Ảnh chụp nhanh mới của nó! hôm nay, ảnh chụp nhanh 21w20a cho Minecraft 1.17 đã được phát hành và mang lại TẤN công sửa lỗi cũng như một số thay đổi về tính năng nhỏ đối với những thứ như axolotl và geodes. Một lỗi OG Minecraft cũng đã được sửa. Trong video này, chúng ta sẽ xem xét mọi thứ mới và thay đổi trong Minecraft 21w20a. GAMER MERCH → ✨NEW TIKTOK → ✨ Hỗ trợ tôi trực tiếp! → Muốn có máy chủ Minecraft? → + sử dụng mã “WATTLES” 👏 • LIÊN KẾT • ■ Trở thành thành viên của kênh ■ Kênh thứ hai ■ Twitter ■ Instagram ■ Bất hòa ■ Phát trực tiếp ■ Subreddit ■ Đăng ký • Một số danh sách phát • Hướng dẫn Minecraft → Hướng dẫn Minecraft → Minecraft 1.17 Cập nhật → nếu bạn đọc nội dung này bình luận “axowatl” #minecraft #cavesandcliffs #snapshot.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft