Hôm nay Thứ Bảy, 31st Tháng Mười 2020
360 Độ Game

Trang Tin Game Số #1 Việt Nam

[Đại số và Giải tích 11] Bài tập trắc nghiệm: Các quy tắc tính đạo hàm

[Đại số và Giải tích 11] Bài tập trắc nghiệm: Các quy tắc tính đạo hàm

 

Bài tập trắc nghiệm phần 1

Đề bài trắc nghiệm

Câu 1: Đạo hàm của hàm số y= 3x5-2x4 tại x=-1, bằng:
A. 23         B. 7
C. -7         D. -23
Câu 2: Đạo hàm của hàm số
Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11
bằng biểu thức nào sau đây?
Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11
Câu 3: Đạo hàm của hàm số y=(2x4-3x2-5x)(x2-7x) bằng biểu thức nào dưới đây?
A. (8x3-6x-5)(2x-7)
B. (8x3-6x-5)(x2-7x)-(2x4-3x2-5x)(2x-7)
C. (8x3-6x-5)(x2-7x)+(2x4-3x2-5x)(2x-7)
D. (8x3-6x-5)+(2x-7)
Câu 4: Đạo hàm của hàm số :
Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11
bằng biểu thức nào dưới đây?
Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11
Câu 5: Đạo hàm của hàm số y=(2x-1)√(x2+2) bằng biểu thức nào dưới đây?
Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Hướng dẫn giải và Đáp án

Câu 1:
y’=15x4-8x3
y’(-1)= 15+8=23
Chọn đáp án A
Câu 2:
Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11
Chọn đáp án là B
Câu 3: Chọn đáp án C
Câu 4: Chọn đáp án D
Câu 5: Chọn đáp án B
 

Bài tập trắc nghiệm phần 2

Đề bài trắc nghiệm

 
Câu 1: Đạo hàm của hàm số :
Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11
bằng biểu thức nào dưới đây?
Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11
Câu 2: Đạo hàm của hàm số :
Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11
bằng biểu thức nào dưới đây?
Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11
Câu 3: Đạm hàm của hàm số y=4√x-5/x bằng biểu thức nào dưới đây?
Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11
Câu 4: Đạo hàm của hàm số :
Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11
bằng biểu thức nào dưới đây?
A. -3+x2+x
B. -3(x2+x)
C. -3-x2-x
Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11
Câu 5: Đạo hàm của hàm số :
Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11
bằng biểu thức nào dưới đây?
Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11
Câu 6: Đạo hàm của hàm số :
Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11
bằng biểu thức nào dưới đây?
Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11
Câu 7: Đạo hàm của hàm số :
Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11
bằng biểu thức nào dưới đây?
Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11
Câu 8: Đạo hàm của hàm số f(x)=a3-3at2-5t3(với a là hằng số) bằng biểu thức nào sau đây?
A. 3a2-6at-15t2
B. 3a2-3t2
C. -6at-15t2
D. 3a2-3t2-6at-15t2
Câu 9: Đạo hàm của hàm số y=(x3-4/√x)5bằng biểu thức nào sau đây?
Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11
Câu 10: Đạo hàm của hàm số y=2x3-x√x+3 bằng biểu thức nào sau đây?
Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11
 

Hướng dẫn giải và Đáp án

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A C B D A C A C D A

Câu 2: C
Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11
Câu 3: B
Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11
Câu 4: D
Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11
Câu 5: A
Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11
Câu 6: C
Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11
Câu 7: A
Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11
Chú ý : Nnhieeuf học sinh áp dụng công thức tính đaoh hàm của một thương là không cần thiết vì biến không ở mẫu. Viết f(x) dạng trên, ta có ngay kết quả.
Câu 8: C
Lấy đạo hàm theo biến t
Câu 9: D
Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11
Câu 10: A
Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11
 

Bài tập trắc nghiệm phần 3

Đề bài trắc nghiệm

 
Câu 11: Đạo hàm của hàm số
Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11
(a là hằng số) bằng biểu thức nào sau đây?
Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11
Câu 12: Đạo hàm của hàm số y=x(2x+1)(3x-2)2 bằng biểu thức nào sau đây?
A. (2x+1)(3x-2)2
B. 2x2 (3x-2)2
C. (3x-2)(24x2+x-2)
D. 2x(2x+1)(3x-2)
Câu 13: Đạo hàm của hàm số
Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11
bằng biểu thức nào sau đây?
Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11
Câu 14: Cho hàm số
Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11
Tập hợp các giá trị của m thoả mãn f’ (x)≤0∀x∈R
Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11
Câu 15: Cho tập số f(x)=x-2√(x2+12)
Tập nghiệm của bất phương trình f'(x)≤0 là:
A. (-∞;2)∪[2;+∞)
B. (-∞;2)
C. [2;+∞)
D. (2;+∞)
 

Hướng dẫn giải và Đáp án

 

11 12 13 14 15
B C B A C

Câu 11: B
Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11
Câu 12: C
y’ = (2x +1)(3x – 2)2 + x.2.(3x – 2)2 + x(2x +1).2.(3x – 2).3
(3x – 2)[(2x +1)(3x – 2) + 2x.(3x – 2) + 6x(2x + 1)]
= (3x – 2)(24x2 + x – 2)
Câu 13: B
Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11
Chú ý : Trước khi tính đạo hàm cần rút gọn (nếu có thể)
Câu 14: A
f'(x) = -x2 – x + m. Do đó f'(x) ≤ 0, ∀ x ∈ R ⇔ -x2 – x + m ≤ 0, ∀ x ∈ R
Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11
Câu 15: C
Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11
 
Xem thêm Lý thuyết và bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 TẠI ĐÂY

360dogame

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Read also x