Hôm nay Thứ Ba, 27th Tháng Mười 2020
360 Độ Game

Trang Tin Game Số #1 Việt Nam

[Đại số và Giải tích 11] Bài tập trắc nghiệm: Giới hạn của dãy số

[Đại số và Giải tích 11] Bài tập trắc nghiệm: Giới hạn của hàm số

Bài tập trắc nghiệm phần 1

Đề bài trắc nghiệm

Câu 1. Dãy số nào sau đây có giới hạn khác 0?
A. 1/n      B. 1/√n      C. (n+1)/n      D. (sin n)/√n
Câu 2. Dãy số nào sau đây có giới hạn bằng 0?
Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11
Câu 3. lim((3-4n)/5n) có giá trị bằng:
A. 3/5      B. -3/5      C. 4/5      D. -4/5
Câu 4.
Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11
A. 0      B. +∞      C. 3/4      D. 2/7
Câu 5.
Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11
A. 0      B. +∞      C. 3/4      D. 2/7
Câu 6. Dãy số nào sau đây có giưới hạn bằng 1/5?
Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11
Câu 7.
Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11
A. 0      B. 1      C. 2/3      D. 5/3
Câu 8.
Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11
A. 1      B. 2      C. 4      D. +∞
 

Hướng dẫn giải và Đáp án

 
Câu 1:
– Cách 1:
Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11
Đáp án C
– Cách 2 (phương pháp loại trừ): Từ các định lí ta thấy:
Các dãy ở phương án A,B đều bằng 0, do đó loại phương án A,B
Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11
Do đó loại phương án D. Chọn đáp án C
Câu 2:
– Cách 1: Dãy (1/3)n có giơi hạn 0 vì |q| < 1 thì limqn = 0. Đáp án là D
– Cách 2: Các dãy ở các phương án A,B,C đều có dạng limqn nhưng |q| > 1 nên không có giưới hạn 0, do đó loại phương án A,B,C. Chọn đáp án D

Câu 3:
– Cách 1: Chia tử và mẫu xủa phân tử cho n (n là luỹ thừa bậc cao nhất của n trong tử và mẫu của phân thức), ta được :
Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11
Đáp án là D
– Cách 2: Sử dụng nhận xét:
Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11
khi tính lim un ta thường chia tử và mẫu của phân thức cho nk (nk là luỹ thừa bậc cao nhất của n trong tử và mẫu của phân thức), từ đó được kết quả:
Nếu m < p thì lim un =0. Nếu m =p thì lim un=am/bp
Nếu m > p thì lim un= +∞ nếu am.bp > 0; lim un= -∞ nếu am.bp < 0
Vì tử và mẫu của phân thức đã cho đều có bậc 1 nên kết quả
Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11
do đó chọn đáp án là D
Câu 4:
– Cách 1: Sử dụng nhận xét trên, vì bậc của tử thức nhỏ hơn bậc của mẫu thức nên kết quả :
Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11
Đáp án là A
– Cách 2: Chia tử và mẫu của phân thức cho n4(n4 là luỹ thừa bậc cao nhất của n trong tử và mẫu của phân thức) rồi tính. Đáp án A
Câu 5:
– Cách 1: Sử dụng nhận xét trên, vì bậc của tử thức lớn hơn bậc của mẫu thức, hệ số luỹ thừa bậc cao nhất của n cả tử và mẫu là số dương nên kết quả :
Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11
Đáp án là B
– Cách 2: Chia tử và mẫu của phân thức cho n4(n4 là luỹ thừa bậc cao nhất của n trong tử và mẫu của phân thức) rồi tính. Đáp án B
Câu 6:
– Cách 1: Tính được :
Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11
suy ra đáp án là A
– Cách 2: Sử dụng nhận xét trên, vì bậc của tử thức lớn hơn bậc của mẫu thức, hệ số luỹ thừa bậc cao nhất của n cả tử và mẫu thức bằng nhau và tỉ số hệ số của cúng bằng 1/5. Chỉ có dãy ở phương án A thoả mãn. Vậy đáp án là A.
Câu 7:
Ta có :
Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11
Đáp án B
Câu 8:
Chia cả tử thức và mẫu thức cho √n
Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11
Đáp án A

Bài tập trắc nghiệm phần 2

Đề bài trắc nghiệm

 
Câu 1. Dãy số nào sau đây có giới hạn khác 0?
A. 1/n      B. 1/√n      C. (n+1)/n      D. (sin n)/√n

Câu 2. Dãy số nào sau đây có giới hạn bằng 0?
Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11
Câu 3. lim((3-4n)/5n) có giá trị bằng:
A. 3/5      B. -3/5      C. 4/5      D. -4/5
Câu 4.
Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11
A. 0      B. +∞      C. 3/4      D. 2/7
Câu 5.
Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11
A. 0      B. +∞      C. 3/4      D. 2/7
Câu 6. Dãy số nào sau đây có giưới hạn bằng 1/5?
Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11
Câu 7.
Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11
A. 0      B. 1      C. 2/3      D. 5/3
Câu 8.
Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11
A. 1      B. 2      C. 4      D. +∞
 

Hướng dẫn giải và Đáp án

 
Câu 1:
– Cách 1:
Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11
Đáp án C
– Cách 2 (phương pháp loại trừ): Từ các định lí ta thấy:
Các dãy ở phương án A,B đều bằng 0, do đó loại phương án A,B
Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11
Do đó loại phương án D. Chọn đáp án C
Câu 2:
– Cách 1: Dãy (1/3)n có giơi hạn 0 vì |q| < 1 thì limqn = 0. Đáp án là D
– Cách 2: Các dãy ở các phương án A,B,C đều có dạng limqn nhưng |q| > 1 nên không có giưới hạn 0, do đó loại phương án A,B,C. Chọn đáp án D
Câu 3:
– Cách 1: Chia tử và mẫu xủa phân tử cho n (n là luỹ thừa bậc cao nhất của n trong tử và mẫu của phân thức), ta được :
Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11
Đáp án là D
– Cách 2: Sử dụng nhận xét:
Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11
khi tính lim un ta thường chia tử và mẫu của phân thức cho nk (nk là luỹ thừa bậc cao nhất của n trong tử và mẫu của phân thức), từ đó được kết quả:
Nếu m < p thì lim un =0. Nếu m =p thì lim un=am/bp
Nếu m > p thì lim un= +∞ nếu am.bp > 0; lim un= -∞ nếu am.bp < 0
Vì tử và mẫu của phân thức đã cho đều có bậc 1 nên kết quả
Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11
do đó chọn đáp án là D
Câu 4:
– Cách 1: Sử dụng nhận xét trên, vì bậc của tử thức nhỏ hơn bậc của mẫu thức nên kết quả :
Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11
Đáp án là A
– Cách 2: Chia tử và mẫu của phân thức cho n4(n4 là luỹ thừa bậc cao nhất của n trong tử và mẫu của phân thức) rồi tính. Đáp án A
Câu 5:
– Cách 1: Sử dụng nhận xét trên, vì bậc của tử thức lớn hơn bậc của mẫu thức, hệ số luỹ thừa bậc cao nhất của n cả tử và mẫu là số dương nên kết quả :
Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11
Đáp án là B
– Cách 2: Chia tử và mẫu của phân thức cho n4(n4 là luỹ thừa bậc cao nhất của n trong tử và mẫu của phân thức) rồi tính. Đáp án B
Câu 6:
– Cách 1: Tính được :
Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11
suy ra đáp án là A
– Cách 2: Sử dụng nhận xét trên, vì bậc của tử thức lớn hơn bậc của mẫu thức, hệ số luỹ thừa bậc cao nhất của n cả tử và mẫu thức bằng nhau và tỉ số hệ số của cúng bằng 1/5. Chỉ có dãy ở phương án A thoả mãn. Vậy đáp án là A.
Câu 7:
Ta có :
Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11
Đáp án B
Câu 8:
Chia cả tử thức và mẫu thức cho √n
Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11
Đáp án A
 

Bài tập trắc nghiệm phần 3

Đề bài trắc nghiệm

Câu 1: Dãy nào sau đây có giưới hạn bằng 0?
A. (0,99)n       B. (-1,01)n
C. (1,01)n       D. (-2,001)n
Câu 2: Dãy nào sau đây không có giới hạn?
A. (0,99)n       B. (-1)n
C. (-0,98)n       D. (-0,89)n
Câu 3 : dãy nào sau đay có giới hạn bằng 0?
A. (5/4)n       B. (1/3)n
C. ((-π)/3)n       D. ((-4)/3)n
Câu 4:
Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11
A. (-1)/5       B. (-1)/6
C. -1       D. 0
Câu 5:
Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11
A. 0       B. +∞       C. 3/4       D. 4/7
Câu 6: Dãy số nào sau đây có giới hạn bằng 0?
Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11
Câu 7: Trong các giưới hạn sau đây giới hạn nào bằng -1?
Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11
Câu 8: Trong các giới hạn sau đây giới hạn nào là +∞?
Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11
Câu 9:
Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11
A. +∞       B. 10000       C. 5000       D. 1
Câu 10:
Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11
Câu 11:
Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11
A. 4       B. 2       C. √2       D. 0
Câu 12: lim⁡(5n-4n3) bằng:
A. -∞       B. -4       C. 5       D. +∞
 

Hướng dẫn giải và Đáp án

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A B B D C D B C C A B A

 
 

Bài tập trắc nghiệm phần 4

Đề bài trắc nghiệm

Câu 13: dãy số nào sau đây có giới hạn là +∞?
A. un= 6n2– 5n3       B. un=n2– 4n3
C. un= 7n2-n       D. un= 3n3-n4
Câu 14: Dãy nào sau đây có giưới hạn là -∞?
A. un=n4– 3n2       B. un= 5n3– 2n4
C. un= 3n2-n       D. un= -n2+4n3
Câu 15: Kết quả lim⁡(7n4+2n2-5n) bằng:
A. -∞       B. 4       C. 7       D. +∞
Câu 16: lim(-33 + 2n2 – 5) bằng :
A. -∞       B. -6       C. 7       D.+∞
Câu 17: lim⁡(√(n+7)-√n) bằng:
A. +∞       B. √7-1       C. 7/2       D. 0
Câu 18:
Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11
Khi đó n bằng:
A. +∞       B. 6       C. 3       D. 2
Câu 19: trong các giới hạn sau, giới hạn nào bằng 3?
Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11
Câu 20:
Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11
A. +∞       B. 4       C. 2       D. -1
Câu 21:
Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11
A. 2/5       B. 1/7       C. 0       D. 1
Câu 22:
Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11
A. 1       B. 3/2       C. 2       D. +∞
Câu 23: Tổng của cấp số nhân vô hạn:
Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11
A. 1/3       B. (-1)/3       C. -2/3       D. -1
Câu 24: Tổng của cấp số nhân vô hạn:
Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11
A. 1/4       B. 1/2       C. 3/4       D. 4
 

Hướng dẫn giải và Đáp án

 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
C B D A D C C B D A B A

 
Xem thêm Lý thuyết và bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 TẠI ĐÂY

360dogame

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Read also x