh.

a. Elephant Racing Festival.
b. Forest Worshipping Festival.
2. Read the text again and complete the table. (Đọc văn bản một lần nữa và hoàn thành bảng.)

Elephant Racing Festival Forest Worshipping Festival
Location Dak Lak Province Ha Giang and Lao Cai Provinces
Time annually, in March the first lunar month
Ethnic groups M’Nong and Ede Nungand Dao
Purpose to promote the martial spirit of the M’Nong and Ede people – to worship the god of trees and villagers who sacrificed their lives to protect the village.
– to pray for good health, fruitful trees and favourable climate.
Activities – watching elephant race.
– eating traditional food and drinking rice wine.
– dancing.
– watching elephants play soccer.
– offering agricultural products.
– signing a statement to protect forests and plant trees.
– playing folk games.


3.
 Discuss the question with a partner. (Thảo luận các câu hỏi với một người bạn.)
Have you ever attended any ethnic cultural festivals in Viet Nam?
a. If yes, tell your partner where, when, how and why the festival was celebrated.
b. If no, do you want to attend any? Why or why not?
 

Looking back

 
Pronounciation
1. Underline the sounds that can be affected by assimilation. (Gạch dưới những âm thanh có thể bị ảnh hưởng bởi sự đồng hóa.)

1. Grand Canyon, Golden Gate 2. dress shop, Alice showed, nice shoes 3. Where’s your, creditcard
4. Indian cuisine, had gained, in Canada 5. foreign country, second-class

2. Listen and repeat the sentences in 1. (Nghe và nhắc lại các câu trong phần 1.)
Vocabulary
1. Complete the sentences with the correct form of the words or phrases in the box.(Hoàn thành câu với hình thức đúng của từ hoặc cụm từ trong hộp.)

1 preserve 2. cultural identity 3. cultural practices
4. national pride 5. solidarity 6. national costume

Grammar
1. Read the exchanges. Put the verbs in brackets in the present perfect or present perfect continuous. Use the passive voice if necessary. (Đọc trao đổi. Đặt động từ trong ngoặc ở thì hiện tại hoàn hoặc hiện tại hoàn thiện tiếp diễn. Sử dụng thể bị động nếu cần thiết.)
1. has become, have continued, has been working.
2. have never seen, have worn, has even become.
2. Read the situation and complete Andy’s statements about himself, using repeated comparatives. (Đọc tình huống và hoàn thành các báo cáo của Andy về bản thân mình, sử dụng so sánh hơn lặp đi lặp lại.)

2.lower and lower 3. more and more difficult 4. more and more complicated
5. more and more 6. less and less

 

 Project

1. Work in groups of four or five. Choose one ethnic group in Viet Nam. Look for information about the features that define the group’s cultural identity. (Làm việc trong nhóm bốn người hoặc năm người. Chọn một nhóm dân tộc ở Việt Nam. Tìm thông tin về các đặc điểm xác định bản sắc văn hóa của nhóm.)
Suggested ethnic groups:
the Rhade (or Ede) in Central Highlands.
the Cham in central Viet Nam and An Giang Province.
the Tay in northern Viet Nam.
2. Design a poster to introduce the ethnic group. Add pictures to make it more attractive. Include the information about: (Thiết kế một poster giới thiệu nhóm dân tộc. Thêm hình ảnh để làm cho nó hấp dẫn hơn. Bao gồm thông tin về:)
Population:
Region(s) with significant population
Language.
Religion and beliefs.
Clothing.
Traditional food and drink.
Festivals and music.
3. Introduce your poster to the class and give a presentation on the cultural features of the ethnic group. (Giới thiệu poster của bạn đến lớp và đưa ra một bài thuyết trình về những nét văn hóa của dân tộc.)
 

 

Xem thêm giải bài tập Tiếng Anh lớp 12 tập 1