Tất cả thu nhập (quảng cáo, quyên góp, thành viên, YouTube Premium) được chuyển đến DRK để hỗ trợ thiệt hại do lũ lụt gây ra. 📷 Instagram: 👕 Benx Shop: ¹ 🏁 My Minecraft Server ▸ RandyMC.de 💈 Server Shop ▸ ¹ 💸 Hỗ trợ mã người sáng tạo: Benson 💜 Trực tiếp trên Twitch: 🐤 Twitter: 📨 Yêu cầu kinh doanh: benx@1up.mg ¹ Cung cấp các liên kết được đánh dấu này Quảng cáo.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft