Trong Minecraft 1.18 Ảnh chụp thử nghiệm 1 và 2, các hang động lớn hơn và quần xã sinh vật! Trong video này, chúng ta sẽ xem xét một số thế hệ hang động mới với quần xã sinh vật và hạt giống mát. GAMER MERCH → ✨NEW TIKTOK → ✨ Hỗ trợ tôi trực tiếp! → Muốn có máy chủ Minecraft? → + sử dụng mã “WATTLES” 👏 • LIÊN KẾT • ■ Trở thành thành viên của kênh ■ Kênh thứ hai ■ Twitter ■ Instagram ■ Bất hòa ■ Phát trực tiếp ■ Subreddit ■ Đăng ký • Một số danh sách phát • Hướng dẫn Minecraft → Hướng dẫn Minecraft → Minecraft 1.17 Cập nhật → nếu bạn đọc nội dung này bình luận “axowatl” #minecraft #cavesandcliffs.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft