#shorts #minecraft Giant: / summon minecraft: Giant Killer Rabbit: / summon thỏ ~ ~ ~ {RabbitType: 99} hoặc đặt một con đẻ với / setblock ~ ~ ~ spawner {SpawnData: {id: “minecraft: Rabbit”, RabbitType: 99}} Illusionist: / summon illusioner Zombie Horse: có trứng đẻ trứng trong quảng cáo (20% xuất hiện dưới dạng ngựa bình thường) Dân làng từ phiên bản trước: Chỉ trong nền đá với mẫu thế giới thấp hơn 1.11.0.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft