[Đại số và Giải tích 11] Bài tập trắc nghiệm: Tìm tập xác định của hàm số

 

Phương pháp giải

 
Khi tìm tập xác định của hàm số, ta cần lưu ý:
Các hàm số y = sinx, y = cosx xác định với mọi x ∈R.
– Hàm số y = (P(x))/(Q(x)) xác định khi Q(x) ≠0. Từ đó suy ra:
– Hàm số y = tanx xác định khi cosx ≠0.
– Hàm số y = cotx xác định khi sinx ≠0.
– Hàm số y = √(f(x)) xác định khi f(x) ≥0.
 

Bài tập minh họa có giải

 
Ví dụ 1: Tìm tập xác định D của hàm số y = (sinx + 2)/ (sinx.cos2x)
A. D = R\ {kπ/2, k ∈ Z}
B. D = R\ {π/2+kπ, k ∈ Z}
C. D = R\ {π/2+k2π, k ∈ Z}
D. D = R\ {kπ, k ∈ Z}
Hướng dẫn giải:
Hàm số xác định khi
Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Bài tập và Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11
Vậy tập xác định của hàm số là D = R\ {kπ/2, k ∈ Z}. Đáp án là A.
Ví dụ 2: Tập xác định D của hàm số y = √((2cosx+3)/(sinx+1)) là:
A. D = R\ {-π/2+kπ, k ∈ Z}
B. D = R\ {-π/2+k2π, k ∈ Z}
C. D= R
D. D = R\ {π/2+k2π, k ∈ Z}
Hướng dẫn giải:
Hàm số xác định khi
Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Bài tập và Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11
Do – 1 ≤sinx ≤1, – 1 ≤cosx ≤1 nên 2cosx + 3 > 0 và sinx + 1 ≥0, ∀x ∈ R.
Từ đó suy ra (1) ⇔ sinx ≠ -1 ⇔ x ≠ – π/2+k2π.
Vậy tập xác định của hàm số là D = R\ {-π/2+k2π, k ∈ Z}. Đáp án là B.
Tham khảo thêm các Bài tập trắc nghiệm Đại số và giải tích 11 khác:
 
Xem thêm Lý thuyết và bài tập trắc nghiệm Hàm số lượng giác TẠI ĐÂY