JUNGLE BASE LÀ 100 EPISODES CŨ! Cũng có thể giống như 1200 ngày tuổi. Trước khi chúng tôi cập nhật bản cập nhật Minecraft 1.17 hôm nay, chúng tôi hãy xem xét vị trí của căn cứ rừng rậm hiện tại và nó đã đi được bao xa. Chúng tôi thực hiện một chuyến tham quan cơ sở và nói về những gì chúng tôi đã làm và một số kế hoạch trong tương lai. Chúng tôi sẽ trở lại đây sau! GAMER MERCH → ✨NEW TIKTOK → ✨ Hỗ trợ tôi trực tiếp! → Muốn có máy chủ Minecraft? → + sử dụng mã “WATTLES” 👏 • LIÊN KẾT • ■ Trở thành thành viên của kênh ■ Kênh thứ hai ■ Twitter ■ Instagram ■ Bất hòa ■ Phát trực tiếp ■ Subreddit ■ Đăng ký • Một số danh sách phát • Hướng dẫn Minecraft → Hướng dẫn Minecraft → Minecraft 1.17 Cập nhật → nếu bạn đọc nội dung này bình luận “red” #minecraftguide # 100ngày.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft