Các hang động và vách đá minecraft có những cập nhật rất lớn như đồng và hang động. nó cũng sẽ có các bản cập nhật nhỏ hơn thú vị như đường ray nước! Các cập nhật lớn làm lu mờ những cập nhật nhỏ cho đến ngày hôm nay! để biết thêm thông tin cập nhật nhỏ để lại một thích! GAMER MERCH → Hỗ trợ tôi trực tiếp! → Muốn có máy chủ Minecraft? → + sử dụng mã “WATTLES” 👏 • LIÊN KẾT • ■ Trở thành thành viên của kênh ■ Kênh thứ hai ■ Twitter ■ Instagram ■ Bất hòa ■ Phát trực tiếp ■ Subreddit ■ Đăng ký • Một số danh sách phát • Hướng dẫn Minecraft → Hướng dẫn Minecraft → Minecraft 1.17 Cập nhật → nếu bạn đọc nội dung này bình luận “coppery” #minecraft #cavesandcliffs.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft