Trang trại Minecraft thật tuyệt vời! Trong video này, chúng ta sẽ xem xét 3 cách phải xây dựng trang trại nhanh chóng cho Minecraft 1.17. Tất cả các trang trại này ngoại trừ trang cuối cùng hoạt động trên cả Minecraft Java Edition và Bedrock Edition. GAMER MERCH → ✨NEW TIKTOK → ✨ Hỗ trợ tôi trực tiếp! → Muốn có máy chủ Minecraft? → + sử dụng mã “WATTLES” 👏 • LIÊN KẾT • ■ Trở thành thành viên của kênh ■ Kênh thứ hai ■ Twitter ■ Instagram ■ Bất hòa ■ Phát trực tiếp ■ Subreddit ■ Đăng ký • Một số danh sách phát • Hướng dẫn Minecraft → Hướng dẫn Minecraft → Minecraft 1.17 Cập nhật → nếu bạn đọc nội dung này bình luận “farmles”.

Nguồn: https://360dogame.com/

Topics #minecraft