Trolero và Hardy phải sống sót trong một đoạn đường duy nhất trong minecraft! 📚 Cuốn sách của tôi: 💚 Trở thành thành viên: ❤ Kênh phụ: 💙 Twitter: 🧡 Instagram: 💜 Twitch: 💛 TikTok: 👾 Bất hòa: 💌 Email: trolero@ageworld-agency.com 😻 Kênh của Hardy: #Minecraft #Trolerotutos #Aleatorio MINECRAFT nhưng CHÚNG TÔI KHẢO SÁT TRONG MỘT CHUNK! 😱😂 TROLEROTUTOS.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft